Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Wrzesień (109-118)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 117/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubań na 2009 rok
Data publikacji: 21.10.2009
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr  117 /2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 września 2009 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 2 pkt 2, art.58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 165 ust. 1, art. 167 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 173 , art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2,13 ,14, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy
z dnia 30 czerwca 2005roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), § 13 pkt 1 Uchwały Rady Miasta Lubań nr XXX/155/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2009 rok, zarządzam co następuje:

 

§ 1

1.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70095 Pozostała działalność w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 10.000 zł

2.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70095 Pozostała działalność w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł

3.       Zmniejsza się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 pozostała działalność w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 20.000 zł

4.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 pozostała działalność w § 3110 świadczenia społeczne
o kwotę 20.000 zł

 

§ 2

1.       Zmniejsza się wydatki budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna i sport
 w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.000 zł

2.       Zwiększa się wydatki budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna i sport
w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 4.000 zł z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.000 zł

§ 4420  podróże służbowe zagraniczne o kwotę 1.000 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji o kwotę 1.000 zł

3.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja ( Gimnazjum nr 2) o kwotę 24.900 zł z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22.000 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 900 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000 zł

4.       Zwiększa  się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja (Gimnazjum nr 2) o kwotę 24.900 zł z tego:

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 22.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.900 zł

5.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 38.985 zł z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.039 zł (SP-2 )

§ 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 700 zł (SP-2)

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000 zł (SP-4)

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.187 zł ( SP-3)

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 561 zł (SP-2)

§ 4260 zakup energii o kwotę 15.000 zł (SP-4)

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 841 zł ( SP-2)

§ 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę  900 zł
(SP-2)

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 457 zł ( SP-3)

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 900 zł (SP-2)

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 1.400 zł (SP-2)

6.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 38.985 zł z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników o kwotę 6.500 zł (SP-4)

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16.414 zł (SP-1 kwota  4.000 zł; SP-2kwota  7.414 zł; SP-4 kwota 5.000 zł)

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 33 zł ( SP-1 kwota  - 5.000 zł; SP-2 kwota  -967 zł; SP-3 kwota 6.000 zł)

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 30 zł ( SP-2)

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 13.500 zł ( SP-4)

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 644  zł ( SP-3)

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji o kwotę 1.864 zł ( SP-1 kwota 1.000 zł; SP-2 kwota 864 zł)

7.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75406 Straż Graniczna w § 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy o kwotę 3.000 zł

8.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja (Gimnazjum nr 1) w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł

9.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe (rezerwa ogólna)  w § 4810 rezerwa o kwotę 8.000 zł

10.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 11. 000 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.000 zł (PM-1 kwota 2.000 zł;PM-5 kwota 2.000zł)

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.000 zł (PM-1)

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł (PM-3 )

11.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 11. 000 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000 zł (PM-1 kwota 2.000 zł;

   PM-3 kwota 3.000 zł; PM-5 kwota 2.000 zł)

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.000 zł  (PM-1)

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł  (PM-3)

12.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 124 zł

13.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 124 zł

14.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 15.830,92 zł z tego:

§ 4260 zakup energii o kwotę  9.554 zł

§ 4308 zakup usług pozostałych o kwotę  4.061,88 zł

§ 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 215,04 zł

§ 4758 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji o kwotę 1.899,44 zł

§ 4759 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 100,56 zł

15.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 12.754  zł z tego:

§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.899,44 zł

§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100,56 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 240 zł

§ 4288 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.139,67 zł

§ 4289 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę  60,33 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8.860 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 454 zł

16.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej o kwotę 3.076,92 zł z tego:

§ 4138 składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 2.922,21 zł

§ 4139 składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 154,71 zł

17.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 80.000 zł

18.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 30.000 zł

19.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę  110.000 zł

20.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 73.730 zł

21.   Zwiększa się wydatki w  zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 36.930 zł
z tego:(SP-1 kwota 13.320 zł;   SP-2 kwota 5.900zł;SP-3 kwota 4.510 zł ;   SP-4 kwota 13.200 zł)

22.   Zwiększa się wydatki w  zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27.100 zł z tego:

( Gm-1 kwota  7.400 zł;  Gm-2  kwota 12.000 zł ;   Gm-3  kwota  7.700 zł  )

23.   Zwiększa się wydatki w  zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola  w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.700 zł z tego:

( PM-1  kwota 2.800 zł  ;  PM-3  kwota  3.300 zł  ;  PM-5  kwota 3.600 zł )

24.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna
w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w § 4210 zakup materiałów
i wyposażenia o kwotę 12.700 zł

25.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna
w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 12.700 zł z tego:

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę  2.400 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę  10.200 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 100 zł

26.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 100.000 zł

27.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 100.000 zł

28.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 12.000 zł

29.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 4300 zakup usług pozostałych
o kwotę 36.000 zł

30.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70095 Pozostała działalność w § 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 24.000 zł

31.   Zwiększa  się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna
w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 24.000 zł

32.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna
w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 24.000 zł

33.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500 zł

34.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę  500 zł

35.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 2.000 zł

36.   Zwiększa  się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę  2.000 zł

37.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna
w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4110 składki na  ubezpieczenia o kwotę 75.000 zł

38.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna
w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę  75.000 zł

39.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 4260 zakup energii
o kwotę 1.000 zł

40.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł.

 

§ 3

1.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę  252 zł

2.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 252 zł

3.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85495 Pozostała działalność w § 4210 zakup materiałów
i wyposażenia o kwotę 0,46 zł

4.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85495 Pozostała działalność w § 4300 zakup usług pozostałych
o kwotę 0,46 zł

5.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75011 Urząd Wojewódzki w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 600 zł

6.       Zwiększa  się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75011 Urząd Wojewódzki o kwotę 600 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 400 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 200 zł

 

§ 4

Dochody  budżetu Miasta Lubań na rok 2009  wynoszą 52.860.818,26 zł

Wydatki  budżetu Miasta Lubań  na rok 2009  wynoszą  61.459.917,26 

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

           

                                                                                                            Burmistrz Miasta Lubań

                                                                                                            Konrad Rowiński


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Magdalena Markuszewska
Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Markuszewska

Rejestr zmian dokumentu
21.10.2009 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Markuszewska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia