Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Status prawny /  Statut Urzędu Miasta Lubań
Tytuł dokumentu: Statut Urzędu Miasta Lubań
Data publikacji: 28.04.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 28.04.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Statut Urzędu Miasta Lubań

(nadany Uchwałą Nr XLVIII/367/2006 Rady Miasta Lubań z dnia 27 czerwca 2006 roku zmieniony uchwałą nr LIII/294/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2010 roku)

tekst ujednolicony wg. stanu na dzień 29 czerwca 2010 roku

)

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.    Jednostka pod nazwą Urząd Miasta Lubań, zwana dalej „Urzędem ” jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Lubań rozliczającą się z budżetem gminy w dziale 750 rozdziale 75023.

2.    Główna siedziba Urzędu mieści się w Lubaniu przy ul. 7 Dywizji 14.

3.    Obszarem działania Urzędu jest Miasto Lubań.

4.    Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Miasta Lubań.

 

§ 2

 

Urząd działa na podstawie:

1.     Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

2.      Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240))

3.      Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

4.      Innych przepisów prawa

 

 

Rozdział II. Zakres działania

 

§ 3

 

1.    Przedmiotem działalności podstawowej Urzędu jest świadczenie pomocy Burmistrzowi Miasta w realizacji jego zadań.

2.    Urząd może współpracować z jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Lubań w celu zapewnienia prawidłowej realizacji swoich zadań.

 

Rozdział III. Organizacja i zarządzanie jednostką

 

§ 4

 

1.    Burmistrz reprezentuje Urząd na zewnątrz, kieruje jego pracą oraz czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

2.    Burmistrz Miasta jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

3.    Burmistrz powołuje i odwołuje swoich zastępców.

 

§ 5

 

1.    Organizację i szczegółowy zakres działania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

2.    Prawa i obowiązki pracowników Urzędu określa Regulamin Pracy nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

 

Rozdział IV. Mienie jednostki

 

§ 6

 

Urząd ma w posiadaniu nieruchomości zabudowane przy ul. 7 Dywizji 14 (Dz. nr 44, Obr. III, AM 6, nr ks. wieczystej 16607), ul. Mickiewicza 6 (Dz. nr 44, Obr. III, AM 5, nr ks. wieczystej 13078), ul. Brackiej 12 (Dz. nr 43, Obr. III, AM 6, nr ks. wieczystej 18709) wraz z wyposażeniem.

 

Gospodarka Finansowa

 

§ 7

 

1.    Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

2.    Podstawę działalności Urzędu jest roczny plan finansowy zgodny z układem wykonawczym budżetu gminy.

3.    Urząd prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4.    Czynności Burmistrza powodujące zobowiązania finansowe dla swojej ważności wymagają kontrasygnaty Skarbnika Miasta.

 

§ 8

 

Nadzór nad działalnością finansową Urzędu pełni Skarbnik Miasta.

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe

 

§ 9

 

Zmiany statutu Urzędu wymagają Uchwały Rady Miasta Lubań.

 


Załączniki

UCHWAŁA NR LII/294/2010 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 czerwca
2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/367/2006 Rady Miasta
Lubań z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia Statutu
Urzędu Miasta Lubań
  UchwałaNR LII 294 2010.pdf
(62.48 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Ryszard Skowron

 Rejestr zmian dokumentu
04.04.2013 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia