Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Czerwiec (54-58)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 58 /2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2008 rok.
Data publikacji: 22.07.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 30.06.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr  58 /2008

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 czerwca 2008 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2008 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust.2 pkt 2, art. 58 ust 1 ustawy z dnia         8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142       poz. 1591 późniejszymi zmianami/, art. 165 ust. 1. art. 167 ust.2 pkt 1 ,art. 173 ust. 1,4 i 5, art. 184 ust.1  pkt 1 i 2,  pkt 14, art.188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 13 ust.1 uchwały nr XVI/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2008 rok. Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1.     Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 33.900 zł

2.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę  33.900 z tego:

     § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 32.400 zł

     § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500 zł

 

§ 2

 

1.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 rezerwy ogólne i celowe w § 4810 rezerwa ( rezerwa ogólna) o kwotę 40.400 zł

2.     Zwiększa się wydatki  w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 37.900 zł.

3.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 Pozostała działalność ( murek oporowy z cegły klinkierowej przy  ul. Bankowej) w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.500 zł

4.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 38.540 zł z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 9.040 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 27.000 zł

w tym:

Przedszkole nr 1

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.489 zł

 

Przedszkole nr 3

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.320 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 27.000 zł

 

Przedszkole nr 5

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.231 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500 zł

 

5.     Zwiększa się wydatki w  zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 38.540 zł z tego:

§ 4260 zakup energii o kwotę 9.040 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 27.000 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 2.500 zł

w tym:

Przedszkole nr 1

§ 4260 zakup energii o kwotę 2.489 zł

 

Przedszkole nr 3

§ 4260 zakup energii o kwotę 4.320 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 27.000 zł

 

Przedszkole nr 5

§ 4260 zakup energii o kwotę 2.231 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 2.500 zł

 

6.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 10.000 zł

7.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 10.000 zł z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.197 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 4.620 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 683 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 500 zł

8.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 926  Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ) o kwotę 2.520 zł z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 700 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.820 zł

9.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 926  Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ) o kwotę 2.520 zł z tego:

§ 3020 wynagrodzenia osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 700 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.820 zł.

10.Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 5.126 zł z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.926 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 200 zł

z tego:

 

Szkoła Podstawowa nr 2

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.926 zł

 

Szkoła Podstawowa nr 4

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 200 zł

 

11.Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 5.126 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.900 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.026 zł

§ 4580 odsetki pozostałe o kwotę 200 zł

 

Szkoła Podstawowa nr 2

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.900 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.026 zł

 

Szkoła Podstawowa nr 4

 

§ 4580 odsetki pozostałe o kwotę 200 zł

12.Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 29.298 zł z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 16.098 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł

§ 4350 zakup dostępu do sieci Internet o kwotę 700 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 3.000 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 500 zł

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 3.000 zł

z tego:

 

Gimnazjum nr 1

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 12.637 zł

 

Gimnazjum nr 3

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.461 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł

§ 4350 zakup dostępu do sieci Internet o kwotę 700 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 3.000 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 500 zł

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 3.000 zł

 

13.Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 29.298 zł z tego:

§ 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 4.675 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.000 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 707 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 7.471 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.600 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.566 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

                                                             o kwotę 1.779 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe  o kwotę 500 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 500 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o kwotę 2.500 zł

 

Gimnazjum nr 1

§ 3240 stypendia dla uczniów o kwotę  1.100 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 2.471 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.566 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

                                                             o kwotę 1.500 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 500 zł

 

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o kwotę 2.500 zł

 

Gimnazjum nr 3

 

§ 3240 stypendia dla uczniów o kwotę  3.575 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.000 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 707 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 5.000 

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.600 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

   o kwotę 279 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe  o kwotę 500 zł

14.Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki  obsługi gospodarki mieszkaniowej

     ( ABK-2) w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 600 zł.

15.Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki  obsługi gospodarki mieszkaniowej

      ( ABK-2) w § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o

      kwotę 600 zł.

16.Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ( Łużyckie Centrum Rozwoju) o kwotę 6.000 zł z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 750 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę  5.250 zł

17.Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ( Łużyckie Centrum Rozwoju)  o kwotę 6.000 zł z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 300 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.000 zł

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 200 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 zł

18.Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 36.000 zł

19.Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 36.000 zł.

20.Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 rada Miasta w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.200 zł

21.Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 rada Miasta o kwotę  2.200 zł z tego:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 200 zł

22.Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 100.100 zł z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 11.000 zł

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 100 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 77.000 zł

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 2.000 zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 10.000 zł

23.Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 100.100 zł z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 10.000 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 56.100 zł

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę 34.000 zł

24.Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 5.000 zł

25.Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł

26.Zmniejsza się wydatki w  zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7.000 zł

27. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.000 zł

28.Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł

29.Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł

30.Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16.000 zł

31.Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 16.000 zł

 

 

 

 

§ 3

 

Dochody budżetu Miasta Lubań na rok 2008 po zmianach wynoszą 47.570.949 zł

Wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2008 po zmianach wynoszą  48.574.764 zł

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Bogumiła Tomaszewska
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

Rejestr zmian dokumentu
22.07.2008 Utworzenie dokumentu. (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia