Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Lipiec (87-101)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 101/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Miejskiej Lubań na 2010 rok
Data publikacji: 31.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 31.08.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 101/2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 31 lipca 2009 roku

 

w sprawie: szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do  projektu budżetu Gminy Miejskiej Lubań na 2010 rok

 

 

 Na podstawie § 1 uchwały nr VI/81/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Miasta, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, Naczelnicy Wydziałów oraz samodzielne stanowiska pracy zwani dalej „dysponentami” opracowują plany rzeczowe zadań oraz projekty budżetów w terminach i na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

2. Z niniejszym Zarządzeniem Burmistrza zostają zapoznane Spółki Gminy Miejskiej Lubań:

- PEC,

- LPWiK,

- ZGIUK,

- TBS

§ 2

 

Dysponenci opracowują projekty swoich budżetów w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U Nr 107, poz. 726 ze zmianami)

 

§ 3

 

Materiały do projektu budżetu na rok 2010 powinny być opracowane przez dysponentów z uwzględnieniem wytycznych ujętych w uchwale nr VI/81/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Miasta.

 

§ 4

 

Informacje o stanie mienia komunalnego opracowuje Wydział Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa w terminie do 30 września według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku w szczegółowości określonej w art.180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami.)

 

§ 5

 

1.     1.Dysponenci opracowują projekty swoich budżetów na formularzach stanowiących załączniki do Uchwały Nr VI/81/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku:

1)     Zestawienie dochodów i wydatków budżetu Miasta Lubań według działów i  rozdziałów oraz przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem  deficytu budżetowego i spłatą zobowiązań długoterminowych na rok 2010

2)     Zestawienie dochodów budżetu Miasta Lubań według źródeł ich powstawania na rok 2010

3)     Zestawienie wydatków budżetu Miasta według klasyfikacji budżetowej na rok 2010

a)     Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie Miasta na 2010 rok

4)     Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań z porozumień i innych zadań zleconych ustawami według pełnej klasyfikacji budżetowej na rok 2010

5)     Zestawienie dotacji celowych do realizacji przez Jednostki Samorządu Terytorialnego w 2010 roku

6)     Plan finansowy na rok 2010 „Stołówki Szkolne”

7)     Plan finansowy na rok 2010 Gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Miasta „Hotel-Pokoje gościnne”

8)     Plan przychodów i rozchodów funduszu celowego GFOŚriGW na rok 2010

9)     Plan zadań inwestycyjnych na rok 2010

10)  Prognoza długu Miasta Lubań w 2010 roku i jego spłaty w latach następnych.

11)  Informacja o sytuacji finansowej budżetu miasta Lubań

12)  Limity wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne w latach 2008-2015.

13)  Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

2.     Powyższe załączniki stanowią integralną część zarządzenia. Załączniki należy również załączyć w formie elektronicznej (CD-Rom ). Łącznie z formularzami dysponenci przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków.

3.     Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków sporządza się dla każdego działu klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące i inwestycyjne należy uzasadnić odrębnie, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia do planu z uwzględnieniem:

1)     zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych

2)     czynników, które spowodowały ewentualną zmianę kierunku wzrostu lub spadku rozmiarów wydatków

3)     dochodów i wydatków jednorazowych lub nie występujących w budżecie na 2009 rok

4)     kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2010 roku

5)     Plany dochodów Jednostek budżetowych winne zawierać pełną klasyfikację budżetową oraz tytuł prawny jego egzekucji.

6)     Administracja Mieszkań Komunalnych w Lubaniu ul. Bracka 11 w planach wydatków uwzględnia wymagalne zobowiązania z tytułu funduszu remontowego.

 

§ 6

 

Dysponenci opracują i przedłożą materiały do projektu budżetu Gminy na rok 2010 w oparciu o poniższe założenia:

1.     Wydatki na podstawie wskaźników i założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu:

a.     średni wzrost wynagrodzeń w 2010 roku o 2,5 % w stosunku do 2009 roku

-         jednostkowy wzrost wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników nie powinien być mniejszy niż 1%

-         proszę podać wysokość wynagrodzenia na dzień 30.06.2009 r.,

-         proszę podać dane, które powinny zawierać indywidualną kalkulację dla  każdego zatrudnionego

· imię i nazwisko pracownika

· wynagrodzenie zasadnicze,

· wysługa lat,

· dodatki wynikające z obowiązujących przepisów (podać jakie)

· razem wynagrodzenie

-      łączne wynagrodzenie wszystkich pracowników

b.    wzrost wydatków rzeczowych w 2010 roku o 1 % w stosunku do 2009 roku

c.     wzrost cen usług komunalnych w 2010 o 2,5 % w stosunku do 2009 roku z tego:

· ciepło (PEC) 2,5 %,

· woda i ścieki (LPWIK) 2,5%,

· wywóz nieczystości (ZGIUK) 2,5 %

d.    wzrost czynszu mieszkaniowego od 1 marca 2010 roku o 2,5 %

 Wskaźniki ekonomiczne o charakterze informacyjnym

· wzrost PKB w 2010 roku wyniesie 0,5 %

· wskaźnik inflacji w 2010 roku wyniesie 2,5 %

2.     Dochody ustala się w oparciu o :

a.     kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów

b.    kwoty dotacji na podstawie decyzji

c.     stawki podatków i opłat lokalnych w oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późniejszymi zmianami)

Wydatki inwestycyjne należy zaplanować zgodnie z zadaniami gospodarczymi ujętymi w wieloletnim planie inwestycyjnym, strategii Miasta. Zadań inwestycyjnych, które mają być finansowane z dotacji budżetu Miasta nie należy ujmować w projektach planu finansowego lecz wykazać jako propozycję w formie odrębnego załącznika (dotyczy jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych ), wg poniższej tabeli:

 

3.     Propozycje inwestycji lub remontu, które nie ujęte w planach finansowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych

Lp.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zadania

Opis

zadania

Szacowana

wartość

zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posiadane dokumenty w celu realizacji tych propozycji, np. projekt techniczny, pozwolenie na budowę itp.

 

4.     Wykaz zadań, które mają być zlecone podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, a związanych z realizacją zadań własnych Gminy sporządzają wydziały zgodnie z rocznym programem współpracy Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 7

 

1.     Materiały do projektu budżetu opracowane są do dnia 15 września 2009 roku przez dysponentów budżetu.

2.     Materiały do projektu budżetu opracowane przez dysponentów po sprawdzeniu i skorygowaniu przez naczelników wydziałów Urzędu Miasta Lubań należy przekazać Skarbnikowi Miasta do dnia 30 września 2009 roku.

§ 8

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 9

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta Lubań

Konrad Rowiński

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Magdalena Markuszewska
Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Markuszewska

 Rejestr zmian dokumentu
22.03.2010 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia