Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Uchwały Rady Miasta Lubań / V kadencja (lata 2006-2010) / Rok 2009 /  Sesja XXXVIII z dnia 30 czerwca 2009 r.
Tytuł dokumentu: UCHWAŁA NR XXXVIII / 214 / 2009 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przekształcenia Administracji Budynków Komunalnych nr 3 w Lubaniu
Data publikacji: 30.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 30.06.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała Rady Miasta Lubań

 

UCHWAŁA NR XXXVIII / 214 / 2009

RADY MIASTA LUBAŃ

z dnia 30 czerwca 2009 roku

 

w sprawie przekształcenia Administracji Budynków Komunalnych nr 3 w Lubaniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera h ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. Zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 6 i 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 31 grudnia 2009 r. przekształca się  Administrację Budynków Komunalnych nr 3 w Lubaniu jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Lubań w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Lubań pod nazwą Administracja Mieszkań Komunalnych z siedzibą w Lubaniu ul. Bracka 11.

§ 2

1.      Przedmiot działania, zakres, organizację i zasady gospodarki finansowej jednostki określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2.      Mienie stanowiące własność Gminy Miejskiej Lubań będące w użytkowaniu likwidowanej jednostki, z wyłączeniem mienia wymienionego w ust. 3,  przejmuje w użytkowanie Administracja Mieszkań Komunalnych  jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Lubań.

3.      Grunty niezabudowane budynkami wielolokalowymi, wolnostojące garaże i  komórki oraz obiekty niemieszkalne stanowiące własność Gminy Miejskiej Lubań, a będące w użytkowaniu likwidowanej jednostki przejmuje Gmina Miejska Lubań.

4.      Administracja Mieszkań Komunalnych przyjmuje mienie stanowiące własność Gminy Miejskiej Lubań a będące dotychczas w użytkowaniu likwidowanej Administracji Budynków Komunalnych nr 2 w Lubaniu i przekształcanej w zakład budżetowy jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Lubań Administracji Budynków Komunalnych nr 4 w Lubaniu z wyłączeniem mienia wymienionego w ust. 3 użytkowanego dotychczas  przez Administrację Budynków Komunalnych nr  4.

5.       Administracja Mieszkań Komunalnych przejmuje należności i zobowiązania:

a)      likwidowanej Administracji Budynków Komunalnych nr 2 wynikające z faktu użytkowania opisanego w ust. 4 mienia,

b)      przekształcanej Administracji Budynków Komunalnych nr 4 wynikające z faktu użytkowania opisanego w ust. 4 mienia,

c)      przekształcanej Administracji Budynków Komunalnych nr 3.

6.      Pracownicy Administracji Budynków Komunalnych nr 3 i Administracji Budynków Komunalnych nr 2 na mocy art. 23 (1) Kodeksu pracy z dniem 01 stycznia 2010 r. stają się pracownikami Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu.

§ 3

Z dniem 31 grudnia 2009 r. likwiduje się Administrację Budynków Komunalnych nr 3 w Lubaniu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

( zapis nieważny na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-19/402/09 z dnia 22 lipca 2009 r.)

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Grzesiak


Załączniki

Statut Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu
  S T A T U T.doc
(71 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Franciszek Miękoś
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

 Rejestr zmian dokumentu
17.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia