Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Październik (129-146)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 143/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 października 2004 roku w sprawie : zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2004
Data publikacji: 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 29.10.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 143/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 29 października 2004 roku

 

 

w sprawie : zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2004

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 , art. 54 ust. 2 pkt 2, art. 58 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 109 ust. 2 pkt 1, art. 111 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 124 ust. 1 pkt 2 litera „a”, pkt 9 i 10, art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 Dz. U. nr 15 poz.148 z późn. zm.). Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

1.    Zmniejsza się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie  (związkom gmin) ustawami  o kwotę 1.312.000 zł.

2.    Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 1.312.000 zł.

3.    Zmniejsza się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę 80.000 zł.

4.    Zmniejsza wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 80.000 zł.

5.    Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 25.509 zł

6.    Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4260 zakup energii o kwotę 25.509 zł.

7.    Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 4260 zakup energii o kwotę 853 zł.

8.    Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 853 zł.

 

§ 2

 

1.    Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 8.600 zł z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 34 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8.266 zł.

§ 4570 odsetki od nieterminowych podatków i opłat o kwotę 300 zł

2.    Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd  Miasta o kwotę 10.600 zł z tego:

§ 4260 zakup energii o kwotę 10.000 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 300 zł

§ 4580 odsetki pozostałe o kwotę 300 zł

3.    Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 rada miasta o kwotę 13.300 zł z tego :

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł.

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 3.300 zł

4.    Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 pozostała działalność w § 4300 zakup usług o kwotę 7.000 zł.

5.    Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 pozostała działalność w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł.

6.    Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą o kwotę 17.300 zł  z tego:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 14.000 zł

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 3.300 zł

7.    Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 straż miejska o kwotę 2.941 zł z tego:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.659 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 890 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 392 zł.

8.    Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 straż miejska w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.941 zł .

 

§ 3

 

Dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 wynoszą  34.498.119 zł

Wydatki  budżetu miasta Lubań na rok 2004 wynoszą  36.047.887 zł

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia