Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Czerwiec (66-86)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 86/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie : Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym
Data publikacji: 30.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 30.06.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 86/2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 czerwca 2009 roku

 

 

w sprawie : Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym

 

Na podstawie: art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.27 i art.28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. nr 223, poz.1458) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.       Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Miasta Lubań „Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządo­wych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym”.

2.       Regulamin ma zastosowanie także do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

§ 2

 

1.       Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miasta Lubań i kierowników gminnych jednostek i zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Lubań do zapoznania się z w/w Regulaminem i do przestrzegania podanych w nim za­sad.

2.       Odpowiedzialni za prawidłową realizację postanowień zawartych w Regulaminie są bezpo­średni przełożeni.

 

§ 3

 

Przedmiot Regulaminu

 

1.       Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządo­wych określa sposób i tryb dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorzą­dowych.

2.       Bezpośredni przełożony jest zobowiązany do dokonywania okresowych ocen kwalifikacyj­nych pracowników podlegających ocenie.

3.       Ocena dotyczy wywiązywania się przez pracownika samorządowego z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz obowiązków określonych w art.24 i art.25 ust.1 ustawy o pracownikach samorządowych.

4.       Końcowym wynikiem oceny okresowej jest wypełnienie przez oceniającego arkusza okre­sowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego.

5.       Wzór arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego określa załącz­nik nr 1 do zarządzenia .

 

§ 4

 

Słowniczek

 

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 

·         jednostka – Urząd Miasta Lubań,

·         bezpośredni przełożony – burmistrz, naczelnik wydziału, kierownik referatu,

·         ocena – okresowa ocena kwalifikacyjna, jakiej podlegają pracownicy samorządowi zatrud­nieni na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,

·         ocena pozytywna – ocena końcowa obejmująca skalę ocen : bardzo dobry, dobry lub zadowalający po­ziom wykonywania obowiązków przez ocenianego,

·         ocena negatywna – ocena końcowa obejmująca niezadowalający poziom wykonywania obo­wiązków przez ocenianego,

·         oceniający – bezpośredni przełożony, który jest uprawniony do dokonania oceny,

·         oceniany – pracownik samorządowy podlegający ocenie,

·         opinia – stanowisko oceniającego, sformułowane w formie pisemnej, dotyczące wykonywa­nia obowiązków przez ocenianego w okresie, w którym podlegał ocenie,

·         kryteria – obowiązkowe i do wyboru, określone w Załączniku nr 2 i 3 do Regulaminu, będące podstawą dokonania oceny kwalifikacyjnej.

 

§ 5

 

Wybór kryteriów

 

1.      Bezpośredni przełożony wybiera z wykazu kryteriów obowiązkowych pięć kryteriów oceny, najistotniejszych dla prawidłowego wyko­nywania obowiązków na stanowisku pracy zajmowanym przez ocenianego. Wykaz kryteriów obowiązkowych określa załącznik nr 2 do zarządzenia i jedno kryterium z wykazu kryteriów do wyboru- określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia .

2.       Biorąc pod uwagę specyfikę stanowiska pracy ocenianego, oceniający może dodatkowo ustalić jedno kryterium dodatkowe nieobjęte wykazem określonym w załącznik nr 2 i 3 do zarządzenia i dokonać opisu tego kryterium.

3.      Jeśli oceniający ustali dodatkowe kryterium, powinno ono być nazwane i zdefiniowane tak jak pozostałe kryteria oraz podlegać takim samym procedurom prezentowania oraz zatwierdzania.

4.       W przypadku oceny negatywnej, by zapewnić obiektywizm, kolejna ocena winna być pro­wadzona według uprzednio wybranych kryteriów.

5.       Oceniający jest zobowiązany przeprowadzić rozmowę z ocenia­nym. Celem rozmowy z pracownikiem jest przedstawienie kryteriów będących pod­stawą dokonania oceny kwalifikacyjnej.

6.       Przedmiotową rozmowę oceniający winien odbyć w terminie nie późniejszym niż do 30 stycznia roku rozpoczynającego okres oceny.

7.       Przedmiotem rozmowy jest omówienie z pracownikiem sposobu realizacji obowiązków wy­nikających z zakresu czynności na zajmowanym przez niego stanowisku pracy.

8.       W trakcie rozmowy oceniający winien posiłkować się zakresem czynności ocenianego pra­cownika.

9.       Przy omawianiu sposobu realizacji obowiązków ocenianego pracownika oceniający anali­zuje, czy są one wykonywane zgodnie z obowiązkami pracownika określonymi w ustawie o pracownikach samorządowych.

8.       W trakcie rozmowy oceniający winien zapytać ocenianego o jego opinię na temat zakresu zleconych mu obowiązków, o propozycję zmiany, plany zawodowe, chęć dalszego do­kształcania itp.

9.       Po zakończeniu rozmowy i po wyborze kryteriów oraz wyznaczeniu terminu oceny na piśmie oceniający wpisuje je w części B arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego i przekazuje arkusz oceny kierownikowi jednostki, w celu zatwierdzenia wybra­nych kryteriów.

10.    Kierownik jednostki może upoważnić do zatwierdzenia wybranych kryteriów I Zastępcę Burmistrza Miasta Lubań.

11.    Fakt zapoznania się z kryteriami oceny oraz terminem sporządzenia oceny na piśmie oce­niany potwierdza własnoręcznym podpisem w punkcie II Części B arkusza oceny.

 

§ 6

 

Rozmowa z ocenianym– rozmowa oceniająca

 

1.       Po sporządzeniu oceny na piśmie oceniających przeprowadza rozmowę z ocenianym.

2.       Przedmiotem rozmowy jest omówienie wykonywanych przez ocenianego obowiązków zle­conych mu w okresie, w którym podlegał ocenie oraz spełnianie przez ocenianego ustalonych kryteriów oceny.

3.       W trakcie rozmowy oceniający winien zapytać ocenianego o trudności, jakie napotkał pod­czas realizacji zadań.

4.       Oceniający doręcza ocenianemu ocenę sporządzoną na piśmie i poucza go o przysługującym mu prawie złożenia odwołania.

5.       Fakt zapoznania się z oceną sporządzoną na piśmie oceniany potwierdza własnoręcznym podpisem w Części E arkusza oceny.

6.       W aktach osobowych pracownika zostaje oryginał arkusza oceny, pracownik zaś otrzy­muje kopię potwierdzoną za zgodność przez bezpośredniego przełożonego.

 

§ 7

 

Zmiana na stanowisku bezpośredniego przełożonego

 

W razie zmiany na stanowisku bezpośredniego przełożonego w trakcie okresu, w którym oce­niany podlega ocenie, ocena jest sporządzana na podstawie wybranych wcześniej kryteriów oceny.

 

 § 8

 

Pierwsza ocena nowego pracownika

 

1.       W sytuacji zatrudnienia pracownika samorządowego na stanowisku urzędniczym bezpośredni przełożony jest zobowiązany do dokonania pierwszej oceny w ciągu sześciu miesięcy od dnia jego zatrudnienia.

2.       W stosunku do pracowników odbywających służbę przygotowawczą lub zwolnionych z jej odbywania pierwszą ocenę przeprowadza się w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z służby przygotowawczej.

3.      Odpowiednio wcześniej bezpośredni przełożony jest zobowiązany przeprowadzić roz­mowę z ocenianym, o której mowa w § 5.

 

§ 9

 

Ocena kolejna przy pierwszej opinii negatywnej

 

1.       W razie przyznania przez oceniającego ocenianemu negatywnej oceny końcowej (poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego został określony jako niezadowalający), oceniający jest zobowiązany do dokonania ponownej oceny kwalifikacyjnej.

2.       Nie później niż w ciągu 30 dni od dnia sporządzenia na piśmie oceny poprzedniej ocenia­jący jest zobowiązany:

1)             przeprowadzić rozmowę z ocenianym,

2)             wyznaczyć termin sporządzenia oceny na piśmie, określając miesiąc i rok, z zastrzeże­niem, iż ponowna ocena nie może być dokonana wcześniej niż po upływie trzech mie­sięcy od poprzedniej.

 

§ 10

 

Zmiana terminu oceny

 

1.       W uzasadnionych przypadkach oceniający może zmienić termin sporządzenia oceny na pi­śmie.

2.       W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy ocenianego uniemożliwiającej prze­prowadzenie okresowej oceny kwalifikacyjnej oceniający jest zobowiązany wyzna­czyć nowy termin sporządzenia oceny na piśmie.

3.       W razie zmiany stanowiska pracy ocenianego lub istotnej zmiany zakresu obowiązków na zajmowanym przez niego stanowisku pracy sporządzenie oceny na piśmie następuje w terminie wcześniejszym niż wyznaczony przez oceniającego.

4.       O nowym terminie sporządzenia oceny na piśmie oceniający niezwłocznie powiadamia oce­nianego na piśmie. Wzór powiadomienia o nowym terminie oceny stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

5.       Kopię powiadomienia o nowym terminie oceny dołącza się do arkusza oceny.

 

§ 11

 

Sporządzenie oceny na piśmie

 

Sporządzenie oceny na piśmie składa się z trzech etapów.

 

Etap I

 

1.       W części C arkusza oceny oceniający wpisuje opinię dotyczącą wykonywania obowiąz­ków przez ocenianego w okresie, w którym podlegał ocenie.

2.       W opinii oceniający podaje, w jaki sposób oceniany wykonywał obowiązki w okresie, w którym podlegał ocenie, czy spełniał kryteria oceny.

3.       W przypadku gdy pracownik wykonywał w okresie, w którym podlegał ocenie, dodat­kowe zadania, niewynikające z opisu zajmowanego przez niego stanowiska, oceniający zobowiązany jest je wskazać.

4.       W stosunku do naczelników, kierowników referatów oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Skarbnika Miasta wpisuje opinie na temat przestrzegania przez w/w ustawy o finansach publicznych.

5.       Również w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych opinię wpisuje zastępca burmistrza lub naczelnik wydziału nadzorującego daną jednostkę.

 

Etap II

 

1.       W części D arkusza oceny oceniający określa poziom wykonywania obowiązków przez oce­nianego. Dopuszczalne są następujące poziomy oceny:

 

Poziom

Kryteria przyznania

Bardzo dobry

Oceniany wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stano­wiska pracy w sposób często przewyższający oczekiwania. W razie konieczności podjął się wykonywania zadań dodatkowych i wykonał je zgodnie z ustalonymi standardami. W trakcie wykonywania obo­wiązków stale spełniał wszystkie kryteria oceny wymienione w części B.

Dobry

Oceniany wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stano­wiska pracy w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wy­konywania obowiązków stale spełniał większość kryteriów oceny wymienionych w części B.

 Zadowalający

Oceniany większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał niektóre kryteria oceny wy­mienione w części B.

Niezadowalający

Oceniany większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób nieodpowiadający oczekiwaniom. W trak­cie wykonywania obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał rzadko kryteria oceny wymienione w części B.

 

Etap trzeci

 

1.       W części D arkusza oceny oceniający przyznaje ocenę końcową – pozytywną lub nega­tywną.

2.       Ocena pozytywna obejmuje następujące poziomy wykonywania obowiązków przez ocenia­nego: bardzo dobry, dobry lub zadowalający.

3.       Ocena negatywna obejmuje niezadowalający poziom wykonywania obowiązków przez oce­nianego.

 

§ 12

 

Tryb odwołania od oceny

 

1.       Ocenianemu przysługuje prawo do złożenia odwołania od oceny sporządzonej na piśmie (zarówno negatywnej, jak i pozytywnej).

2.       Termin na sporządzenie odwołania kończy się z upływem siedmiu dni od dnia doręczenia oceny, z zastrzeżeniem, iż przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia doręczenia oceny.

3.       Jeżeli koniec terminu na sporządzenie odwołania przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa w pierwszym dniu roboczym.

4.       Odwołanie należy składać do Burmistrza Miasta.

5.       Burmistrz jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania nie później niż w termi­nie 14 dni od jego doręczenia.

6.       W przypadku uwzględnienia odwołania ocenę zmienia się albo dokonuje się po raz drugi.

7.       O wyniku rozpatrzenia odwołania Oceniany zostaje poinformowany pisemnie.

8.       Odwołanie pod rygorem jego odrzucenia musi zawierać uzasadnienie poparte dowodami.

 

§ 13

 

Przesłanki ponownej oceny negatywnej

 

1.       W przypadku, gdy oceniany większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób nieodpowiadający oczekiwaniom i w trakcie wykonywania obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał rzadko wybrane przez bezpośredniego przełożonego kryteria oceny, otrzymuje kwalifikacyjną ocenę negatywną.

2.       Ponowną ocenę negatywną oceniający doręcza ocenianemu niezwłocznie, tj. w terminie 3 dni od dnia sporządzenia opinii.

3.       Tryb odwołania od oceny negatywnej określa § 12.

4.       W przypadku wydania ponownej oceny negatywnej pracownikowi samorządowemu zatrud­nionemu na stanowisku urzędniczym pracodawca samorządowy niezwłocznie rozwiązuje stosunek pracy za wypowiedzeniem lub odwołuje go ze stanowiska.

 

§ 14

 

Obowiązki dokumentacyjne

 

1.       Niezwłocznie po sporządzeniu oceny na piśmie oryginał arkusza oceny włącza się do akt osobowych pracownika.

2.       Po przeprowadzonej rozmowie, o której mowa w § 5 i zatwierdzeniu kryteriów przez kierownika jednostki oceniający ma obowiązek przekazać ocenianemu kserokopię części B arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego.5

3.       Ocena jest przechowywana w części B Akt osobowych ocenianego.

 

§ 15

 

Postanowienia końcowe

 

1.       Wykonanie Zarządzenia powierza się I Zastępcy Burmistrza Miasta Lubań.

2.       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2009 roku.

3.       Traci moc Zarządzenie nr 104/2007 z dnia 05.10.2007 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.

4.       Pierwszą ocenę należy przeprowadzić do 31 grudnia 2010 roku, zaś rozmowę, o której mowa w § 5 należy przeprowadzić do 31 sierpnia 2009 roku

 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 86/2009
  Załącznik nr 1 do regulaminu ocen.docx
(16.01 KB)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 86/2009
  Załącznik nr 2 do Zarządzenia.doc
(31 KB)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 86/2009
  Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 86_2009.docx
(21.65 KB)

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 86/2009
  Załącznik nr 4.doc
(27.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Anna Krawiec
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

 Rejestr zmian dokumentu
22.03.2010 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia