Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Rada Miasta Lubań / Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań / V kadencja (2006-2010) /  Rok 2010
Tytuł dokumentu: Protokół nr XLVI / 46/ 2010/1 sesji Rady Miasta Lubań z dnia 26 stycznia 2010 roku
Data publikacji: 05.03.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 26.01.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Protokół Rady Miasta Lubań

   

Protokół nr XLVI / 46/ 2010/1

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 26 stycznia 2010 roku


godz. rozpoczęcia: 9.30 godz. zakończenia: 14.20

Otwarcia sesji dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.


W XLVI sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności oraz:

 • pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta,

 • pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza,

 • pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza,

 • pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta,

 • pan Krzysztof Konopka – Prezes Łużyckiego Centrum Medycznego,

 • pani Honorata Stachowicz – dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,

 • pan dr Dariusz Dąbruś,

 • pani Dagmara Brzezicka – przedstawiciel Grupy promocyjnej Szczepionki,

 • pani Wiesława Jaroszonek – przedstawiciel PSSE,

 • pani Elżbieta Sindrewicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta,

 • pani Danuta Suchodolska – inspektor Wydziału Rozwoju Miasta,

 • przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji.

Sekretarzem obrad został pan Krzysztof Jaworski.


Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – w związku z wyjazdem pana Krzysztofa Konopki do Wrocławia , celem podpisania umów na finansowanie usług medycznych – wniosła o zmianę w zaproponowanym wcześniej porządku obrad i rozpatrzenia punktu dotyczącego sytuacji finansowo- kadrowej ŁCM jako punktu trzeciego. Poinformowała również, że na prośbę Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – z uwagi na ważność tematu dla mieszkańców miasta - w porządku obrad dzisiejszej sesji zaproponowany został punkt dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy.


W wyniku przeprowadzonego głosowania – przy 1 głosie wstrzymującym się – przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu XLV sesji RM.

3. Sytuacja finansowo – kadrowa i kontrakt na 2010 r. Łużyckiego Centrum Medycznego i

zaopatrzenie w usługi specjalistyczne dla mieszkańców miasta i powiatu.

4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

5. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

6. Profilaktyka raka szyjki macicy – wystąpienie dr Dariusza Dąbrusia.

7. Podjęcie uchwał.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje ,zapytania i wnioski.

9. Komunikaty.


Ad. 2


Przyjęcie protokołu XLV sesji RM.

Protokół XLV sesji RM przyjęty został bez uwag.


Ad. 3


Sytuacja finansowo – kadrowa i kontrakt na 2010 r. Łużyckiego Centrum Medycznego i zaopatrzenie w usługi specjalistyczne dla mieszkańców miasta i powiatu.


Z przedstawionej przez pana Krzysztofa Konopkę – Prezesa ŁCM – informacji wynika, że rok 2008 był

najlepszym dla lubańskiego Szpitala. Kontrakt z NFZ opiewał wówczas na kwotę 23,5 mln zł. Ta kwota plus pozyskane środki z usług komercyjnych pozwoliły spółce wypracować 3 miliony złotych zysku. W roku ubiegłym wartość kontraktu z NFZ wynosiła 22,5 mln zł. i była o 1 mln. zł. niższa w porównaniu do roku 2008. Również w 2009 roku Spółka wypracowała zysk w wysokości 500 tyś. zł. W roku bieżącym kontrakt dla ŁCM został zmniejszony o około 1,1 mln zł, czyli do wysokości 21,4 mln zł. Pomimo tego, że budżet jest bardzo napięty Spółka planuje wykonanie budżetu jak w roku 2009.Mniej środków w kontrakcie dotyczą czterech działów: interny, pediatrii, neonatologii oraz rehabilitacji. Plan na rok bieżący jest trudny, ponieważ zaplanowanych zostało wiele inwestycji, takich jak wymiana okien, ocieplenie budynku, pokrycie dachu .Całość tych prac wyniesie ponad 3 mln zł., z czego 800 tyś zł wydatkowana będzie ze środków Spółki. W chwili obecnej trwają procedury przetargowe .Inwestycje te na eksploatacji budynku szpitala dadzą w ciągu roku oszczędność o około 300 tyś. zł. W br. planowane jest przyjęcie w poradniach specjalistycznych takiej samej liczby osób, jak w roku poprzednim. W chwili obecnej w Spółce zatrudnionych jest troje lekarzy na umowę o pracę, natomiast pozostałych 30 na kontraktach. Rentowność przynosi oddział chirurgiczny, laryngologia, ortopedia. W zamiarach jest okulistyka i skupienie się na rehabilitacji. Spółka chce ograniczyć tereny, które należą do szpitala, a nie są związane z jej działalnością.


W dyskusji głos zabrali:

 • Pan Marek Kardela – czy w najbliższych latach planowane jest zakupienie przez Spółkę tomografu lub rezonansu magnetycznego?


 • Pan Krzysztof Konopka- Spółka przymierzała się do wykonywania tomografii, ale poprzez firmę zewnętrzną – jest to koszt około 2 mln. zł. W zależności od tego, jak badania te będzie finansował NFZ firma ta zastanowi się. Rezonans magnetyczny jest natomiast jeszcze droższy i Spółka nie wytrzymałaby tego finansowo. Na wykonanie rezonansu pacjenci kierowani są do Jeleniej Góry , na tomografię do Zgorzelca, a na mammografię do Bolesławca. Na dzień dzisiejszy Spółka nie widzi możliwości zarobienia na tych zabiegach.


 • Pan Jan Baniak - czy w finansowej sytuacji Spółki zabezpieczone są podstawowe usługi dla mieszkańców i czy nie spowoduje to opóźnienia w realizacji usług medycznych np. rehabilitacji?


 • Pan Krzysztof Konopka – z uwagi na mniejszy kontrakt rzeczywiście ulegną wydłużeniu terminy świadczenia usług i mieszkańcy na pewno to odczują. Niektóre z usług zostaną ograniczone i będzie problem z przyjęciami na hospitalizację. Odnosząc się do rehabilitacji – Spółka będzie namawiała, by część mieszkańców wykupywała usługi odpłatne w granicach 30 – 50 zł.


 • Pan Zbigniew Paluch – poprosił o przybliżenie tematu jakości pozyskiwanej ze studni wody, ocieplenia budynku szpitala – jaką kwotę przeznaczy na to Spółka i czy laboratorium jest prywatne?


 • Pan Krzysztof Konopka - laboratorium nie jest prywatne – wszyscy pracują na rzecz Spółki na podstawie umowy o pracę. W odniesieniu do wykorzystania wody ze studni – trwają prace laboratoryjne, na razie woda ta wykorzystywana jest na cele produkcyjne. Na ocieplenie budynku Spółka wyda 800 tyś. zł. Oferent wyłoniony zostanie do końca lutego.


 • Pan Mieczysław Iwanow – jak pan Prezes ocenia informacje o budowie szpitala w Olszynie?


 • Pan Krzysztof Konopka – stwierdził, że nie ma informacji jaki to będzie szpital, z czego finansowany i czym będzie się zajmował.


 • Pani Małgorzata Grzesiak – jakie są plany Spółki w stosunku do budynku przy ul. Zawidowskiej, w którym mają swoją siedzibę Warsztaty Terapii Zajęciowej?


 • Pan Krzysztof Konopka – są dwie koncepcje. Pierwsza to albo zagospodarowanie tego budynku poprzez przeniesienie tam poradni odwykowej , zlokalizowanie w nim sali konferencyjnej, można też pomyśleć o dostosowaniu go np. na zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy. Jednak na dziś Spółka nie posiada ta to środków finansowych . Druga koncepcja to sprzedanie obiektu.


W obradach nastąpiła 15 – sto minutowa przerwa.


Z uwagi na fakt, iż na obrady sesji przybyli goście zaproszeni do wygłoszenia prelekcji n/t raka szyjki macicy , pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – przedstawiła propozycję, by ponownie dokonać zmiany w porządku obrad i przystąpić do realizacji punktu „Profilaktyka raka szyjki macicy”


Ad. 4


Profilaktyka raka szyjki macicy – wystąpienie dr Dariusza Dąbrusia.


Pan dr Dariusz Dąbruś – w przedstawionej prezentacji multimedialnej omówił zagadnienia związane z zapadalnością i umieralnością na raka szyjki macicy , prawdopodobieństwem zakażenia wirusem HPV, metodami profilaktyki zmian wywołanych tym zakażeniem, finansowaniem szczepienia, tym kto powinien być szczepiony.


W dyskusji głos zabrali:


 • Pan Marek Kardela – jaka jest skuteczność szczepionki?


 • Pan dr Dariusz Dąbruś w zależności od podtypów raka – w przypadku podtypu nr 16 i 18 – skuteczność szczepienia jest 100%.


 • Pani Barbara Jaworowska – od ilu lat zaczęto te szczepienia i czy jest gwarancja, że szczepionka w przyszłości nie będzie miała wpływu na dziecko osoby zaszczepionej?


 • Pan dr Dariusz Dąbruś – szczepienia prowadzone są od kilku lat. Teoretycznie szczepionka nie będzie miała w przyszłości wpływu na dziecko osoby zaszczepionej , bo szczepionka nie zawiera wirusa tylko jego DNA.


 • Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta - skąd jest pewność, że szczepionka zadziała za 15 lat i czy zmniejszenie zachorowalności spowodowane jest tylko szczepionką, czy też badaniami cytologicznymi?


 • Pan dr Dariusz Dąbruś – o tym, że szczepionka zadziała w przyszłości można wnioskować z obserwacji klinicznych i modeli matematycznych. Wpływ na zmniejszenie zachorowalności mają badania cytologiczne, co można zaobserwować na przykładzie krajów skandynawskich, gdzie badania cytologiczne są obowiązkowe.


 • Pan Jan Baniak – ile spotkań na ten temat było przeprowadzonych w Lubaniu, czy planowane są takie prelekcje i gdzie?


 • Pani Dorota Stachowicz – program profilaktyki prowadzony jest w szkołach ponadgimnazjalnych w klasach pierwszych.


 • Pan Ryszard Piekarski – w jakich środowiskach zachorowalność jest największa?


 • Pan dr Dariusz Dąbruś - w środowiskach biednych, w których ludzie sobie nie radzą.


 • Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – dziękując za przedstawioną informację stwierdziła, że zwiększyła ona świadomość radnych na temat raka szyjki macicy. Być może pozwoli to na zaplanowanie w kolejnych budżetach miasta środków na sfinansowanie szczepień określonej populacji dziewcząt w mieście.


Za zgodą Przewodniczącej obrady opuścili dwaj radni.


Ad. 5


Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie z pracy obejmujące okres miesiąca stycznia 2010r. roku przedstawił pan Konrad Rowiński Burmistrz Miasta.

W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in. w zakresie spraw: organizacyjno – prawnych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gospodarki gruntami, inwestycyjnych, oświatowych, ochrony środowiska, promocji miasta.

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.Ad. 6


Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.


 • Pan Eugeniusz Witanowski – zgłosił wniosek w sprawie rozważenia możliwości wytyczenia miejsca na zatoczkę autobusową przy ul. Leśnej na gruntach miejskich.


 • Pan Ryszard Piekarski – zgłosił zapytanie dotyczące planów zagospodarowania obiektu po byłym Sanepidzie i ustosunkowania się Burmistrza do odpowiedzi udzielonej przez Prezesa TBS w sprawie funduszu remontowego.


 • Pan Marian Kwolik – czy ustalona jest propozycja zagospodarowania budynku po byłym Sanepidzie?

Pan Mieczysław Iwanow – dlaczego przy sprzedaży mieszkania przy ul. Fabrycznej 5 nie uwzględnione zostały do sprzedaży komórki?


 • Pan Stanisław Wisłocki zgłosił wniosek o usunięcie przez ABK śniegu zalegającego na poboczach.


Ad. 7


Podjęcie uchwał.

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach.


1. Zmiany w Statucie Związku Gmin „ Kwisa ”

Uchwałę podjęto jednogłośnie

2. Zmiany budżetu miasta na 2010 rok


 • Pan Marek Kardela – zgłosił propozycję wykreślenia z § 1 typu i modelu samochodu


 • Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – zapis tem powinien zostać, ponieważ Skoda Yeti jest dużo droższa.


Uchwałę podjęto jednogłośnie


3. Wyrażenia zgody na przystąpienie GM Lubań wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego do realizacji przedsięwzięcia realizowanego ze środków pochodzących z UE.

Uchwałę podjęto jednogłośnie


Ad.8


Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje ,zapytania i wnioski.


Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – udzielił odpowiedzi na zapytania zgłoszone w sprawach:

 • zagospodarowania obiektu po byłym Sanepidzie – na temat zagospodarowanie tego obiektu dyskutowano na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej, która jednogłośnie wyraziła opinię by go sprzedać .W chwili obecnej budynek jest wyceniany,

 • wygospodarowania miejsca na zatoczkę autobusową – postaramy się znaleźć inne miejsce, bo wskazane objęte jest planem zagospodarowania przestrzennego i wymagałoby to zmian w planie,

 • usunięcia przez ABK zalegającego śniegu – po reorganizacji ABK sprzątanie przejął ZGiUK i śnieg został wywieziony,

 • ustosunkowania się do odpowiedzi Prezesa TBS – ponieważ nie zna odpowiedzi Prezesa TBS, odpowie na to pytanie po zapoznaniu się z nią.


Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi w sprawie nie sprzedania komórki wraz z mieszkaniem – mieszkanie sprzedane jest po obrysie, grunt tylko pod budynkiem. Każde kolejne mieszkania sprzedawane są na takiej samej zasadzie, jak sprzedany został pierwszy lokal. O zakup komórki powinna wystąpić wspólnota, która z kolei mogłaby wynająć ją mieszkańcowi.
Ad. 9


Komunikaty:


 • Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady poinformowała o zaproszeniach przesłanych dla radnych oraz spotkaniu ZMP z okazji jego 20 lecia.


 • W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pani Małgorzata Grzesiak ogłosiła zakończenie obrad XLVI sesji RM.

  

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Temborowska
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

 Rejestr zmian dokumentu
05.03.2010 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia