Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2010 /  Styczeń ( 1 - 9 )
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 6/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanych działek
Data publikacji: 25.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 22.01.2010
Symbol dokumentu: GGNiR 0151-3/10
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

ZARZĄDZENIE Nr 6/2010

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

dnia 22 stycznia 2010 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanych działek

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, po.1591 z 2001 roku z późn. zm.), art. 35, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz. 2603 z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego Nr 34 poz.884 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, będącą własnością Gminy Miejskiej Lubań, niezbędną dla poprawienia warunków zagospodarowania już posiadanych działek która nie może być zbyta jako odrębna nieruchomość:
- działka nr 32/13, Obręb III, AM 4 o powierzchni 20 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW JG1L/00018709/9

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2010 roku.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta Lubań
Henryk Rogacki
Zastępca Burmistrza Miasta Lubań


  

Załączniki

Zalacznik Nr 1 do Zarzadzenia 6/2010
  zalacznik1.pdf
(28.98 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Agnieszka Granisz
Osoba wprowadzająca dokument Agnieszka Granisz

 Rejestr zmian dokumentu
12.02.2010 Edycja dokumentu (Ryszard Skowron)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia