Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Luty (12-22)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 15/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
Data publikacji: 25.03.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 06.02.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 15/2008

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 6 lutego 2008 roku

 

 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 11 ust. 1,2 i 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
  2. Rodzaj zadań publicznych i zasady przeprowadzenia konkursu określa ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik nr 1 do zarządzenia podlega ogłoszeniu w dzienniku o zasięgu lokalnym, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubań.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Siwarska
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

 Rejestr zmian dokumentu
29.03.2010 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia