Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Maj (66-73)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 73/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2004
Data publikacji: 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 27.05.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 73/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia  27 maja  2004 roku

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2004

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 , art. 54 ust. 2 pkt 2, art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z późn. zm.) art.109 ust.2 pkt 1, art. 111 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 116, art. 124 ust.1 pkt 2 litera „a”, pkt 10,  art. 128 ust. 1 pkt 1  i 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach  publicznych (tekst jednolity z 2003 Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.). Burmistrz Miasta  Lubań  zarządza, co następuje:

 

 

§ 1

 

 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  w § 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  o kwotę  4.427.000 zł

 

 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  o kwotę 4.427.000 zł z tego:

 

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 150 zł

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 4.338.460 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 34.000 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.028 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę  833 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 24.496 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 10.000 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 105 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych  o kwotę 10.000 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe  o kwotę 2.000 zł

§ 4440 odpis na ZFŚS o kwotę 928 zł

 

 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w § 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  o kwotę 254.000 zł.

 

 1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 254.000 zł .

 

 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w § 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  o kwotę 92.964 zł .

 

 1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 92.964 zł.

 

 

 1. Zwiększa się dochody  budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego w § 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  o kwotę 12.485 zł .

 

 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 12.485 zł z tego:

 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę  550 zł

§ 4120 odpis na Fundusz Pracy o kwotę 100 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.335 

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7.800 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę  700 zł

           

§ 2

 

 1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 rezerwy ogólne i celowe w § 4810 rezerwa o kwotę 113.240 zł. z tego:
  rezerwa inwestycyjna oświaty o kwotę 110.000 zł
  małe projekty Unii Europejskiej o kwotę 240 zł
  rezerwa ogólna  o kwotę 3.000 zł

 

 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok  2004 w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 rezerwy ogólne i celowe w § 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 110.000 zł  ( rezerwa inwestycyjna oświaty).

 

 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta  Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale  801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 240 zł ( Gimnazjum nr 1 w Lubaniu).

 

 

 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 4300 zakup usług pozostałych  o kwotę 3.000 zł .

 

§ 3

 

Dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 wynoszą  37.547.461  

Wydatki  budżetu miasta Lubań na rok 2004 wynoszą  39.097.229  

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia