Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Listopad (147-156)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 152/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2004
Data publikacji: 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 18.11.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 152/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 18 listopada 2004 roku

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2004

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 2 pkt 2, art. 58 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z późn.  zm.) art.109 ust.2 pkt 1, art. 111 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 124 ust.1 pkt 2 litera „a”, pkt 9 i 10,  art. 128 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach  publicznych (tekst jednolity z 2003 Dz. U. nr 15 poz.148 z późn. zm.). Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 160.600 zł.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 160.600 zł.

 

3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 6332 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 309.048 zł (oczyszczalnia ścieków)

 

4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 309.048 zł.

 

5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań wła

snych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę 1.050 zł.

 

6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.050 zł.

 

7. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego w § 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom o kwotę 1.200 zł.

 

8. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego w § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.200 zł.

 

9. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75108 wybory do Sejmu i Senatu w § 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom o kwotę 8.400 zł

 

10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75108 wybory do Sejmu i Senatu w § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.400 zł.

 

§ 2

 

1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola w § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 26.700 zł (Przedszkole Niepubliczne nr 1).

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 15.166 zł. z tego:

SP-1 o kwotę 6.408 zł

SP-2 o kwotę 2.136 zł

SP-3 o kwotę 2.136 zł

SP-4 o kwotę 4.486 zł

 

3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja w § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 7.048 zł z tego:

Gm-1 o kwotę 1.282 zł

Gm-2 o kwotę 1.068 zł

Gm-3 o kwotę 4.698 zł

 

4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola w § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 4.486 zł (Przedszkole nr 5).

 

5. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 4.032 zł z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika o kwotę 3.300 zł.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 204 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 328 zł

§ 4580 odsetki pozostałe o kwotę 200 zł.

 

6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 4.032 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.575 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 175 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 300 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 250 zł.

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 732 zł.

 

7. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 37.969 zł :

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika o kwotę 36.969 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę  500 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 500 zł.

z tego:

GM-1

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika o kwotę 20.000 zł.

GM-3

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.000 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika o kwotę 16.969 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 500 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 500 zł.

 

8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 37.969 zł :

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.500 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.500 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 13.000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 6.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8.969 zł.

z tego:

GM-1

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.000 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.500 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 5.000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 6.000 zł

GM-3

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 8.000 zł

§ 4300  zakup usług pozostałych o kwotę 8.969 zł.

 

9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoła podstawowa (Szkoła Podstawowa nr 3) o kwotę 8.100 zł z tego:

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę  500 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 4.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych podatków i opłat o kwotę 800 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 300 zł

 

10. Zwieksza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoła podstawowa (Szkoła Podstawowa nr 3) o kwotę 8.100 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.100 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 1.000 zł

 

11. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola (Przedszkole 1) w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.100 zł.

12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola (Przedszkole 1) w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.100 zł.

 

§ 3

 

Dochody budżetu miasta Lubań na rok 2004 wynoszą 34.959.217 zł

Wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2004 wynoszą 36.508.985 zł

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia