Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Uchwały Rady Miasta Lubań / V kadencja (lata 2006-2010) / Rok 2009 /  Sesja nr XLII z 27 października 2009 roku
Tytuł dokumentu: UCHWAŁA NR XLII / 237 / 2009 Rady Miasta Lubań z dnia 27 października 2009 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta na 2009 rok.
Data publikacji: 25.11.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 27.10.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała Rady Miasta Lubań

 

UCHWAŁA NR XLII / 237 / 2009

Rady Miasta Lubań

z dnia 27 października 2009 roku

 

 

w sprawie: zmiany budżetu Miasta na 2009 rok.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.54 ust.1 pkt 1 ,ust.2 pkt 2 i 6 art.57, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.165 ust.1, art. 166 ust. 3 i 4, art.167 ust.2 pkt 1 i 3, art.184 ust.1 pkt 1,2,5 14 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.    Zwiększa się dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 263.085 zł z tego:

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 340 zł

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 262.245 zł

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 400 zł

§ 0920 odsetki pozostałe o kwotę 100 zł

2.    Zmniejsza się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w § 0310 podatek od nieruchomości o kwotę 101.740 zł

3.    Zwiększa się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 90.250 zł z tego:

§ 0330 podatek leśny o kwotę 150 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych o kwotę 90.000 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 100 zł

4.    Zwiększa się dochody w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.841 zł

5.    Zwiększa się dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (ABK-4) o kwotę 184.000 zł z tego:

§ 0830 wpływy z usług o kwotę 129.500 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 54.500 zł

6.    Zwiększa się dochody w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 252.579,52 zł (Phare)

 

§ 2

 

1.    Zwiększa się wydatki w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60095 Pozostała działalność w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.400 zł

2.    Zwiększa się wydatki w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł

3.    Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (ABK-2) w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 6.800 zł.

4.    Zwiększa się wydatki w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł

5.    Zwiększa się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 236.695 zł z tego:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 79.075 zł (z tego 17.000 zł zakup syreny w ramach O.C.)

§ 4260 zakup energii o kwotę 25.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 125.620 zł (z tego 25.620 zł naprawa dachu - Dom Solny)

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 5.000 zł

6.    Zmniejsza się wydatki w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w § 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego o kwotę 98.000 zł

7.    Zmniejsza się wydatki w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60095 pozostała działalność w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 32.000 zł

8.    Zmniejsza się wydatki w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 45.000 zł

9.    Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 Pozostała działalność w § 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 18.000 zł

10.  Zmniejsza się wydatki w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne § 4300 o kwotę 8.000 zł

11.  Zwiększa się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 180.137 zł z tego:

§ 4260 zakup energii o kwotę 100.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 80.137 zł z tego(16.137 - przebudowa nawierzchni ulicy Rynek w Lubaniu)

12.  Zmniejsza się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola w § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 17.000 zł

13.  Zwiększa się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.700 zł

14.  Zmniejsza się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (SP- 2) w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.414 zł

15.  Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (SP- 2) w § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.414 zł.

16.  Zmniejsza się wydatki w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 16.137 zł (przebudowa nawierzchni ulicy Rynek w Lubaniu)

17.  Zwiększa się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego (Łużyckie Centrum Rozwoju) w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.841 zł

18.  Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 184.000 zł z tego:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 10.000 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 83.399 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 8.000 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 210 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 44.591 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 3.000 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 1.000 zł

§ 4700 szkolenie pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 3.300 zł

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 2.500 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o kwotę 18.000 zł

19.  Zwiększa się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 6051 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 252.579,52 zł (Oczyszczalnia ścieków dla Miasta Lubań i Gminy Siekierczyn)

20.  Zwiększa się wydatki w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 64.142,97 zł „Przebudowa ulicy Rzecznej”

21.  Zmniejsza się wydatki w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 64.142,97 zł „Zagospodarowanie terenów zdegradowanych pomiędzy ulicami Spółdzielczą, Ratuszową, Placem Strażackim i murami obronnymi”

 

§ 3

 

Ustala się plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 i tak:

 

  1. Stan Funduszu na 01.01.2009 roku na kwotę 30.609 zł
  2. Przychody ogółem z kwoty 473.200 zł na kwotę 561.400 zł

 § 0690 Wpływy z różnych opłat z kwoty 428.800 na kwotę

 515.500 zł

§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 42.900 zł

 § 0920 pozostałe odsetki z kwoty 1.500 zł na kwotę 3.000

 zł

  1. Rozchody ogółem z kwoty 503.709 zł na kwotę 591.909 zł

§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla Jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 64.800 zł

§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3.900 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w

kwocie 3.500 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia z kwoty 14.009 zł na kwotę 77.009 zł (zakup przyczep do wywozu z posesji surowców wtórnych ok. 42.000 zł oraz worków do segregacji odpadów)

§ 4300 zakup usług pozostałych z kwoty 417.500 zł na kwotę 442.700 zł (regulacja gospodarki sciekowej przepięcie kanalizacji sanitarnej ul. Starolubańska, Kopernika, Słowackiego w tym zadania realizowane przez LPWiK)

 

  1. Stan funduszu na 31.12.2009 roku w kwocie 100 zł

 

§ 4

 

Dochody budżetu Miasta Lubań na rok 2009 po zmianach

wynoszą 53.553.833,78 zł

Wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2009 po zmianach

wynoszą 62.152.932,78 zł

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Grzesiak

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Bogumiła Tomaszewska
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

 Rejestr zmian dokumentu
26.11.2009 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia