Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Grudzień (157-176)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 169 /2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2004
Data publikacji: 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 17.12.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 169 /2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 17 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2004

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 , art.54 ust.2 pkt 2 ,art. 58 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 1 09 ust.2 pkt 1 , art. 111 ust.2 pkt 1 i 2 , art. 124 ust.1 pkt 2 litera ,,a", pkt 9 i 10, art 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami). Burmistrz Miasta Lubań zarządza ,co następuje:

 

§ 1

 

 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 50.000 zł.
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 50.000 zł.

 

§2

 

 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 200 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4110 składki na Fundusz Pracy o kwotę 10.200 zł.
 3. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w Dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75058 Działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł.
 4. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w   dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 pozostała działalność o kwotę         5.000 zł z tego:

            § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł.

            § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 2.000 zł.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 pozostała działalność o kwotę 150 zł z tego:

            § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 100 zł

            § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 50 zł.

 

 

 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w  dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 pozostała działalność w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 150 zł.

 

§3

 

 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 43.154 zł z tego:

            § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 396 zł

            § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.007 zł

            § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.431 zł

            § 4260 zakup energii o kwotę 16.023 zł

            § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł

            § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 200 zł

            § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.765 zł

            § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 464 zł

            § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.428 zł

            § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 1.440 zł. z tego:

            PM - 1

            § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 252 zł

            § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 580 zł

            § 4260 zakup energii o kwotę 3.800 zł

            § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł

            § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 145 zł

            § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 494 zł

            § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 450 zł

            razem o kwotę 15.721 zł

            PM-3

            § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 158 zł

            § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 513 zł

            § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 278 zł

            § 4260 zakup energii o kwotę 6.880 zł

            § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 200 zł

            § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 174 zł

            § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 450 zł

            § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 490 zł

            razem o kwotę 9.143 zł

            PM-5

            § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.340 zł

            § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 338 zł

            § 4260 zakup energii o kwotę 5.343 zł

            § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł

            § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 145 zł

            § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 484 zł

            § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 500 zł

            razem o kwotę 28.150 zł

 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 43.154 zł z tego:

            § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 36.459 zł.

            § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.695 zł z tego:

            PM-l

            § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.300 zł

            § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.200 zł

            § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.221 zł

            razem o kwotę 10.721 zł

            PM-3

            § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.096 zł

            § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 33 zł

            § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.014 zł

            razem o kwotę 14.143 zł

            PM-5

            § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 14zł

            § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24.363 zł

            § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.773 zł

            razem o kwotę 28.150 zł

 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 89.208 zł z tego:

            § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.246 zł

            § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 72.031 zł

            § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.994 zł

            § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 960 zł

            § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 5.374 zł

            § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 4.603 zł. z tego

            GM - 1

            § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000 zł

            § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000 zł

            § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000 zł

            razem o kwotę 8.000 zł

            GM-2

            § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.600 zł

            § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 58.000 zł

            § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.700 zł

            § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 970 zł

            § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 4.410 zł

            § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 3.800 zł

            razem o kwotę 71.480 zł

            GM -3

            § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 646 zł

            § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.031 zł

            § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 332 zł

            § 4240 zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek o kwotę 29 zł

            § 4260 zakup energii o kwotę 1.193 zł

            § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 294 zł

            § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 490 zł

            § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 964 zł

            § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 803 zł

 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 80 l Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 89.208 zł z tego:

            § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 600 zł

            § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20.850 zł

            § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.668 zł

            § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.366 zł

            § 4240 zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek o kwotę 16.151 zł

            § 4260 zakup energii o kwotę 5.907 zł.

            § 4270 zakup usług remontowych 9.700 zł

            § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 500 zł

            § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8.467 zł

            § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych o kwotę 4.999 zł. z tego:

            GM - 1

            § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 600 zł

            § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.400 zł

            § 4260 zakup energii o kwotę 2.000 zł

            § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 500 zł

            § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł

            § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 500 zł

            razem o kwotę 8.000 zł

            GM-2

            § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 17.500 zł

            § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.000 zł

            § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17.500 zł

            § 4240 zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek o kwotę 16.180 zł

            § 4260 zakup energii o kwotę 5.100 zł

            § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 9.700 zł

            § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.500 zł

            razem o kwotę 71.480 zł

            GM -3

            § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.350 zł

            § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 466 zł

            § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.967 zł

            § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych o kwotę 4.999 zł

            razem o kwotę 13.782 zł

 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 80 l Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 69.481zł z tego:

            § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 13.110 zł

            § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 1.000 zł

            § 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 2.500 zł

            § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 210 zł

            § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 30.905 zł

            § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.441 zł

            § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 105 zł

            § 4240 zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek o kwotę 1.806 zł

            § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 3.780 zł

            § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 724 zł

            § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 3.294 zł

            § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 9.606 zł z tego :

            SP - 1

            § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.490 zł

            § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13.040 zł

            § 4240 zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek o kwotę 147 zł

            § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 61 zł

            § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.412 zł

            § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 216 zł

            § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 1.553 zł

            razem o kwotę 18.919 zł

            SP-2

            § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.769 zł

            § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 1.000 zł

            § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 210 zł

            § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.120 zł

            § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.842 zł

            § 4260 zakup energii o kwotę 5.000 zł

            § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 615 zł

            § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 867 zł

            § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.500 zł

            § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 427 zł

            razem o kwotę 26.350 zł

            SP-3

            § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.251 zł

            § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 662 zł

            § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 235 zł

            § 4240 zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek o kwotę 59 zł

            § 4260 zakup energii o kwotę 33 zł

            § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.768 zł

            § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 53 zł

            § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 489 zł

            § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę

            178 zł

            § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 189 zł

            razem o kwotę 7.917 zł

            SP- 4

            § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.600 zł

            § 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 2.500 zł

            § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13.100 zł

            § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.000 zł

            § 4240 zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek o kwotę 1.600 zł

            § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.700 zł

            § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.400 zł

            § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 7.437 zł

            razem o kwotę 33.337 zł.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 69.481zł z tego:

      § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 37.412 zł.

      § 4260 zakup energii o kwotę 9.113 zł

      § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 13.439 zł

      § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.313 zł § 4300 zakup usług

      pozostałych o kwotę 8.204 zł z tego:

      SP – 1

      § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.500 zł

      § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.063 zł

      § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 130 zł

      § 4260 zakup energii o kwotę 146 zł

      § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 101 zł

      § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7.972 zł

      § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 7 zł

      razem o kwotę 18.919 zł

      SP – 2

      § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26.350 zł

      razem o kwotę 26.350 zł

      SP – 3

      § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.562 zł

      § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.355 zł

      razem o kwotę 7.917 zł

      SP – 4

      § 4260 zakup energii o kwotę 14.000 zł

      § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 13.500 zł

      § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.212 zł

      § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł

      § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 625 zł

      razem o kwotę 33.337 zł.

 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.345 zł.
 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 6.345 zł z tego:

      § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 814 zł

      § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 66 zł

      § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.690 zł

      § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 120 zł

      § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.485 zł

      § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 200 zł

      § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 140 zł

      § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 830 zł

 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 2.355 zł z tego:

            § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 564 zł § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.791 zł

 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 2.355 zł z tego:

            § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 29 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.666 zł

            § 4260 zakup energii o kwotę 660 zł.

 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 7.066 zł z tego:

            § 4260 zakup energii o kwotę 3.685 zł

            § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 3.100 zł § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 153 zł

            § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 128 zł.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 7.066 zł z tego:

            § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 977 zł

            § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.089 zł.

 

§4

 

            Dochody budżetu Miasta Lubań na rok 2004 wynoszą 31.541.275 zł

            Wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 wynoszą 33.699.543 zł

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia