Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Rada Miasta Lubań / Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań / V kadencja (2006-2010) /  Rok 2010
Tytuł dokumentu: Protokół nr XLVIII / 48/ 2010/3 sesji Rady Miasta Lubań z dnia 23 lutego 2010 roku
Data publikacji: 30.04.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 23.02.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Protokół Rady Miasta Lubań

 

 

Protokół nr XLVIII / 48/ 2010/3

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 23 lutego 2010 roku

 

godz. rozpoczęcia: 9.30 godz. zakończenia: 14.00

Otwarcia sesji dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XLVIII sesji uczestniczyło 18 radnych w/g załączonej listy obecności (pan Arkadiusz Słowiński, pan Franciszek Bogdanowicz – nieobecności usprawiedliwione, pan Jan Baniak ) oraz:

-      pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta,

-      pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza,

-      pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza,

-      pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta,

-      przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji.

 

Sekretarzem obrad został pan Marian Kwolik.

 

Jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:

1)       Otwarcie obrad.

2)       Przyjęcie protokołu  XLVI  i XLVII sesji RM.

3)       Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4)       Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5)       Ocena sytuacji mieszkaniowej w Gminie Miejskiej Lubań na bazie zasobu mieszkań komunalnych oraz zasobu mieszkań socjalnych.

6)       Podjęcie uchwał.

7)       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

8)       Komunikaty.

 

Ad. 2

Przyjęcie protokołu  XLVI  i XLVII sesji RM.

 

Protokoły przyjęte zostały bez uwag.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – zachęcając do czytania protokołów sesji w BIP stwierdziła, że wyszukanie ich na stronie internetowej UM jest trudne. Będzie to  jednym z tematów szkolenia radnych.

 

Ad. 3

Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – odnosząc się do wypowiedzi pani Małgorzaty Grzesiak - Przewodniczącej Rady – dotyczącej wyszukiwania protokołów i uchwał Rady stwierdził, że jest to wina wadliwego programu, który w najbliższym czasie zostanie poprawiony.

 

Sprawozdanie z pracy obejmujące okres miesiąca lutego 2010r. roku przedstawił pan Konrad Rowiński Burmistrz Miasta.

W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in. w zakresie spraw: organizacyjno – prawnych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gospodarki gruntami, inwestycyjnych, oświatowych, ochrony środowiska, promocji miasta.

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabrali:

Pan Zbigniew Paluch – odnosząc się do prac remontowych budynku UM, zapytał, dlaczego ponownie zbijany jest tynk, dlaczego nie zrobiono tego od razu, kto te prace nadzorował i czy ma do tego uprawnienia?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – po zbiciu pierwszej warstwy tynku, okazało się, że na budynku znajdują się jeszcze dwie warstwy tynku – wapienna i cementowa. Poproszono wówczas konserwatora i projektanta, którzy orzekli , że również i te warstwy muszą zostać zbite. Zbijania tynku dokonują pracownicy interwencyjni. Pracownicy mają wykonane wszelkie niezbędne badania medyczne. Nadzór nad tymi pracami pełni Wydział Organizacyjno – Prawny, natomiast bezpośredni nadzór nad pracownikami interwencyjnymi sprawuje pan Czesław Rutana, który przydziela im prace.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – w sposób techniczny wyjaśnił konieczność zbicia wszystkich warstw tynku. Gdyby kolejne warstwy nie zostały zbite, wówczas remont nie wytrzymałby najbliższych lat, gdyż nowo położony tynk zacząłby odpadać. Byłoby to nie ekonomiczne.

 

Pan Mieczysław Iwanow – czy przy remoncie budynku UM nie powinna być zatrudniona firma specjalistyczna?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – jeśli chodzi o zbicie tynków, to nie jest do tego  potrzebna firma specjalistyczna. Bardziej korzystnym jest, by dokonali tego pracownicy interwencyjni, bo koszt zbicia tynków był wyceniony w dokumentacji na kwotę 40 tys. zł. Jeśli chodzi o tynkowanie i wykonanie sztukaterii,  będą to robili fachowcy.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza -  dalsze prace, po zbiciu tynków, będzie wykonywała firma wyłoniona w drodze przetargu. Prace te będą wykonywane pod nadzorem konserwatora i projektanta.

 

Pan Ryszard Piekarski – z jakich środków zakupiono wyposażenie gabinetów w GM nr 3 i czy inne szkoły o takie środki  występowały?

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – wyposażenie gabinetów w GM nr 3 zostało zakupione w ramach projektu.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – nastąpiło to w ramach LPR, któremu przyjęciu przeciwny był pan  Ryszard Piekarski.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – jaka jest koncepcja zagospodarowania pomieszczeń po zlikwidowanych Pokojach Gościnnych?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – do budynku przy ul. Mickiewicza 6 przeniesiony zostanie Wydział Ochrony Środowiska i Wydział Rozwoju Miasta. Wygospodarowane zostanie tam również pomieszczenie na kancelarię tajną i CEPIK .W pomieszczeniu na dole, w którym do tej pory działała kawiarenka, będzie sala narad. Wyposażenie kawiarenki nadal pozostanie. Natomiast w przybudówce, w których znajduje się obecnie Wydział Rozwoju Miasta , na parterze będą pomieszczenia socjalne dla pracowników interwencyjnych, a na pierwszym piętrze pomieszczenia magazynowe.

 

Pan Tadeusz Sztaba – czy osoby prowadzące kancelarię tajną mają certyfikaty do jej prowadzenia i komu ona podlega?

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – kancelaria tajna prowadzona jest przez Referat Zarządzania Kryzysowego. Certyfikaty posiadają pan Janusz Grodowski, pan Krzysztof Kusiak i pan Henryk Rogacki.

 

Ad. 4

Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

                

Pan Ryszard Piekarski zgłosił wniosek o postawienie jednego progu zwalniającego na ul. Stawowej.

 

Pan Eugeniusz Witanowski – czy z okazji 20 lecia powstania samorządu istnieje możliwość umieszczenia na Sali Rajców tabla  ze zdjęciami i nazwiskami wszystkich radnych i burmistrzów?

 

Pani Halina Bargiel zgłosiła wniosek o przeznaczenie ewentualnych nadwyżek budżetowych na remonty dróg miejskich.

 

Pan Stanisław Kosakowski – stwierdził, że do chwili obecnej nie otrzymał odpowiedzi na wniosek, zgłoszony w roku ubiegłym, dotyczący wykonania remontów chodników na O. Piastów.

 

Pan Mieczysław Iwanow zgłosił wnioski w sprawach :

przycięcia korony drzewa rosnącego przy ul. Kopernika 11, która zasłania lampę uliczną,

wycięcia drzewa na zapleczu ul. Spółdzielczej,

pokrycia przez miasto kosztów sterylizacji bezpańskich kotów.

 

Pan Witold Chojnacki zgłosił wniosek o rozważenie możliwości wygospodarowania w przyszłorocznym budżecie miasta środków finansowych na postawienie sztucznego lodowiska.

 

Pan Jerzy Wawrzyniak zgłosił wniosek o podanie informacji, czy w roku 2009 przeprowadzane były w mieście odłowy bezpańskich psów i jakie to były koszty.

 

Pan Zbigniew Paluch zgłosił zapytania w sprawach:

czy zapisaną w projekcie uchwały budżetowej kwotę 55.000 zł – przeznaczoną na projekty zieleni miejskiej można przeznaczyć na remonty dróg?,

jaki efekt finansowy i propagandowy przyniosła sprzedaż monet lubańskich?,

Zgłosił również wniosek o umycie kloszy w lampach znajdujących się na ul. Torowej i dokonać wymiany żarówek.

 

Pan Tadeusz Sztaba  zgłosił wniosek o dokonanie przeglądu chorych drzew w mieście. Zgłosił również zapytanie, jakie są szanse na wykonanie łącznika na ul. Granicznej.

 

Pani Małgorzata Grzesiak zgłosiła wniosek w sprawie naprawy oświetlenia na ul. Łokietka – wzdłuż szkoły. Zgłosiła zapytanie o jakich zmianach rozmawiano na spotkaniu burmistrza z mieszkańcami Osiedla Fabryczna?

 

Pan Eugeniusz Witanowski zgłosił wniosek o dokonanie przeglądu wszystkich nie świecących lamp w mieście.

 

Na obrady przybył pan Eugeniusz Kończyk – Prezes LPWiK Sp. z o.o.

 

Ad. 5

Ocena sytuacji mieszkaniowej w Gminie Miejskiej Lubań na bazie zasobu mieszkań komunalnych oraz zasobu mieszkań socjalnych.

 

Z przedstawionej , przez pana Henryka Rogackiego – Zastępcę Burmistrza, informacji wynika, że miasto dysponuje 1140 mieszkaniami komunalnymi i 79 socjalnymi, posiada 65 budynków mieszkalnych, a w 21 z nich wyłączona została możliwość sprzedaży mieszkań. Stwierdził, że mając na uwadze te liczby nie jest możliwa ocena oczekiwań mieszkańców w tym zakresie. Można je ocenić w oparciu o liczby osób ( rodzin) umieszczonych na listach osób oczekujących na przydział lokali komunalnych, na które w chwili obecnej oczekują 72 osoby bezdomne, 86 osoby umieszczone na tzw. liście podstawowej oraz 11 osób oczekujących na przekwaterowanie do większych lokali. Z danych tych można wyciągnąć tylko jeden wniosek: zasoby mieszkań komunalnych nie zaspokajają potrzeb

( oczekiwań) mieszkańców miasta. Zaspokojenie tych potrzeb wymaga wdrożenia programu budownictwa mieszkań komunalnych, co związane jest z nakładami finansowymi. Szacunkowo należałoby zbudować 200 – 230 mieszkań i potrzeba byłoby na ten cel około 21 mln. zł., a budżet tegoroczny nie przewiduje takich wydatków. W roku 2009 Zespół Opiniodawczy ds. przydziału mieszkań przydzielił ogółem 25 lokali mieszkalnych, z czego 5 lokali socjalnych. Ilość pozyskiwanych lokali z tzw. ruchu ludności jest zawsze pomniejszana o mieszkania, których najemców wskazuje się w dziedziczeniu najmu. Stan techniczny budynków i mieszkań wymaga wielu remontów i napraw.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – temat ten cały czas jest w zainteresowaniu radnych. Zastanowić się należy nad tym, by choć w sposób minimalny zabezpieczyć mieszkania dla osób najbardziej potrzebujących.

 

Pan Krzysztof Jaworski – Przewodniczący Zespołu Opiniodawczego – na spotkania Zespołu przybywa bardzo wiele osób zainteresowanych. Członkowie Zespołu starają się zawsze, by lokale przyznawane były rodzinom.

 

Pan Ryszard Piekarski – czy są osoby chętne na kupno budynku po byłym Sanepidzie i co stanie się w sytuacji, gdy nie zostanie on sprzedany?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – organizowany będzie przetarg na sprzedaż tego obiektu na zasadach ogólnych, a nie pod konkretną osobę.

 

Pan Mieczysław Iwanow – poruszany dziś temat jest problemem, który w dalszym ciągu  będzie się powiększał. Należy zastanowić się w najbliższej przyszłości nad wygenerowaniem środków w budżecie miasta na rozwiązanie tego problemu.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – o tym, że przedmówca ma rację, nie należy nikogo przekonywać. Spośród wielu wariantów w LPR dokonano wyboru stawiając na remont 14 kamienic i budowę dróg. Problem mieszkań komunalnych jest problemem, z którym nie poradziło sobie żadne miasto w kraju. W następnej kadencji należy pomyśleć o budowie czwartego domu socjalnego przy istniejących deleżakach.

 

Pan Tadeusz Sztaba – jak z tym problemem radzą sobie inne kraje w UE?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – w Polsce, tak jak w innych państwach, np. w Niemczech czy Francji nie ma mieszkań na wynajem.

 

Pan Marian Kwolik – Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Strategia mieszkaniowa są obowiązującymi dokumentami , w których zapisane są cele strategiczne sięgające roku 2020 oraz sposoby ich realizacji. Z przytoczonych danych statystycznych z raportu o stanie miasta z lat ubiegłych wynika, że przez ostatnie dwa lata utrzymuje się stała liczba lokali socjalnych. Wyraził opinię, że należy podjąć się współpracy samorządu ze Spółdzielnią Mieszkaniową na podanym przykładzie, jaki zastosowano w  Głogowie – chodzi tu o licytacje komornicze. Na dzień dzisiejszy w Spółdzielni Mieszkaniowej jest 11 wyroków eksmisyjnych. W następnej kadencji warto sięgnąć do obowiązujących w/w dokumentów, ale wprowadzić do nich nowe rozwiązania.

 

Pan Tadeusz Sztaba – jak w mieście wygląda liczba osób oczekujących na mieszkania zgodnie w wyrokami eksmisyjnymi?

 

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta – wyraził pogląd, że gmina powinna posiadać tylko mieszkania socjalne a nie komunalne, w których czynsze są zbyt małe.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – w ciągu 20 lat w mieście przyznanych zostało w granicach 400 – 450 mieszkań, a mimo to liczba osób o nie się ubiegających rośnie.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – listy osób oczekujących na mieszkania są cały czas weryfikowane przez Zespół Opiniodawczy. Dylematem jest to, komu przyznać mieszkanie, czy w pierwszej kolejności osobom z orzeczoną eksmisją, czy też rodzinom z dziećmi.

 

Pan Stanisław Wisłocki – stwierdził, że tak naprawdę nie wiadomo, ile jest wolnych mieszkań komunalnych, ponieważ sam wskazał pustostan przy ul. 7 Dywizji.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – rzeczywiście mieszkanie to jest nie zasiedlone. Wymaga ogromu nakładów finansowych, by je wyremontować. Poza tym jest to mieszkanie ze wspólnym przedpokojem. Wyjaśnił sytuację prawną tego lokalu.

 

Pan Stanisław Wisłocki – stwierdził, że przyjmuje wyjaśnienie, ale nie rozumie dlaczego trwa to dwa lata.

 

O pracy Zespołu Opiniodawczego wypowiedzieli się pan Krzysztof Jaworski i pan Ryszard Piekarski.

 

Pan Zbigniew Paluch – praca Zespołu Opiniodawczego jest bardzo trudna dlatego bardzo ją docenia.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – dziękując za dyskusję, stwierdziła, że temat ten jest tematem bardzo trudnym i wrażliwym. Nad jego rozwiązaniem należy się zastanowić w najbliższej przyszłości. Zaproponowała, by był on tematem szkolenia radnych.

 

Ad 6

Podjęcie uchwał.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

 

1)             Zmiany Statutu Miasta Lubań

 

Pan Zbigniew Paluch – czy w § 1 pkt 1 ppkt 3 nie należy doprecyzować  jednostek , np. spółek?

 

Pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny – spółki nie są jednostkami, tylko osobami posiadającymi osobowość prawną. Bardziej w tym wypadku należałoby zmienić treść załącznika, w którym miasto jest 100% właścicielem spółek miejskich. Zaproponowała wprowadzenie autopoprawki polegającej na dopisaniu w załączniku – obok nazwy jednostki „ lub osoby prawnej”

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę wraz z autopoprawkę podjęto jednogłośnie.

 

2)             Zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – udzielił odpowiedzi na zapytanie Komisji Budżetowo- Gospodarczej  czego dotyczy  zapis w § 3 - § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 55.000 zł

( projekt zieleni miejskiej) – zmiana uchwały wynika z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.  Wszystkie zadania ujęte w uchwale budżetowej w GFOŚ przeniesione zostały w niezmienionej formie do tego projektu uchwały. Kwota 55 tyś. zł, która najprawdopodobniej będzie mniejsza, dotyczy opracowania rewitalizacji Kamiennej Góry i przeznaczona będzie na wykonanie dokumentacji technicznej, badań dendrealogicznych, naprawę schodków. Kwota ta nie może być przeznaczona na inne zadania.

 

Pan Zbigniew Paluch – czy pieniądze te są znaczone?

 

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta – środki te są znaczone i muszą być przeznaczone na ochronę środowiska.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

3)             Zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Lubańskiego Przedsiębiorstwa   Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Lubaniu na okres od dnia  01.04.2010 – 31.03.2011 r.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – ustosunkowując się do zapytania Komisji Rewizyjnej o sprawdzenie, czy w zapisach dotyczących odprowadzania ścieków – w  § 1 pkt 3  poz. 2 i pkt 5 poz. 1 nie powinno być użyte słowo dostawcy zamiast odbiorcy – wniósł autopoprawkę do § 1 ust. 5 w następującej treści: Ustala się miesięczną opłatę abonamentową netto w rozliczeniach z odbiorcami odprowadzającymi ścieki i nie korzystającymi z wody miejskiej, dla których ilość odprowadzanych ścieków  ustalana jest na podstawie odczytu licznika wody pobranej z własnego ujęcia , w następującej wysokości:”

 

Pan Ryszard Piekarski –  przyjęcie budżetu na rok 2010 spowodowało, że dzisiejsze głosowanie nad uchwałą  nic nie zmieni, bo proponowane podwyżki i tak wejdą w życie. Różnica będzie tylko w tym, przez kogo zostaną one wprowadzone.

 

Pan Zbigniew Paluch – jakie są ceny w okolicznych gminach?

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – przedstawił obowiązujące w chwili obecnej ceny w Bogatyni, Jeleniej Górze, Bolesławcu, Zgorzelcu, Legnicy i Zawidowie.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta – wyjaśnił kwestie prawne, jakie miał na myśli ustawodawca wprowadzając określone regulacje prawne. Uchwała ta jest również informacją o kondycji finansowej Spółki i realizowanych przez nią inwestycjach.

 

Pan Zbigniew Paluch –o jakich kwotach miesięcznie mówimy przy wprowadzeniu zaproponowanych podwyżek ?

 

Pan Eugeniusz Kończyk – Prezes LPWiK Sp. z o.o. – około 170 tyś. zł. W kwoty podwyżki wliczone zostały prowadzone przez Spółkę inwestycje. Jest to minimalny wzrost, bo Spółka nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – przy takich wzrostach istnieje prawdopodobieństwo, że Spółka, aby osiągnąć zakładany zysk będzie musiała wykonywać odpłatne prace zewnętrzne.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza -  jeśli w roku bieżącym nie będzie podwyżki, to w roku przyszłym będzie musiała być dużo wyższa.

 

Pan Marian Kwolik – przedstawił wysokość podwyżek wprowadzanych w latach ubiegłych, które były dużo wyższe niż teraz zaproponowane.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę  podjęto przy 14 głosach za, 2 przeciwnych i 2 wstrzymujących się.

 

4)             Zmiany Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XXXII/185/2009 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubań na lata 2009 – 2013

 

Pan Paweł Płuciennik przedstawił wątpliwość Komisji Rewizyjnej dotycząca złego umieszczenia przecinków w zdaniu, które inaczej interpretują treść zapisu.

 

Pan Zbigniew Paluch stwierdził, że takie wątpliwości powinny być wcześniej rozwiane, a nie dyskutowane na sesji.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – przecinek powinien być umieszczony po zdaniu wtrąconym.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad.7

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w sprawach:

-      przycięcia korony drzewa - zostanie to sprawdzone,

-      sterylizacji bezpańskich kotów – problem jest znany,

-      oczyszczenia kratek ściekowych – prześlemy do zarządcy drogi,

-      braku odpowiedzi na wniosek w spr. naprawy chodników na O. Piastów – sprawdzimy,

-      tabla z okazji 20 lecia samorządu – wniosek do realizacji, ale z wypisaniem samych nazwisk,

-      efektów sprzedaży monety miejskiej – zostało sprzedanych około 10 tyś. sztuk,

-      przeznaczenia nadwyżki na remonty dróg – w budżecie zapisane są kwoty na remonty, które nie zostały jeszcze uruchomione,

-      sztucznego lodowiska – oprócz braku środków finansowych nie ma problemu,

-      spotkania z mieszkańcami O. Fabryczna – wyjaśnienia kwestii wypowiedzenia umów najmu ogródków działkowych – ustalono, że po jednej stronie pozostawione zostaną ogródki przydomowe, na które mieszkańcy mają umowy,

-      zamontowania progu zwalniającego na ul. Stawowej – nie ma na to środków w budżecie miasta.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – przywołała pana Eugeniusza Witanowskiego

o porządku , w związku z wielokrotnymi prośbami o zwolnienie radnego z dalszej części obrad sesji stwierdzając, że powód, dla którego radny chce opuścić obrady nie jest ważny – a w komunikatach jest wiele ważnych informacji.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania dotyczące:

-      wycięcia drzewa na zapleczu ul. Spółdzielczej – drzewo zostanie wycięte,

-      braku oświetlenia ul. Łokietka – zostanie to sprawdzone,

-      odłowu psów – w roku 2009 było 8 odłowów bezpańskich psów,

-      umycia kloszy lamp oświetleniowych – klosze te należy wymienić, ponieważ nie da się ich umyć.

 

Za zgodą Przewodniczącej Rady obrady opuścił pan Eugeniusz Witanowski.

 

Pan Krzysztof Jaworski – odnosząc się do przywołania , przez Przewodnicząca Rady, do porządku pana Eugeniusza Wilanowskiego stwierdził, że nie było to konieczne.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – zachowanie pana Eugeniusza Witanowskiego zakłócało obrady sesji, a powód dla którego musiał opuścić obrady nie był ważny. Jeśli jednak kogoś tym uraziła, co nie było zamierzone, to przeprasza.

 

Ad. 8

Komunikaty.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady poinformowała o:

-      terminach spotkań radnych z wyborcami , które odbędą się w poszczególnych okręgach wyborczych dniach 15 – 18.03.2010 roku o godz. 17.oo. ,

-      zaplanowanym na m-c kwiecień szkoleniu radnych,

-      obowiązku składania oświadczeń majątkowych,

-      wniosku złożonym przez pana Tadeusza Sztabę dotyczącego zorganizowania wyjazdu radnych do Częstochowy.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pani Małgorzata Grzesiak ogłosiła zakończenie obrad XLVIII sesji RM.

 

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Temborowska
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

Rejestr zmian dokumentu
30.04.2010 Utworzenie dokumentu. (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia