Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Lipiec (87-101)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 100/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubań na 2009 rok
Data publikacji: 25.09.2009
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 100/2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia  29 lipca  2009 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2009 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust.2 pkt 2, art. 58 ust 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142  poz. 1591 późniejszymi zmianami/, art. 165 ust. 1. art. 167 ust.2 pkt 1, 2, i 3, art.173 ust. 1, 3 i 5, art. 184 ust.1  pkt 1 i 2, pkt 13, pkt 15, art.188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 13 ust.1 uchwały nr XXX/155/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2008 rok. Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje:

§ 1

1.       Zmniejsza się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 26.055 zł

2.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań powierzonych  w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 7.500 zł

§ 2

1.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 26.055 zł

2.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań powierzonych  w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 7.500 zł

3.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł ( SP-1)

4.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 63.441 zł (ABK-3)

5.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 73.643 zł z tego :

      § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 63.441 zł ( ABK-3)

      § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 10.202 zł (ABK-2 ul. Zgorzelecka 17 – dach)

6.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł ( wywóz zbędnych przedmiotów)

7.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 14.000 zł

     ( utrzymanie placów zabaw).

8.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej w § 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 40.000 zł

9.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 Pozostała działalność w §  4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 40.000 zł

10.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność w § 4430 różne opłaty i składki  o kwotę 2.358 zł ( inne związki)

11.   Zwiększa się w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność w § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 2.358 zł ( Euroregion Nysa)

12.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 5.000 zł

13.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł ( czyszczenie kanalizacji deszczowej)

14.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 rezerwa ( ogólna) o kwotę 30.202 zł

15.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 21.714,56 zł

16.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 3119 świadczenia społeczne o kwotę 21.714,56 zł

17.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 3.000 zł

18.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł

19.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej  o kwotę  9.538 zł z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.100 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.239 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 199 zł

20.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale  85203 Ośrodki wsparcia o kwotę  9.538 zł z tego

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.100 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.239 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 199 zł.

21.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.899 zł.

22.   Zwiększa się wydatki  w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.899 zł.

§ 3

Dochody budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą  52.704.463,41 zł

Wydatki  budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą  61.303.562,41 zł

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

                                                                                                            Burmistrz Miasta Lubań

                                                                                                            Konrad Rowiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Magdalena Markuszewska
Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Markuszewska

 Rejestr zmian dokumentu
22.03.2010 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia