Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2005 /  Sierpień (131-136)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 135/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na 2005 rok
Data publikacji: 20.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 31.08.2005
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 135/2005

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 31 sierpnia 2005 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na 2005 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z pózn. zm.), art. 109 ust. 2 pkt 1, art. 111 ust. 2 pkt 1, art. 124 ust.1 pkt 2,litera „a” pkt 10, art. 128 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. Nr 15 poz. 148 z pózn. zm.), § 13 ust. 1 Uchwały Nr XXX/231/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2005 rok Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 2 100 zł.

2.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2 100 zł.

3.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 17 085 zł.

4.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 17 085 zł. z tego:

§ 4170 wydatki bezosobowe o kwotę 5 976 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 282 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 182 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 230 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 415 zł

 

§ 2

 

1.      Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja (Gimnazjum nr 2) o kwotę 21 390 zł z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 14 390 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 5 000 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 2 000 zł

 2.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja ( Gimnazjum nr 2) o kwotę 21 390 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 18 390 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 500 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o

kwotę 1 000 zł

§ 4580 odsetki pozostałe o kwotę 500 zł

 3.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 32 742 zł.

 4.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 32 742 zł (ul. Hermana, Dąbrowskiego, Gajowa, Łukaszewicza, Sybiraków, Miarki, Mickiewicza, Parkowa, Łąkowa, Sikorskiego).

 5.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 10 052 zł

 6.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4302 zakup usług pozostałych o kwotę 24 000 zł.

 7.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4350 zakup energii o kwotę 15 000 zł.

 8.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4430 różne opłaty i składki o kwotę

16 591 zł.

 9.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 16 591 zł.

10.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 rezerwy ( małe projekty UE)o kwotę 24 000 zł.

11.  Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 948 zł.

12.  Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola (Przedszkole nr 5) w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000 zł.

13.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola (Przedszkole nr 3) w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000 zł.

14.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 rezerwy (ogólna) o kwotę 58 000 zł

15.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14 000 zł (zakup kostki brukowej Boczna ul. Zgorzeleckiej).

16.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40 000 zł (termomodernizacja Gimnazjum nr 3 projekt, audyt, studium wykonalności, tłumaczenie dokumentacji).

17.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 61 zł z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 31 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 30 zł

18.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 61 zł.

19.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 4260 zakup energii o kwotę 120 zł.

20.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 120 zł.

21.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja (Gimnazjum nr 1) w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 000 zł.

 

§ 3

 

Dochody budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą 41 409 474 zł

Wydatki budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą 51 827 532 zł

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia