Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Lipiec (59-75)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 63/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie : zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań.
Data publikacji: 21.07.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 14.07.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 63/2008

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia  14 lipca 2008 roku

 

 

 

w sprawie : zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań

 

 

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( T. J.z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zmianami) zarządzam, co następuje:

 

                                                                       § 1

 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lubań nadanym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubań nr 66/2003 z dnia 30.04.2003 r.  ( tekst jednolity ustalony Zarządzeniem nr 79/2005 z 06.05.2005 roku  zmieniony Zarządzeniem nr 181/2005 z 08.11.2005 roku, 50/2006 z 15.05.2006 r. )  wprowadza się następujące zmiany :

 

1.      W § 4 ust.1 zdanie

      „ Biuro Obsługi Interesanta (BOI) od poniedziałku do piątku od 7.30 do 16.30”

      otrzymuje nowe brzmienie :

       „ Biuro Obsługi Interesanta (BOI) od poniedziałku do piątku od 7.30 do 16.00”

 

2.      W § 6 w ust. 2 skreśla się pkt.9.

 

3.      W § 7 ust.2  wprowadza się następujące zmiany:

1)     pkt 11 otrzymuje nowe brzmienie :

            „ 11)  Referat Zarządzania Kryzysowego ( ZK)”;

2)     w pkt 12 na końcu zadania dodaje się skrót  „( IK)”;

3)     pkt 14 otrzymuje nowe brzmienie :

„ 14)  Samodzielne stanowisko : Pełnomocnik ds. pozyskiwania funduszy unijnych ( UE)”.

 

4.      skreśla się  § 16 .

5.      W § 19 :

1)     w ust.5 po słowach” zwierzchnika służbowego” dodaje się słowa „ i pracodawcy

2)     ust.22 punkty  11 i 13 otrzymują nowe brzmienie :

            „ 11) Referat Zarządzania Kryzysowego.

13) Samodzielne stanowisko : Pełnomocnik ds. pozyskiwania funduszy   unijnych”.

 

6.      W § 23  ust.1 wprowadza się następujące zmiany :

1)     w pkt 9 po wyrazie „dokumentów,” dodaje się  wyrazy „ z wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów”,

2)     pkt 10  otrzymuje nowe brzmienie :

           „ 10) prowadzenie ewidencji pism wpływających do wydziału,”

3)     dodaje się punkt 15  w brzmieniu :

„ 15) Aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału”.

 

7.      w § 24 skreśla się  ust. 35, 36 i 37 .

8.      § 27 otrzymuje nowe brzmienie :

 

1.     wydawanie zezwoleń na organizowanie zbiórek publicznych oraz nadzór nad ich przebiegiem i rozliczeniem,

2.     wydawanie zezwoleń na organizowanie zgromadzeń i imprez masowych oraz nadzór nad ich przebiegiem,

3.     sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem ewidencji ludności, a w szczególności:

1)       prowadzenie ewidencji ludności w zakresie spraw meldunkowych polegających na zameldowaniu na pobyt stały, czasowy – ponad 3 miesiące, czasowy – do 3 miesięcy, wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego, meldowanie cudzoziemców,

2)       prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw meldunkowych,

3)       nanoszenie zmian adresowych na KOM-ach,

4)       przesyłanie KOM-ów do urzędów w ślad za obywatelem,

5)       współpraca z Urzędem Stanu Cywilnego w zakresie wymiany informacji osobowo – adresowych,

6)       potwierdzenie danych osobowo – adresowych na wnioskach dla poborowych i żołnierzy służby zasadniczej,

7)       potwierdzenie danych osobowo – adresowych na wnioskach o przydział mieszkaniowy,

8)       występowanie do Departamentu Rejestrów MSWiA w Warszawie o nadanie, zmiany numerów ewidencyjnych dla noworodków i cudzoziemców,

9)       wymiana danych osobowych i adresowych z Ośrodkiem Informatyki we Wrocławiu ,

10)   uzupełnianie danych osobowo – adresowych (archiwa) w TBD.

11)   sporządzanie wykazów przedpoborowych i poborowych oraz wykazów dzieci dla potrzeb szkolnych,

12)   prowadzenie ewidencji ludności polegające na rejestracji danych na kartach KOM oraz w TBD o miejscu pobytu osób, urodzeniach, zmianach stanu cywilnego, zmianach imion i  nazwisk oraz zgonach,

13)   przesyłanie informacji o zmianach osobowo – adresowych do WKU.

14)   prowadzenie rejestru i odpowiedzi na wnioskach o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych,

15)   sporządzanie kwartalnych meldunków o stanie rejestru wyborców do Krajowego Biura Wyborczego,

16)   wydawanie i prowadzenie rejestru zaświadczeń o zameldowaniu,

17)   sporządzanie wykazów zmian adresowych, zgonów,

18)   sporządzanie sprawozdania do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego (pobyty czasowe 3 m-ce).

4.     Sprawowanie nadzoru nad wydawaniem dowodów osobistych a w szczególności:

1)       obsługa Systemu Wydawania Dowodów Osobistych,

2)       przyjmowanie wniosków na wydanie dowodu osobistego,

3)       opracowanie dokumentacji dowodów osobistych w SWDO,

4)       weryfikacja danych osobowo – adresowych zawartych we wniosku z danymi wynikającymi z akt Stanu Cywilnego, koperty dowodowej oraz zbioru meldunkowego,

5)       wyjaśnianie niezgodności w LBD i zgłaszanie zmian. Aktualizacja rejestru PESEL – CBD,

6)       elektroniczne opracowywanie wniosków, sporządzanie formularzy danych – końcowe przetwarzanie i przesyłanie danych do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA,

7)       wydawanie dowodów osobistych zgodnie z ustalonymi zasadami,

8)       przekazywanie dowodów osobistych do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy,

9)       zawiadamianie o wydaniu nowego dokumentu organu, który wydał poprzedni dowód osobisty,

10)   unieważnienie w informatycznym systemie SWDO poprzedniego dowodu osobistego.

11)   przekazywanie kopert dowodowych, wezwanie o nadesłanie kopert dowodowych,

12)   prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych w wersji elektronicznej i papierowej, aktualizacja danych w SOO, prowadzenie elektronicznego rejestru,

13)   prowadzenie archiwum dowodów osobistych (kopert osobowych),

14)   prowadzenie rejestru formularzy (druków ścisłego zarachowania) zniszczonych, uszkodzonych i niewykorzystanych,

15)   unieważnienie dowodów osobistych osób zmarłych, prowadzenie  archiwum osób zmarłych,

16)   aktualizowanie rejestrów numerowych (papierowych),

17)   wydawanie zaświadczeń z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,

18)   wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych,

19)   udostępnienie danych ze zbiorów ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, realizacja wniosków o udostępnienie danych osobowych upoważnionym organom instytucjom,

20)   przekazywanie dokumentów potwierdzających legalność pobytu na terenie RP oddawanych przez cudzoziemców przy odbiorze dowodu osobistego ( po nabyciu obywatelstwa polskiego) właściwemu organowi (wystawcy),

21)   prowadzenie rejestru zawiadomień o zmianie imion i nazwisk,

22)   prowadzenie rejestru decyzji stwierdzających nabycie obywatelstwa polskiego, zaświadczeń o nadaniu obywatelstwa polskiego, decyzji o uznaniu za obywatela polskiego, zawiadomienie o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego,

23)   prowadzenie statystyki realizowanych, wyprodukowanych i wydanych dowodów osobistych.

5.      Koordynowanie zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, na Prezydenta RP oraz organów jednostek samorządu terytorialnego,

6.     Koordynowanie działań związanych z wdrażaniem w Urzędzie Miasta Lubań systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001: 2000 – prowadzenie i nadzór nad  dokumentacją oraz współpraca z Pełnomocnikiem.

7.     Prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a w szczególności:

1)       przygotowywanie projektu rocznego programu współpracy Miasta Lubań z w/w organizacjami;

2)       przygotowywanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zgodnie  z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3)       przygotowywanie umów , kontrolowanie i ocena realizacji zleconych zadań publicznych;

4)       przyjmowanie sprawozdań z wykonania zadań publicznych; 

5)       udzielanie pomocy chętnym do tworzenia organizacji pozarządowych;

6)       pomoc działającym organizacjom pozarządowym w realizacji ich przedsięwzięć.

8.      Współpraca z mniejszościami narodowymi:

1)       koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków z zewnątrz na poprawę sytuacji socjalno-bytowej,

2)       organizowanie spotkań , inicjowanie przedsięwzięć integracyjnych ze społecznością lokalną.

9.     Wykonywanie zadań określonych w § 23 Regulaminu,

 

9.      § 32 otrzymuje nowe brzmienie :

     

„ Do zadań Wydziału Rozwoju Miasta należy w szczególności :

1.       Kształtowanie polityki kulturalnej w mieście.

2.       Koordynacja działalności instytucji kultury i kultury fizycznej na terenie Miasta.

3.       Wnioskowanie w sprawie powołania Rady Sportu, zmian w jej składzie, a także współpraca z Radą.

4.       Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Burmistrza Miasta funkcji nadzorczej w stosunku do Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Ośrodka

5.       Pomocy Społecznej i Łużyckiego Centrum Rozwoju.

6.       Prowadzenie czynności organizatora instytucji kultury, w tym rejestrów instytucji

7.       kultury.

8.       Opracowanie i aktualizacja miejskiego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

9.       Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

10.   i narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

11.   Nadzór nad realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonywanych przez inne organizacje i stowarzyszenia na podstawie umów.

12.   Obsługa i współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

13.   Wdrażanie i propagowanie na terenie Miasta ogólnopolskich programów profilak-tycznych i kampanii edukacyjnych oraz lokalnych inicjatyw z dziedziny szeroko pojętych uzależnień.

14.   Prowadzenie całości spraw związanych z realizacją profilaktycznych programów zdrowotnych  .

15.   Inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych i prowadzenie działalności informacyjnej o     potrzebach i możliwościach Miasta, w tym bieżąca aktualizacja Informatora dla przedsiębiorców na stronie internetowej Miasta.

16.   Prowadzenie działalności promocyjnej Miasta w kraju i za granicą, w tym także działalności wydawniczej.

17.   Współpraca z partnerami zagranicznymi, w tym z miastami partnerskimi.

18.   Utrzymywanie kontaktów innymi jednostkami organizacyjnymi krajowymi i zagra-nicznymi w celu wspólnych działań promujących.

19.   Prowadzenie spraw z zakresu pozyskiwania przez Miasta środków pomocowych z Unii Europejskiej w zakresie spraw społecznych.

20.   Wydawanie, wygaszanie i cofanie  zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

21.   Kontrola przestrzegania warunków wynikających z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów zawierających alkohol.

22.   Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

23.   Wydawanie licencji i zezwoleń na krajowy drogowy przewóz osób na terenie miasta.

24.   Wnioskowanie w sprawie stref taryfowych obowiązujących przy przewozie osób i rzeczy.

25.   Prowadzenie ewidencji pól biwakowych na terenie miasta.

26.   Prowadzenie ewidencji wszystkich innych obiektów (poza obiektami kategoryzowany-mi przez wojewodę o zastrzeżonych nazwach: hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wczasowy, schronisko, schronisko młodzieżowe), w których są świadczone usługi hotelarskie.

27.   Wykonywanie zadań Miasta  w zakresie prowadzenia Krajowego Rejestru Sądowego.

28.   Wykonywanie obowiązków wynikających z rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.

29.   Wykonywanie zadań określonych w § 23 Regulaminu.

 

10.       W § 34 dodaje się ust. 39 w brzmieniu :

 

     „ 39. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej – decyzji na utworzenie i działanie obiektów wielkopowierzchniowych.

 

11.       W § 35 wprowadza się następujące zmiany :

1)     zdanie pierwsze i drugie otrzymują nowe brzmienie :

Referat Zarządzania Kryzysowego. Do zdań Referatu Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności :”

 

2)     ust.10 pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie :

           „ 5. opracowanie planu ochrony informacji niejawnych Urzędu Miasta Lubań i

          nadzorowanie jego realizacji.”

 

12.       § 35 b otrzymuje nowe brzmienie :

 

    „ Do zadań samodzielnego stanowiska ds. kontroli należy w szczególności :

1.       Sporządzanie rocznego planu kontroli wewnętrznej oraz przedkładanie go Burmistrzowi Miasta do zatwierdzenia.

2.       Wykonywanie czynności kontrolnych w jednostkach kontrolowanych w zakresie :

1)       badania dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,

2)       oceny systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,

3)       oceny efektywności i gospodarności zarządzania finansowego,

4)       badania wiarygodności sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu,

5)       oceny adekwatności , efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur kontroli ryzykiem i kierowania jednostką,

6)       oceny przestrzegania zasad celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwości najlepszych efektów w ramach posiadanych  środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań.

3.       Prowadzenie kontroli doraźnych na polecenie Burmistrza Miasta ( nieprzewidzianych w rocznym planie kontroli) .

4.       Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli i przedkładanie ich Burmistrzowi Miasta.

5.       Opracowywanie projektów wniosków, wystąpień, zaleceń pokontrolnych i po zatwierdzeniu ich przez Burmistrza Miasta przekazywanie kontrolowanym jednostkom.

6.       Nadzór nad realizacją przekazanych jednostkom zaleceń pokontrolnych.

7.       Prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

8.       Zabezpieczanie dokumentacji dotyczącej obszarów objętych kontrolą.

9.       Inicjowanie kierunków prawidłowego działania oraz wskazywanie działań zapobiegawczych  powstawaniu nieprawidłowości.

10.   Współdziałanie za zgodą Burmistrza z inspektorami kontroli zewnętrznych.

11.   Koordynowanie spraw związanych z przeciwdziałaniem wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”.

 

13.       W § 35 c  pierwsze zadnie otrzymuje nowe brzmienie :

        „ Do zadań Pełnomocnika ds. pozyskiwania funduszy unijnych należy :”

 

14.       W § 42 ust. 8 otrzymuje brzmienie :

 

        „ 8. Wydział merytoryczny przesyła odpowiedź wnioskodawcy i przekazuje kopię do Wydziału Organizacyjno-Prawnego”.

 

15.       W § 46 skreśla się wers o brzmieniu :

        „ Nr 3 – Zasady Planowania Pracy”.

 

16.       Traci moc  załącznik nr 3 „Zasady Planowania Pracy”.

 

                                                                       § 2

 

Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego do opracowania tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań.

 

 

                                                                       § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                       § 4

 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta Lubań.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Krawiec
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

Rejestr zmian dokumentu
21.07.2008 Utworzenie dokumentu. (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia