Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Czerwiec (66-86)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 81a/09 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta Lubań
Data publikacji: 23.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 16.06.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 81a/2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 16 czerwca 2009 roku

 

 

w sprawie: zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta Lubań

 

 

Na podstawie art. 104 § 1, art. 1042 § 2, art.1043, 2378 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 2008 roku – Kodeks pracy (T.J. Dz. U.z 1998 r. Nr 21, poz. 98 z późn. zm.), art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.J. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.58 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458), art.16, 17, 40 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (T.J. z 2007r.Dz. U. Nr 70, poz. 1473 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a, ustawy z dnia 09 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

Wprowadza się w Urzędzie Miasta Lubań Regulamin Pracy Urzędu Miasta Lubań, zwany dalej „Regulaminem”.

 

 

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1

 

1.     Regulamin pracy, zwany dalej Regulaminem, ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Urzędu Miasta; zwanego dalej „Urzędem” i pracowników.

2.     W zakresie wskazanym w ust.1 Regulamin w szczególności określa:

1)      obowiązki Urzędu – Pracodawcy,

2)      obowiązki pracowników,

3)      zasady i tryb postępowania w zakresie obowiązku przestrzegania trzeźwości,

4)      system i rozkład czasu pracy oraz przyjęty okres rozliczeniowy czasu pracy,

5)      porę nocną,

6)      sposób usprawiedliwiania spóźnień i nieobecności w pracy oraz udzielania zwolnień od pracy,

7)      termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzeń,

8)      obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

9)      w tym sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się

10)   wykonywaną pracą w Urzędzie,

11)   wykaz prac wzbronionych kobietom,

12)   kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy,

13)   równe traktowanie w zatrudnieniu.

 

§ 2

 

Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych przez Urząd, bez względu na podstawę powstania stosunku pracy oraz rodzaj pracy i wymiar czasu pracy.

 

Rozdział II

 

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

 

§ 3

 

Pracodawca jest w procesie pracy zobowiązany w szczególności:

3.     szanować godność i inne dobra osobiste pracowników,

4.     równo traktować pracowników w zatrudnieniu,

5.     powstrzymywać się od jakiejkolwiek dyskryminacji, ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne czy religijne, bądź przynależność związkową pracowników, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,

6.     zapewnić pracownikom przydział pracy zgodnie z treścią zawartych umów o pracę,

7.     zaznajomić pracowników z zakresem ich uprawnień i obowiązków, sposobem wykonywania pracy na danym stanowisku i zależnością służbową,

8.     wskazać pracownikom miejsce pracy oraz dostarczyć im koniecznych instrukcji, materiałów i narzędzi,

9.     organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy oraz osiąganie przez pracowników wysokiej wydajności i należytej jakości pracy, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji,

10.  informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,

11.  zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

12.  organizować wymagane badania lekarskie pracowników,

13.  dostarczyć nieodpłatnie pracownikom przysługujące im na podstawie tabeli norm stanowiącej załącznik do zarządzenia Burmistrza środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,

14.  terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,

15.  ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

16.  wpływać na kształtowanie zasad współżycia społecznego,

17.  okresowo oceniać pracowników,

18.  przeciwdziałać mobbingowi w pracy.

 

§ 4

 

1.     Na pracodawcy ciąży obowiązek niezwłocznego potwierdzenia pracownikom na piśmie rodzaju zawartej umowy o pracę i jej warunków.

2.     Pracodawca zobowiązany jest poinformować każdego pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, powołania lub wyboru, o:

a)     częstotliwości wypłaty wynagrodzenia,

b)     normie dobowej i tygodniowej czasu pracy, którymi objęty jest pracownik,

c)     wymiarze i prawie do urlopu wypoczynkowego, do którego uprawniony jest pracownik,

d)     długości okresu wypowiedzenia stosunku pracy.

3.     Przed przystąpieniem pracownika do pracy bezpośredni przełożony ma obowiązek przydzielić mu urządzenia i materiały niezbędne do wykonywania powierzonej pracy oraz, o ile przewidują to wymagania na stanowisku pracy, dostarczyć odzież ochronną, roboczą, służbową i sprzęt ochrony osobistej.

 

§ 5

 

1.     Każdy pracownik otrzymuje od bezpośredniego przełożonego pisemny zakres czynności zgodny z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu.

2.     Zakres czynności określa zadania i obowiązki, zakres uprawnień i odpowiedzialności pracownika.

 

§ 6

 

1.     Zakresy czynności dla pracowników sporządzają naczelnicy wydziałów.

2.     Zakresy czynności dla naczelników sporządza wydział Organizacyjno-Prawny w porozumieniu z Burmistrzem.

3.     Zakresy czynności zatwierdza Burmistrz.

 

§ 7

 

1.     Nowo zatrudniony pracownik powinien otrzymać zakres czynności w dniu zawarcia umowy o pracę, a najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy. Jeden egzemplarz zakresu czynności potwierdzający jego przyjęcie do realizacji powinien znajdować się w aktach osobowych pracownika.

2.     Ta sama zasada dotyczy przypadków przeniesienia pracowników na inne stanowisko pracy.

 

§ 8

 

1.     Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami pracodawcy, dopuszczalne jest na okres 3 miesięcy w roku kalendarzowym przeniesienie pracownika do innej pracy niż określona w umowie o pracę, lecz pod warunkami, że nowa praca:

a)     nie powoduje obniżenia wynagrodzenia pracownika,

b)     jest zgodna z jego kwalifikacjami.

2.     Przedmiotowe przeniesienie nie może mieć znamion dyskryminacji czy szykany pracownika.

3.     Pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzęd­niczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jed­nost­ce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, w tej samej lub innej miejscowości, w każdym czasie, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej.

4.     Przeniesienia, o którym mowa w ust. 3 dokonuje się w drodze porozumienia pracodawców.

5.     W przypadku przeniesienia do innej jednostki pracownika samorządowego zatrud­nio­nego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stano­wis­ku urzędniczym, jego akta osobowe wraz z pozostałą dokumentacją w sprawach związanych ze stosunkiem pracy przekazuje się do jednostki, w której pracownik ma być zatrudniony.

 

§ 9

 

1.     Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

2.     Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w ustępie 1.

3.     Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub kilku przyczyn określonych w ust. 1, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

4.     Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w ust.1, chyba, że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.

5.     Przejawem dyskryminowania w rozumieniu ust. 2 jest także:

a)     działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady,

b)    niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie).

6.     Dyskryminowanie ze względu na płeć jest także niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).

7.     Podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, a także podjecie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika.

8.     Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z zastrzeżeniem ust. 2 – 4, uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w ust. 1, którego skutkiem jest w szczególności:

a)     odmowa nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy,

b)    niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominiecie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą,

c)     pominiecie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, chyba, że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami

9.     Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania, proporcjonalnie do osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika, polegające na:

a)     niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyuczy określonych w ust. 1, jeżeli rodzaj pracy lub warunki jej wykonywania powodują, że przyczyna lub przyczyny wymienione w tym przepisie są rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi,

b)    stosowaniu środków, które różnicują sytuację prawną pracownika, ze względu na ochronę rodzicielstwa lub niepełnosprawność,

c)     stosowaniu kryterium stażu pracy przy ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co uzasadnia odmienne traktowanie pracowników ze względu na wiek.

10.  Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu działania podejmowane przez określony czas, zmierzające do wyrównania szans wszystkich lub znacznej liczby pracowników wyróżnionych z jednej lub kilku przyczyn określonych w ust. 1, przez zmniejszenie na korzyść takich pracowników faktycznych nierówności, w zakresie określonym w tym przepisie.

11.  Różnicowanie pracowników ze względu na religię lub wyznanie nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, jeżeli w związku z rodzajem i charakterem działalności prowadzonej w ramach kościołów i innych związków wyznaniowych, a także organizacji, których cel działania pozostaje w bezpośrednim związku z religią lub wyznaniem, religia lub wyznanie pracownika stanowi istotne, uzasadnione i usprawiedliwione wymaganie zawodowe.

12.  Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

13.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub innej formie niż pieniężna.

14.  Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

15.  Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

16.  Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może być podstawą do niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia.

17.  Przepis ust. 16 stosuje się odpowiednio do pracownika, który udzielił w jakikolwiek formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

 

Rozdział III

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 

§ 10

 

1.     Przez zawarcie umowy o pracę pracownicy zobowiązują się do wykonywania na rzecz Pracodawcy i pod jego kierownictwem pracy określonego rodzaju.

2.     Pracownik w kontaktach z interesantami powinien swoim wyglądem i zachowaniem stwarzać atmosferę życzliwości oraz dążyć do pozytywnego, obiektywnego i zgodnego z prawem załatwiania sprawy.

3.     Negatywne załatwienie sprawy może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy stan faktyczny jest sprzeczny z przepisami prawa lub narusza interes publiczny.

4.     Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych, a w przypadku pracownika odbywającego służbę przygotowawczą, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kończącego tę służbę a przed zawarciem nowej umowy o pracę, pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, składa w obecności kierownika jednostki lub sekretarza ślubowanie o następującej treści: „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”. Do treści ślubowania mogą być dodane słowa: „Tak mi dopomóż Bóg”. Złożenie ślubowania pracownik potwierdza podopisem. Odmowa złożenia ślubowania powoduje wygaśnięcie stosunku pracy.

 

§ 11

 

1.     Pracownicy są zobowiązani wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy i nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

2.     Pracownicy są obowiązani zwłaszcza:

1)      w zakresie działalności Urzędu:

a)   przestrzegać Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,

b)   przestrzegać Regulaminu organizacyjnego, Regulaminu pracy i ustalonego porządku oraz innych regulaminów wewnętrznych, w tym norm ISO 9001;2001,

c)   przestrzegać czasu pracy,

d)   przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

e)   dbać o dobro Urzędu i chronić jego mienie,

f)    zachować trzeźwość w pracy i na terenie zakładu pracy,

g)   zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić Urząd na szkodę,

h)   dochować tajemnicy ustawowo chronionej,

i)    przestrzegać w urzędzie zasad współżycia społecznego,

j)    sumiennie, sprawnie i bezstronnie wykonywać zadania Urzędu,

k)   zachowywać uprzejmość i życzliwość w kontaktach z ludźmi,

l)    zachowywać się z godnością w miejscu pracy i w miejscach publicznych,

2)      w zakresie obsługi interesantów:

a)   udzielać informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępniać dokumenty znajdujące się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania,

b)   bezzwłocznie rozstrzygać sprawy, a gdy nie jest to możliwe z uwagi na stopień złożoności, określać dokładne terminy załatwienia w oparciu o KPA o Ordynację podatkową,

c)   wyczerpująco informować interesantów o stanie wniesionych przez nich spraw,

d)   informować interesantów o przysługujących im środkach odwoławczych,

e)   stale podnosić umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

 

§ 12

 

Przyjęcie do wiadomości obowiązki przestrzegania tajemnicy określonej w ustawie o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz informacjach niejawnych pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem na oświadczeniu przechowywanym w aktach osobowych.

 

§ 13

 

1.     Pracownicy są obowiązani do wykonywania każdej powierzonej im pracy, odpowiadającej posiadanym przez nich kwalifikacjom zawodowym i nie wykraczającej poza warunki wynikające z umowy o pracę, chyba że warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonanie pracy grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom.

2.     Jeśli wymagają tego potrzeby Urzędu pracownicy są zobowiązani do wykonywania także powierzonych im prac innych niż określone w umowie i w innym miejscu pracy w okresie nie przekraczającym 3 miesięcy w roku kalendarzowym, pod warunkiem że nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia, odpowiada kwalifikacjom posiadanym przez pracowników i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia.

 

 

§ 14

 

1.     Jeżeli, w przekonaniu pracownika, polecenie przełożonego jest niezgodne z prawem, pracownik powinien przedstawić mu swoje zastrzeżenia i w razie pisemnego potwierdzenia polecenia, powinien je wykonać, zawiadamiając jednocześnie Burmistrza o zastrzeżeniach.

2.     Pracownikowi nie wolno wykonywać poleceń, których wykonanie, według jego przekonania stanowiłoby przestępstwo, groziłoby niepowetowanymi stratami, godziło w godność osobistą lub interes publiczny.

 

§ 15

 

1.     Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

2.     W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika samorządowego któregokolwiek z zakazów, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie rozwiązuje się z nim, bez wypowiedzenia, stosunek pracy w trybie art.52 § 2 i 3 Kodeksu pracy lub odwołuje się go ze stanowiska.

3.     Pracownik ma obowiązek złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności gospodarczej lub zmiany jej charakteru.

4.     Na żądanie pracodawcy pracownik ma obowiązek złożyć oświadczenie o stanie majątkowym.

 

§ 16

 

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy pracownicy są zobowiązani:

1.     zwrócić Urzędowi pobrane narzędzia i materiały,

2.     rozliczyć się z Urzędem z pobranych zaliczek i pożyczek,

3.     przedłożyć legitymację ubezpieczeniową w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w celu dokonania adnotacji o ustaniu stosunku pracy,

4.     rozliczyć się ze środków trwałych i wyposażenia jakie pracownik ma na stanie.

 

Rozdział IV

 

KARY ZA NARUSZANIE PORZĄDKU I DYSCYPLINY PRACY. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

§ 17

 

1.     Za nieprzestrzeganie przez pracownika zatrudnionego w Urzędzie Miasta Lubań, ustalonego w Urzędzie porządku i dyscypliny pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych, wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz niniejszego regulaminu, stosuje się następujące kary:

1)      karę upomnienia,

2)      karę nagany.

2.     Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy Pracodawca może również stosować karę pieniężną.

 

§ 18

 

Kary porządkowe pracownikom Urzędu wymierza Burmistrz Miasta, po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

 

§ 19

 

Do rażących naruszeń przez pracowników ustalonego w Urzędzie porządku i dyscypliny pracy, uzasadniających zastosowanie odpowiednich sankcji prawa pracy, zwolnienia z art.52 Kodeksu pracy nie wyłączając, należy:

1.     prowadzenie i załatwienie spraw niezgodnie z przepisami prawa,

2.     złe i niedbałe wykonywanie pracy, celowe niszczenie materiałów narzędzi i urządzeń technicznych,

3.     wykonywanie, bez zezwolenia przełożonych, prac nie związanych z zadaniami wynikającymi z zakresu czynności,

4.     nieusprawiedliwione nieprzybycie do pracy lub jej opuszczanie bez usprawiedliwienia,

5.     stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy lub po pracy na terenie Urzędu,

6.     niewykonywanie lub niewłaściwe wykonanie poleceń przełożonych,

7.     nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,

8.     zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,

9.     niewłaściwy stosunek do przełożonych, współpracowników oraz interesantów,

10.  nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej i innej tajemnicy przewidzianej w przepisach prawa,

11.  czerpanie korzyści majątkowych,

12.  naruszanie przepisów antykorupcyjnych.

 

§ 20

 

1.     Pracownikowi samorządowemu, który przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczynia się szczególnie do wykonywania zadań Urzędu mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.

2.     Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

3.     Rodzaje nagród i sposób ich przyznawania określa Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Lubań.

 

Rozdział V

 

WYMIAR, SYSTEMY I ROZKŁAD CZASU PRACY

 

§ 21

 

1.     Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji Pracodawcy w godzinach pracy określonych w § 23 niniejszego Regulaminu w Urzędzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy i czas rzeczywistego wykonania pracy poza normalnymi godzinami.

2.     Czasem dyżuru jest czas gotowości do pracy po normalnych godzinach pracy, z wyłączeniem dyżurów pełnionych przez pracownika w domu.

 

§ 22

 

Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową.

 

§ 23

 

Pracownicy Urzędu świadczą pracę od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

 

1)     wydziały, w tym Urząd Stanu Cywilnego – stanowiska urzędnicze:

-          poniedziałek od godz. 800 do godz. 1600,

-          od wtorku do piątku od godz. 730 do godz. 1530,

-          USC również w wolne soboty i niedziele w miarę potrzeb,

2)     biuro obsługi interesanta:

-          od poniedziałku do piątku od godz. 730 do godz.1600,

3)     pracownicy obsługi:

a)     sprzątaczki:

-          od poniedziałku do piątku od godz. 1300 do godz. 2100,

b)     kierowca – doręczyciel:

-          od poniedziałku do piątku od godz.1000 do godz.1800,

c)      pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych :

-          od poniedziałku do piątku od godz. 700 do godz.1500.

 

§ 24

 

1.      Czas pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, w 4-miesiecznym okresie rozliczeniowym.

2.      Dla pracowników Urzędu każda sobota jest dniem wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy, przeciętnie, w 5-dniowym tygodniu pracy.

3.      Pracodawca może ustalić oprócz soboty inny dzień wolny od pracy przy równoczesnym zrządzeniu pracy w szóstym dniu pracy, w innym tygodniu tego samego okresu rozliczeniowego.

4.      Każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy pracownika o obowiązującą go dobową normę czasu pracy. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy obniża się wymiar czasu pracy proporcjonalnie do ich wymiaru czasu pracy.

5.      W przypadku, gdy święto przypada w dzień wolny od pracy, tj. w sobotę pracodawca ustala dodatkowo inny dzień wolny od pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w 4- miesięcznym okresie rozliczeniowym.

6.      Burmistrz może zróżnicować indywidualny czas pracy pracowników, pod warunkiem, że nie wpłynie to na zakłócenie pracy Urzędu.

 

§ 25

 

1.      W czasie pracy przysługuje pracownikowi przerwa na spożycie posiłku, nie dłuższa jednak niż 15 minut.

2.      Godzinę rozpoczęcia i zakończenia przerwy ustala indywidualnie naczelnik wydziału tak, aby nie zakłóciło to jego pracy.

3.      Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy przy monitorach ekranowych po każdej godzinie pracy mają prawo do 5-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy.

 

§ 26

 

1.      Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

2.      Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

3.      W przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z przejściem pracownika na inną zmianę odpoczynek tygodniowy może być skrócony co najwyżej do 24 godzin.

 

§ 27

 

1.     Jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, w której pracownik samorządowy jest zatrudniony,na polecenie przełożonego wykonu­je on pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta.

2.     Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kobiet w ciąży oraz, bez ich zgody, do pracowników Samorządowych sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do 8 lat.

3.     Wykaz prac wzbronionych kobietom określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

4.     Pora nocna wynosi 8 godzin i obejmuje czas pomiędzy godziną 2200 a 600 dnia następnego.

 

§ 28

 

1.      Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych i jest dopuszczalna tylko w razie:

a)     konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

b)    szczególnych potrzeb pracodawcy.

2.     Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w przypadkach opisanych w ust. 1 litera b nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.

3.     Tygodniowy czas pracy, z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych, nie może przekroczyć przeciętnie 48 godz. w ­okresie rozliczeniowym. Ograniczenie to nie dotyczy pracow­ników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

 

§ 29

 

1.     Pracownikowi za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym, że czas wolny, na wniosek pracownika może być udzielony w okresie poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

2.     Pracownikom Urzędu Stanu Cywilnego wykonującym pracę w dniu wolnym od pracy przysługuje w zamian inny dzień wolny udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego w terminie z pracownikiem uzgodnionym.

 

§ 30

 

W przypadku świadczenia pracy poza normalnymi godzinami pracy, pracownikowi przysługuje 1-godzinna przerwa obiadowa. Przerwy nie wlicza się do czasu pracy.

 

Rozdział VI

 

PORZĄDEK I ORGANIZACJA PRACY

 

§ 31

 

1.     Pracownik ma obowiązek stwierdzić podpisem na liście obecności fakt podjęcia pracy.

2.     Podpisywanie listy za czas ubiegły lub dzień następny jest niedopuszczalne.

3.     Lista obecności jest wykładana co najmniej na 10 minut przed rozpoczęciem pracy.

4.     Listy obecności powinny być kontrolowane odpowiednio przez:

a)   naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego,

b)   inspektora d /s kadr.

 

§ 32

 

1.      Wykłada i kontroluje prawidłowe wypełnianie list obecności Wydział Organizacyjno - Prawny.

2.      Listy obecności są wykładane dla pracowników zatrudnionych w następujących miejscach budynków:

a)   przy ul. 7 Dywizji 14 - korytarz obok Wydziału Organizacyjno-Prawnego ( I piętro),

b)   przy ul. Mickiewicza 6 - w Wydziale Spraw Obywatelskich,

c)   przy ul. Mickiewicza 1 - w Wydziale Oświaty,

d)   Ratusza – Urząd Stanu Cywilnego u kierownika USC,

e)   przy Placu Lompy - w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

3.      Pracownicy są obowiązani stawiać się do pracy w takim czasie, aby w porze rozpoczynania pracy znajdować się na stanowiskach pracy w gotowości do pracy.

 

 

§ 33

 

1.     Pracownicy są zobowiązani do utrzymania na stanowiskach pracy porządku i czystości.

2.     Porządkowanie stanowisk pracy rozpoczyna się na krótko przed zakończeniem pracy, zgodnie z poleceniami przełożonych.

3.     Po zakończeniu pracy pomieszczenia należy zamknąć na klucz, po uprzednim wyłączeniu urządzeń elektrycznych, w tym komputerów i zamknięciu okien.

4.     Akta spraw winny być po godzinach pracy przechowywane w szafkach bądź zamykanych pomieszczeniach albo w innych miejscach wskazanych przez przełożonych.

5.     Sposób zabezpieczania sprzętu komputerowego oraz programów określa Polityka bezpieczeństwa Urzędu Miasta Lubań.

6.     Zabrania się przechowywania w szafkach, szafach biurowych i innych miejscach nie przeznaczonych specjalnie do tego celu wszelkich materiałów stwarzających zagrożenie pożarowe (np.: benzyn, spirytusu, innych materiałów łatwopalnych).

 

§ 34

 

1.     Wydawanie pracownikom urządzeń i przedmiotów, pozostających w ewidencji ilościowej, koniecznych do pracy jest ewidencjonowane. Za ewidencję odpowiedzialny jest Wydział Organizacyjno - Prawny.

2.     Pracownicy są odpowiedzialni za należyte przechowywanie przydzielonych lub pobranych urządzeń i przedmiotów oraz ich zabezpieczenie przed kradzieżą, zniszczeniem czy uszkodzeniem. Utratę, zniszczenie lub uszkodzenie pracownik niezwłocznie zgłasza przełożonemu.

3.     Wynoszenie przedmiotów i urządzeń poza teren Urzędu bez pisemnego zezwolenia przełożonego, jak też używanie ich niezgodne z przeznaczeniem jest zabronione.

4.     Dopuszcza się korzystanie z telefonów służbowych w celach prywatnych, jednakże koszt tych rozmów pokrywa pracownik.

 

§ 35

 

1.      Na terenie zakładu poza godzinami pracy wyznaczonymi w § 23 Regulaminu mogą przebywać:

1)   osoby zarządzające Urzędem,

2)   naczelnicy wydziałów,

3)   pracownicy odbywający dyżur i zatrudnieni w godzinach nadliczbowych lub w ramach prac zleconych,

4)   inni pracownicy za zgodą przełożonych, upoważnionych do jej udzielania.

2.     Czas przebywania poza godzinami pracy wskazanymi w § 23 Regulaminu na terenie Urzędu pracowników wymienionych w ust.1 pkt 2-4 pracownicy odnotowują w stosownej ewidencji prowadzonej przez Wydział Organizacyjno-Prawny z odpowiednią adnotacją przełożonego, wyrażającego zgodę i potwierdzającą wykonywanie pracy.

 

§ 36

 

Urządzanie przez pracowników jakichkolwiek spotkań towarzyskich na terenie Urzędu jest zabronione.

 

Rozdział VII

 

SPOSÓB USPRAWIEDLIWIANIA SPÓŹNIEŃ I NIEOBECNOŚCI W PRACY

ORAZ UDZIELANIA ZWOLNIEŃ OD PRACY

 

§ 37

 

1.     Pracownik powinien uprzedzić Pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia, przekazując odpowiednie informacje do Wydziału Organizacyjno-Prawnego ub przełożonemu.

2.     W razie niestawienia się do pracy z powodów nie dających się przewidzieć, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Wydział Organizacyjno-Prawny lub przełożonego o przyczynie swej nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania, nie później niż w drugim dniu nieobecności.

3.     Zawiadomienia o których mowa w ust. 2 pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę nadania.

4.     Niedotrzymanie terminu o jakim mowa w ust. 2 może być usprawiedliwione jedynie szczególnymi okolicznościami.

 

§ 38

 

1.     Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność lub spóźnienie się do pracy, przedstawiając swemu przełożonemu lub Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu dowody usprawiedliwiające nieobecność lub spóźnienie.

2.     Dowody usprawiedliwiające spóźnienie się do pracy pracownik przedstawia natychmiast, zaś dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy najpóźniej drugiego dnia tej nieobecności.

3.     Decyzje w sprawie uznania nieobecności w pracy lub spóźnień do pracy za usprawiedliwione lub nieusprawiedliwione podejmuje Burmistrz.

4.     Spóźnienia i nieobecności w pracy podlegają ścisłej ewidencji, prowadzonej przez Wydział Organizacyjno - Prawny, po zgłoszeniu przez poszczególnych naczelników wydziałów.

 

§ 39

 

1.     Załatwianie przez pracowników spraw osobistych, rodzinnych czy społecznych powinno odbywać się poza godzinami pracy.

2.     Pracownik może być zwolniony od świadczenia pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwiania w godzinach pracy. Zwolnienia udziela bezpośredni przełożony, gdy zachodzi nieunikniona i należycie uzasadniona potrzeba takiego zwolnienia.

3.     Za czas zwolnienia od pracy, o których mowa w ust. 2, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia. Odpracowanie to nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Zasady odpracowania czasu zwolnienia określa bezpośredni przełożony.

 

§ 40

 

1.      W przypadku konieczności wyjścia poza obręb urzędu w sprawach służbowych lub osobistych pracownik ma obowiązek zgłosić ten fakt bezpośredniemu przełożonemu i wpisać do odpowiednich ewidencji godzinę wyjścia i godzinę powrotu oraz cel wyjścia.

2.      Nie wpisanie godziny powrotu w książce wyjść stwarza domniemanie przebywania pracownika poza miejscem pracy do końca dnia roboczego.

 

§ 41

 

1.     Wydział Organizacyjno-Prawny prowadzi:

a)   ewidencję wyjść służbowych w godzinach pracy naczelników wydziałów,

b)   ewidencję wyjść prywatnych w godzinach pracy naczelników wydziałów,

c)   ewidencję pracy w godzinach nadliczbowych i odpracowań wyjść prywatnych dla wszystkich pracowników.

2.     Każdy Naczelnik Wydziału prowadzi odpowiednio dla podległych pracowników

a)    ewidencję wyjść służbowych w godzinach pracy,

b)     ewidencję wyjść prywatnych w godzinach pracy i rozlicza podległych pracowników z czasu pracy, prowadząc miesięczną ewidencję czasu pracy.

 

§ 42

 

1.     Wyjazdy pracowników w sprawach służbowych poza miejsce stałej pracy mogą się odbywać tylko na podstawie polecenia wyjazdu służbowego wydanego przez Burmistrza lub jego Zastępców.

2.     Rejestr poleceń wyjazdów służbowych prowadzi Wydział Organizacyjno-Prawny.

§ 43

 

1.     Pracownik, który w godzinach służbowych przebywa poza stanowiskiem pracy, obowiązany jest poinformować bezpośredniego przełożonego o miejscu swego pobytu i czasie powrotu.

2.     W przypadku, gdy w danym pomieszczeniu pracuje sam, obowiązany jest zamieścić na drzwiach pokoju stosowną informację pisemną z podaniem czasu nieobecności i wskazaniem osoby zastępującej go.

 

Rozdział VIII

 

U R L O P Y

 

§ 44

 

1.     Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego nieprzerwanego płatnego urlopu wypoczynkowego na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

2.     Pracownikowi przysługuje urlop na żądanie w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż

3.      4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym.

 

§ 45

 

1.      Urlopy udzielane są w terminie ustalonym przez pracodawcę w porozumieniu z pracownikiem

2.      Plan urlopów sporządza się na podstawie projektów opracowanych w poszczególnych wydziałach, po uwzględnieniu - w miarę możliwości - propozycji zainteresowanego pracownika oraz opinii bezpośredniego przełożonego.

3.      W planie urlopu nie uwzględnia się 4 dni urlopu wypoczynkowego przysługującego na żądanie pracownika.

4.      Plan urlopów sporządza Wydział Organizacyjno-Prawny do dnia 30 grudnia na rok następny przekłada do zatwierdzenia Burmistrzowi.

5.      Urlop nie wykorzystany zgodnie z planem urlopów powinien być udzielony pracownikowi najpóźniej do końca I kwartału następnego roku.

 

§ 46

 

1.     Z ważnych przyczyn urlop pracownika może być przełożony na inny termin.

2.     Burmistrz może odwołać pracownika z urlopu, gdy zachodzą okoliczności przewidziane w Kodeksie pracy.

3.     Pracownikowi odwołanemu z urlopu przysługuje zwrot kosztów poniesionych w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

4.     Rozpoczynając urlop pracownik w miarę możliwości, winien podać miejsce swego pobytu na urlopie.

5.     Przed rozpoczęciem urlopu pracownik powinien załatwić wszystkie terminowe sprawy. Jeżeli jest to niemożliwe, przekazuje je do załatwienia zastępującemu go pracownikowi.

 

Rozdział IX

 

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE OBOWIĄZKU

PRZESTRZEGANIA TRZEŹWOŚCI

 

.§ 47

 

Naruszenie przez pracowników obowiązku trzeźwości zachodzi w przypadkach:

1.     stawienia się w pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub stanie nietrzeźwości,

2.     doprowadzenia się w czasie pracy lub na terenie Urzędu do stanu po użyciu alkoholu lub stanu nietrzeźwości,

3.     spożywania alkoholu w czasie pracy lub na terenie Urzędu.

 

§ 48

 

1.     Pracownicy w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości powinni być odsunięci od wykonywania pracy, względnie nie dopuszczani do niej. Za dopełnienie tego obowiązku odpowiedzialny jest bezpośredni przełożony.

2.     Po stwierdzeniu okoliczności, o których mowa w ust.1, bezpośredni przełożony ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia inspektora BHP oraz Wydziału Organizacyjno - Prawnego, a następnie przystąpienia do czynności zmierzających do stwierdzenia naruszenia obowiązku trzeźwości.

 

§ 49

 

Z przebiegu działań, mających na celu stwierdzenie naruszenia obowiązku trzeźwości, bezpośredni przełożony pracownika sporządza notatkę służbową.

 

§ 50

 

1.      W razie uzasadnionego podejrzenia o naruszenie przez pracownika obowiązku trzeźwości bezpośredni przełożony powinien poinformować pracownika o przysługującym mu prawie żądania przeprowadzenia badania stanu jego trzeźwości.

2.      Badanie trzeźwości polega na badaniu wydychanego powietrza oraz badaniu krwi i moczu.

3.      Bezpośredni przełożony powinien uprzedzić pracownika, że w razie wykazania przy pomocy badań stanu nietrzeźwości lub stanu po użyciu alkoholu pracownik zostanie obciążony kosztami tych badań.

 

§ 51

 

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeprowadzenie żądanego przez pracownika badania stanu trzeźwości.

 

§ 52

 

1.     Badanie wydychanego powietrza przeprowadzają za pomocą alkotestu pracownicy wyznaczeni przez kierownika Urzędu, w szczególności inspektor BHP, chyba że wcześniej badanie przeprowadziła Policja.

2.     Pracownik może żądać przeprowadzenia badania w obecności osoby trzeciej.

3.     Z przebiegu badania osoba upoważniona sporządza protokół zawierający opis objawów lub okoliczności uzasadniających przeprowadzenie badania i stwierdzający wynik badania.

 

§ 53

 

1.     Badanie krwi i moczu przeprowadzają pracownicy medyczni, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 06 maja 1983r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz .U. Nr 25, poz . 117).

2.     Z pobrania krwi i moczu, na podstawie otrzymanych wyników sporządza się notatkę służbową.

 

§ 54

 

1.     Naruszenie obowiązku zachowywania trzeźwości stwierdza się na podstawie wyników badań o których mowa w § 52 i § 53.

2.     W razie nie zgłoszenia przez pracownika żądania przeprowadzenia badania określonego w § 52 i § 53 bezpośredni przełożony ustala naruszenie przez pracownika obowiązku trzeźwości na podstawie wszelkich dostępnych mu i powszechnie stosowanych środków, a w szczególności:

1)      oświadczenia pracownika, co do zarzucanego mu przewinienia,

2)      zeznań świadków,

3)      wyników ustaleń organoleptycznych (zewnętrznych),

4)      oględzin lekarskich.

 

§ 55

 

1.     Z czynności, o jakich mowa w § 52 - 54, stwierdzających naruszenie przez pracownika obowiązku trzeźwości, Wydział Organizacyjno-Prawny sporządza notatkę służbową, która powinna zawierać następujące dane:

1)      imię i nazwisko przełożonego lub innej osoby zgłaszającej naruszenie obowiązku trzeźwości przez pracownika,

2)      dane osobowe pracownika oraz opis sposobu i okoliczności naruszenia przez niego obowiązku trzeźwości,

3)      wskazanie dowodów (notatek służbowych) z czynności, o jakich mowa w § 50 oraz w § 52-54,

4)      datę sporządzenia protokołu oraz podpis osoby sporządzającej protokół.

2.     Wydział Organizacyjno-Prawny prowadzi ewidencję przypadków naruszenia obowiązku trzeźwości.

 

§ 56

 

Pracownicy naruszający obowiązek trzeźwości oraz przełożeni służbowi tolerujący nietrzeźwość w pracy u podległych im pracowników ponoszą wszelkie skutki prawne przewidziane w obowiązujących przepisach, z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

§ 57

 

1.     Postanowienia niniejszego rozdziału mają odpowiednie zastosowanie do osób nie będących pracownikami, wykonujących na terenie Urzędu pracę, bez względu na podstawę prawną świadczenia tej pracy.

2.     W razie zachowania się osób, o których mowa w ust.1, wykazującego znamiona wykroczenia lub przestępstwa Pracodawca przekazuje sprawę do właściwych organów, informując pracodawców bądź zleceniodawców tych osób o przekazaniu sprawy do organów ścigania.

 

§ 58

 

1.     Używanie, obecność w organizmie, sprzedaż, rozprowadzanie lub posiadanie narkotyków przez pracowników podczas pracy, w trakcie przebywania na terenie zakładu pracy lub w miejscu pracy jest zabronione i stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika.

2.     Zakaz nie dotyczy lekarstw i innych medykamentów zaordynowa­nych przez lekarza na receptę, o ile ich używanie nie przekracza uzasadnionych lub określonych norm.

3.     Pracownicy przyjmujący leki lub inne medykamenty przepisane przez lekarza odpowiedzialni są za znajomość działań ubocznych ww. środków, ich wpływu na reakcje organizmu, możliwość podejmowania decyzji, wypełniania obowiązków i, o ile to możliwe, pracownicy tacy powinni poinformować o tym swego przełożonego przed rozpoczęciem pracy

4.     Narkotyki i inne substancje odurzające ujawnione na terenie Urzędu zostaną przedstawione odpowiednim władzom celem podjęcia stosownych czynności.

 

Rozdział X

 

TERMIN, MIEJSCE I CZAS WYPŁATY WYNAGRODZENIA

 

§ 59

 

1.      Wypłata wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego odbywa się raz w miesiącu przelewem na podane przez pracowników konta osobiste lub w godzinach pracy Urzędu w kasie BGŻ S.A. F/Lubań ul.7 Dywizji 14.

2.      Wynagrodzenie za pracę płatne miesięcznie wypłaca się z dołu nie później niż ostatniego dnia miesiąca.

3.      Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w dniu poprzednim.

 

 

Rozdział XI

 

OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

 

 

§ 60

 

1.     Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

2.     Do obowiązków Pracodawcy należy w szczególności:

1)      organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

2)      zapewnienie należytego stanu budynków, pomieszczeń, terenów i urządzeń z nimi związanych oraz maszyn i innych urządzeń technicznych,

3)      zapewnienie pracownikom ochrony zdrowia,

4)      ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz stosowanie odpowiednich środków profilaktycznych,

5)      prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie bhp,

6)      dostarczanie pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,

7)      dokonywanie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze wg zasad określonych zarządzeniem Burmistrza w przypadku zalecenia lekarza medycyny pracy.

8)      dokonywanie oceny ryzyka zawodowego i informowanie pracowników o istniejących zagrożeniach.

 

§ 61

 

1.     Każdy nowo przyjęty pracownik przechodzi przeszkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy.

2.     Odbycie instruktażu ogólnego i stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie.

3.     Przystąpienie do pracy bez znajomości przepisów i zasad bhp ogólnych oraz dotyczących zajmowanego stanowiska jest zabronione.

4.     Pracownicy podlegają szkoleniom okresowym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, których częstotliwość i czas trwania określa Burmistrz, w drodze zarządzenia.

 

§ 62

 

1.      Pracodawca nieodpłatnie dostarcza pracownikom środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy.

2.      Pracodawca nieodpłatnie dostarcza pracownikom odzież i obuwie robocze, jeżeli odzież własna pracowników może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu bądź jest to konieczne ze względu na wymagania techniczne, sanitarne lub bhp.

3.      Rodzaje niezbędnych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego ustala Pracodawca w porozumieniu z przedstawicielem pracowników.

4.      Wykaz przysługującej odzieży i obuwia roboczego określa osobne zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań.

5.      Pracodawca zapewnia środki higieny osobistej dostępne w pomieszczeniach sanitarnych Urzędu.

 

§ 63

 

1.     Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem pracowników.

2.     Pracownicy są w szczególności obowiązani:

1)      poddawać się szkoleniu bhp,

2)      wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

3)      dbać o należyty stan sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

4)      poddawać się badaniom i wskazaniom lekarskim,

5)      zawiadamiać przełożonych o wypadkach i zagrożeniach i ostrzegać przed nimi współpracowników,

6)      współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków bhp.

 

§ 64

 

Używanie otwartego ognia oraz palenie tytoniu jest na terenie Urzędu zabronione.

Palenie tytoniu może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, oznakowanych napisem „Tu wolno palić”.

Używanie otwartego ognia oraz palenie tytoniu poza wyznaczonymi do tego miejscami jest równoznaczne z ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych uzasadniającym zastosowanie surowych sankcji, z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika włącznie.

 

Rozdział XII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 65

 

1.      Wszelkich informacji o Urzędzie wychodzących na zewnątrz udziela Burmistrz lub upoważnieni przez niego pracownicy.

2.      Bez zgody Burmistrza pracownicy nie mogą udostępniać komukolwiek dokumentów i ich kopii zawierających tajemnice gospodarcze, służbowe i inne określone w przepisach prawa, w tym związane z ochroną dóbr osobistych i danych osobowych.

3.      Osoby uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawnych do kontroli działalności Urzędusą dopuszczane do czynności kontrolnych po uprzednim sprawdzeniu dokumentów uprawniających do kontroli i zawiadomieniu o kontroli Burmistrza. Udostępnieniu kontrolerom podlegają tylko dokumenty niezbędne do prowadzenia kontroli.

4.      Zasady udostępniania dokumentów określa ustawa z dnia 02 kwietnia 1997 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

§ 66

 

1.     Każdy nowoprzyjęty pracownik jest zapoznawany z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do pracy.

2.     Przyjęcie do wiadomości i stosowania postanowień Regulaminu pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem a stosowne oświadczenie składa do akt osobowych.

 

§ 67

 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy i innych aktów prawa pracy.

 

§ 68

 

Pracownicy mają obowiązek dostarczyć do biura obsługi interesantów wszelką korespondencję przeznaczoną do wysłania nie później niż do godz.1300. Poczta dostarczona po godz.1300 będzie wysłana dnia następnego.

 

§ 69

 

Naczelnicy wydziałów mają obowiązek co najmniej raz dziennie odebrać z biura obsługi interesantów Urzędu przeznaczoną dla ich komórek organizacyjnych korespondencję.

Czynność ta dokonywana jest do godz. 1400

 

Rozdział XIII

 

INNE POSTANOWIENIA

 

§ 70

 

1.     Zabronione jest wykorzystywanie poczty elektronicznej i Internetu w Urzędzie do celów prywatnych.

2.     Pracownikowi nie wolno instalować w komputerach będących własnością pracodawcy prywatnego oprogramowania.

3.     Pracodawca zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania przez pracowników postanowień ust.1 i 2.

 

§ 71

 

Pracownik na stanowisku pracy nie powinien:

a)      zajmować się żadnymi czynnościami niezwiązanymi z pracą,

b)     palić tytoniu.

 

§ 72

 

Pracownik nie powinien:

a)      przyjmować na adres Urzędu prywatnej korespondencji,

b)     wykorzystywać wewnętrznego obiegu poczty do nadawania prywatnej korespondencji.

 

§ 73

 

1.      Regulamin ustalony został w uzgodnieniu z przedstawicielem pracowników.

2.      Zmiany Regulaminu dochodzą do skutku w trybie przewidzianym w ust.1 i w § 74.

 

§ 74

 

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

§ 75

 

Przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu pracownicy mają obowiązek zapoznać się

z Regulaminem, fakt ten potwierdzając podpisem.

 

§ 76

 

Traci moc Regulamin Pracy Urzędu Miasta Lubań z dnia 28 sierpnia 2006 roku.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 

Bogumiła Tomaszewska

(przedstawiciel pracowników)

 

 

 

 


Załączniki

Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy
  Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy.doc
(33 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

 Rejestr zmian dokumentu
22.03.2010 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia