Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Grudzień (157-176)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 157 /2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2004
Data publikacji: 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 01.12.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 157 /2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 01 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2004

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 , art.54 ust.2 pkt 2 ,art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 109 ust.2 pkt 1 , art. 111 ust.2 pkt 1 i 2 , art. 124 ust. 1 pkt 2 litera "a", pkt 9 i 10, art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami). Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 20 l O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 221.385 zł.
 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 252.547 zł.
 3. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w § 20 l O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 9.545 zł
 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 9.545 zł.
 5. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w § 20 l O Dotacje ce10we otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 13.000 zł.
 6. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 13.000 zł.

 

 

 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 31.162 zł z tego:
  § 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 5.706 zł
  § 4110 świadczenia społeczne o kwotę 357 zł
  § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 50 zł
  § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.956 zł
  § 4260 zakup energii o kwotę 4.730 zł
  § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 9.752 zł
  § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.611 zł

 

§2

 

 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola (Przedszkole nr l) w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł.
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 10.000 zł z tego:
  § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.000 zł
  § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000 zł
  GM-I
  § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000 zł
  GM-2
  § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000 zł
  GM-3
  § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000 zł
 3. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 8010 1 Szkoły podstawowe w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000 zł. z tego:
  zwiększa się wydatki o kwotę 43.000 zł w tym ;
  SP- 1
  § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 43.000 zł.
  oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 28.000 zł w tym;
  SP-3
  § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000 zł
  SP-4
  § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25.000 zł.

 

§3

 

Dochody budżetu Miasta Lubań na rok 2004 wynoszą 31.591.275 zł

Wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 wynoszą 33.749.543 zł

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia