Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Rada Miasta Lubań / Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań / V kadencja (2006-2010) /  Rok 2010
Tytuł dokumentu: Protokół nr XLIX / 49/ 2010/4 sesji Rady Miasta Lubań z dnia 30 marca 2010 roku
Data publikacji: 14.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 30.03.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Protokół Rady Miasta Lubań

 

 

Protokół nr XLIX / 49/ 2010/4

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 30 marca 2010 roku

 

godz. rozpoczęcia: 9.30 godz. zakończenia: 14.50

Otwarcia sesji dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XLIX sesji uczestniczyło 20 radnych w/g załączonej listy obecności(usprawiedliwiona nieobecność pani Haliny Bargiel) oraz:

- pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta,

- pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza,

- pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza,

- pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta,

- pan Walery Czarnecki – Starosta Lubański,

- pan Włodzimierz Stefański – dyrektor PZD,

- pan Adam Trznadel – przedstawiciel DSDiK,

- pan Adam Siekierski – przedstawiciel GDDKiA,

- pan Marian Tokarczyk – Komendant Straży Miejskiej,

- przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji.

 

Sekretarzem obrad został pan Zbigniew Paluch.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady wniosła o zdjęcie z zaproponowanego porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję RM w  zakresie promocji miasta i przedstawienia ich na kwietniowej sesji RM, na której przedstawiona zostanie również informacja dotycząca promocji miasta.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:

1)  Otwarcie obrad.

2)  Przyjęcie protokołu  XLVIII sesji RM.

3)  Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4)  Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.          

5)  Ocena stanu dróg miejskich, powiatowych, wojewódzkich i krajowych i perspektywy w zakresie ich naprawy i modernizacji z uwzględnieniem  budowy ronda i  poprawienia bezpieczeństwa na ul. Papieża Jana Pawła II – spotkanie z właścicielami dróg.

6) Informacja Komendanta Straży Miejskiej w aspekcie założonego monitoringu. 

7)  Podjęcie uchwał.

8)  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

9)  Komunikaty.

 

Ad. 2

Przyjęcie protokołu  XLVIII sesji RM.

 

Protokół XLVIII sesji przyjęty został jednogłośnie bez uwag.

 

Ad. 3

Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie z pracy obejmujące okres miesiąca marca 2010r. roku przedstawił pan Konrad Rowiński Burmistrz Miasta.

W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in. w zakresie spraw: organizacyjno – prawnych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gospodarki gruntami, inwestycyjnych, oświatowych, ochrony środowiska, promocji miasta.

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabrali:

 

Pan Ryszard Piekarski – dlaczego wiata autobusowa usytuowana została na ul. Zawidowskiej i Zgorzeleckiej,  a nie na ul. Leśnej, o co wcześniej wnioskował?

 

Pan Arkadiusz Słowiński – jakie są zamierzenia ZG „Kwisa” na rok 2010?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta :

- w budżecie miasta były środki na dwie wiaty autobusowe i tam je ustawiono. Wiata na ul. Leśnej będzie ustawiona w roku 2011 – w tej chwili trwa dyskusja, gdzie przy tej ulicy można zlokalizować przystanek autobusowy,

- w 2010 roku ZG „Kwisa” planuje wydanie nowego albumu i folderu, zorganizowanie igrzysk samorządowych w Osieczniy, oznakowanie i poprawę szlaków rowerowych, ufundowanie pucharów, dwudniowy wyjazd do Francji.

 

Ad. 4

Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

 

Pan Witold Chojnacki – w imieniu mieszkańców złożył interpelację dotyczącą całkowitej modernizacji ul. Polnej.

 

Pan Eugeniusz Witanowski zgłosił wniosek o usunięcie awarii punktów świetlnych na ul. Leśnej przed Kościelniakiem.

 

Pan Mieczysław Iwanow zgłosił wnioski dotyczące:

- wycięcia pustego drzewa przy ul. Zawidowskiej,

- udzielenia odpowiedzi mieszkańcom O .Fabryczna na wnioski zgłoszone podczas spotkań z radnymi,

- przyjrzenia się wysokim opłatom za wywóz nieczystości na ul. Fabrycznej.

 

Pan Stanisław Kosakowski  zgłosił wniosek o wybudowanie dwóch parkingów przy ul. Mieszka II i

B. Chrobrego.

 

Pan Ryszard Piekarski zgłosił wniosek o wywiezienie wystawek z Księginek.

 

Pan Witold Chojnacki zgłosił wnioski w sprawach:

- założenia lamp na końcu ul. Polnej,

- zabezpieczenia pokryw studzienki deszczowej przy ul. Kopernika.

 

Pan Jan Baniak zgłosił wniosek o zobowiązanie wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Łużyckiej do uprzątnięcia  śmieci.

 

Pan Zbigniew Paluch zgłosił zapytania w sprawach:

- jak wygląda sprawa ustawienia słupków uniemożliwiających wjazd samochodów na teren przed Biedronką przy ul. Lwóweckiej ?

- na jakim etapie jest zamontowanie lampy przy cukierni p.Janickich?

- tablicy zasłaniającej wyjazd z ul. Ratuszowej.

 

Pan Arkadiusz Słowiński zgłosił wnioski i zapytania w sprawach:

- przedstawienia informacji o tym, co w chwili obecnej dzieje się w strefie ekonomicznej i czy budynki znajdujące się w jej centrum zostaną wyburzone,

- wyznaczenia miejsc parkingowych na parkingu UM dla biznesmenów załatwiających sprawy w banku,

- dlaczego tak długo trwa wycena mieszkań przeznaczonych do wykupu?

 

Pani Małgorzata Grzesiak zgłosiła wnioski w sprawach:

- ustawienia ławek i koszy przy ul. Łokietka,

- czy będą ustawione pojemniki na zużyte żarówki energooszczędne?

 

Ad. 5

Ocena stanu dróg miejskich, powiatowych, wojewódzkich i krajowych i perspektywy w zakresie ich naprawy i modernizacji z uwzględnieniem  budowy ronda i  poprawienia bezpieczeństwa na ul. Papieża Jana Pawła II – spotkanie z właścicielami dróg.

 

 

Pan Walery Czarnecki – Starosta Lubański – dzięki zgodzie Rady realizowana będzie inwestycja na ul. Łużyckiej. Obejmie ona położenie nowej nawierzchni, wymianę krawężników, budowę chodników, podniesienie studzienek. W br. wykonany zostanie I etap tej inwestycji. Na terenie powiatu lubańskiego prowadzone będą prace naprawcze dróg w Czerniawie Zdroju, Stanowicach i Wolimierzu. Na bieżąco na terenie miasta wykonywane będą bieżące remonty dróg powiatowych na ul. Kopernika koło Kauflandu, ul. Kościuszki.

 

Pan Włodzimierz Stefański – dyrektor PRD – na 21 sierpnia br. zaplanowane jest zakończenie prac na ul. Łużyckiej, zakres których obejmuje wymianę studzienek, krawężników, budowę 500 m chodników.

 

Pan Adam Siekierski – GDDiAK – w roku ubiegłym najważniejszymi inwestycjami był montaż i konserwacja sygnalizacji świetlnej, remonty i wymiana oznakowania poziomego i pionowego. W roku 2010 nie ma planów modernizacji ani prac inwestycyjnych dróg krajowych w Lubaniu. Wypowiedział się na temat pozytywnej opinii na temat planów budowy ronda na skrzyżowaniu ulic obok Motelu „Łużyckiego”. Jednak realizacja tej inwestycji może nastąpić za 3 lata. Zaapelował, by w jego budowie partycypowało miasto i powiat.

 

Pan Adam Trznadel – DSDiK kolej będzie wykonywała najpilniejsze remonty cząstkowe, z których najpilniejsze są w Kościelniki, remontu wymaga ul. Podwale. Wykonywane będą oznakowania poziome.

Wyraził nadzieję, że w planach na przyszłe lata ujęta zostanie odcinek ul. Zawidowskiej w kierunku Siekierczyna.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – stwierdził, że barierki usytuowane przy ul. Papieża Jana Pawła II zasłaniają widoczność i należy je obniżyć. Wypowiedział się również na temat niebezpiecznego wyjazdu ze stacji benzynowej „Orlen”.

 

Pan Eugeniusz Witanowski – czy będzie remontowany odcinek drogi od przejazdu kolejowego do Kościelnika.

 

Pan Witold Chojnacki – poruszył sprawę dewastacji drogi Lubań – Przylasek przez przejeżdżające tam samochody o dużym tonażu. Czy zawarta jest umowa z Kamieniołomami, aby drogę tą naprawiły oraz dlaczego wycinane są przy tej drodze drzewa?

 

Pan Tadeusz Sztaba – czy istnieje możliwość zainstalowania świateł wzbudzających na ul. Warszawskiej?

Zaapelował również o likwidację wysypiska śmieci znajdującego się między Siekierczynem a Włosieniem.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – czy istnieje możliwość naprawy chodnika od Krzyża Milenijnego do kościoła?

Jakie są plany przebudowy przejazdu na ul. Izerskiej?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – czy jest szansa wykonania nawierzchni części ul. Dąbrowskiego – od Urzędu Gminy do ul. Gajowej? Czy były przeprowadzane badania natężenia ruchu na drodze nr 30?

Odnosząc się budowy ronda stwierdził, że jeżeli znany będzie jej koszt, to wówczas można będzie mówić o partycypacji miasta.

 

Pan Zbigniew Paluch –czy jest możliwość ustawienia słupka uniemożliwiającego wjazd na parking koło Biedronki przy ul. Rybackiej?

 

Pan Jan Baniak – w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na konieczność obniżenia barierek przy ul. Papieża Jana Pawła II , które zasłaniają widoczność kierowcom. Wypowiedział się na temat zbyt wysoko podniesionych studzienek na ul. Zawidowskiej oraz złej synchronizacji świateł w centrum miasta. Zapytał jaka jest możliwość zainstalowania ekranów przy ul. Jeleniogórskiej, jakie są perspektywy wykonania drogi nr 4 na Henryków. Zasugerował, by matowanie oznakowań poziomych odbywało się po godzinach szczytu.

 

Pan Zbigniew Paluch kto wydał zezwolenie na ustawienie w drodze pasa tablicy, która utrudnia wyjazd z ul. Ratuszowej?

 

Pan Ryszard Piekarski – wskazał na konieczność usunięcia pozostałości po zimie na ul. Ratuszowej. Zapytał dlaczego przy remontach cząstkowych na ul. Kościuszki nie wszystkie dziury są łatane?

 

Pan Marek Kardela czy proponowane rondo jest porównywalne z rondem w Zgorzelcu, jaki jest koszt wstępny jego budowy czy poprawiony zostanie chodnik przy ul. Różanej?

 

Pani Małgorzata Grzesiak – wypowiedziała się na temat odpowiedzi jaką otrzymała na zgłoszony wniosek dotyczący zainstalowania lustra przy wyjeździe z ŁCM. W odpowiedzi stwierdzono, że wniosek jest zasadny, ale zasugerowano również, że koszt jego zainstalowania powinien pokryć wnioskodawca.

 

Pan Włodzimierz Stefański odnosząc się do zgłoszonych wniosków i zapytań stwierdził, że:

-         na drodze do Kościelnika będzie położony nowy dywanik,

-         drzewa na drodze do Przylaska zostały wycięte po to, by ją poszerzyć a wykruszenia na tej drodze będą uzupełnione,

-         wykonanie nowej nawierzchni odcinka ul. Dąbrowskiego byłoby zbyt drogie i brak jest na to środków,

-         zaplanowany jest remont ul. Różanej i chodniki zostaną wykonane

-         studzienki są systematycznie czyszczone.

 

Za zgodą Przewodniczącej obrady opuścił jeden radny.

 

Pan Adam Siekierski udzielił odpowiedzi na zgłoszone zapytania i wnioski w sprawach:

-         barierek przy ul. Papieża Jana Pawła II – tam gdzie będzie to konieczne zostaną one zdemontowane,

-         wyjazdu ze stacji paliw – należy powrócić do decyzji, kto wydał zgodę na takie rozwiązanie,

-         świateł wzbudzających na ul. Warszawskiej – za względu na koszty – około 50 tys. zł – wydaje się to niemożliwe do realizacji, choć w przyszłości być może ujęte to zostanie w planach,

-         naprawy chodnika od Krzyża Milenijnego – tam gdzie są wyrwy zostaną załatane,

-         pomiaru natężenia ruchu – rozpocznie się w tym roku i trwał będzie przez cały rok, a jego wyniki znane będą w roku przyszłym,

-         ustawienia słupka obok Biedronki – zabraniają tego przepisy ppoż, zapytanie zostanie skierowane do Straży Pożarnej,

-         malowania oznakowania poziomego – zwrócona zostanie uwaga na czas, w jakim będą malowane,

-         budowy ronda – jest to dopiero wstępna koncepcja i trudno w tej chwili mówić o jego koszcie, rondo porównywalne będzie z rondem w Zgorzelcu.

 

Pan Adam Trznadel – nic nie stoi na przeszkodzie, by lustro przy wyjeździe z ŁCM ustawione zostało na koszt RDP i DSDiK.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – w mieście na 22 ulicach wykonano naprawy zagrażające bezpieczeństwu, co kosztowało 27 tys, zł. Odnośnie przejazdu na ul. Izerskiej , to ze spotkania odbytego 17 marca br. wynika, że droga dojazdowa do przejazdu wykonana zostanie na koszt miasta natomiast wyprofilowanie przejazdu przez kolej .Inwestycja ma być zakończona w maju.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – remont ul. Dąbrowskiego można wykonywać sukcesywnie np. po 20 metrów rocznie bez dużych nakładów finansowych.

 

Pan Walery Czarnecki – Starosta Lubański – największe uciążliwości na ul. Dąbrowskiego zostaną usunięte natychmiast. Obiecał, że Powiat będzie naciskał we Wrocławiu na budowę ronda, które jest celem strategicznym.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – tablica przy ul. Ratuszowej rzeczywiście stoi zbyt blisko. Zgodę na jej usytuowanie wydała wcześniej ABK. Sprawa zostanie ponownie rozpatrzona.

 

Ad.6

Informacja Komendanta Straży Miejskiej w aspekcie założonego monitoringu.

 

Pan Marian Tokarczyk – Komendant Straży Miejskiej – w przedstawionej informacji omówił zagadnienia związane z lokalizacją punktów kamerowych, istotą monitoringu wizyjnego, statystyką monitoringu, pozytywnymi i negatywnymi elementami monitoringu.

 

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji głos zabrali:

 

Pan Eugeniusz Witanowski – czy monitoring obejmuje przejście pod Ratuszem i czy wykryto sprawcę zniszczenia plansz muzealnych ?

 

Pan Ryszard Piekarski – czy Straż Miejska może interweniować w temacie sprzątania, czy może zwrócić uwagę na palącą młodzież, z czego wynikał brak uczestnictwa Komendanta w spotkaniu z działkowcami?

 

Pan Jan Baniak – odnosząc się do przedstawionej informacji stwierdził, że jego zdaniem efektywność nadzoru nad monitoringiem jest lepsza niż przy patrolach pieszych, gdyż obejmuje ona większy obszar. Nie zgodził się ze stwierdzeniem Komendanta, że monitoring powoduje uszczuplenie liczby funkcjonariuszy, ponieważ pozwala on na szybszą reakcję. Generalnie jest usatysfakcjonowany ze złożonej informacji, choć nie ze wszystkimi stwierdzeniami w niej zawartymi się zgadza,

 

Pan Marian Kwolik – dojrzewa pomysł, by zasoby spółdzielcze, z ich środków, zaopatrzyć w kamery, by można było wykrywać złe zdarzenia.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – ile interwencji wobec administratorów podjęła Straż Miejska w zakresie sprzątania zimowego, czy Komendant widzi potrzebę rozszerzenia monitoringu i w jakich rejonach ?

 

Pan Marian Tokarczyk – Komendant Straży Miejskiej – odnosząc się do zadanych pytań stwierdził, że:

-         w przypadku uszkodzenia plansz przed Muzeum monitoring nie zarejestrował tego zdarzenia,

-         mówiąc o negatywach monitoringu miał na myśli tylko sprawy finansowe,

-         interwenci w sprawie sprzątania – do Straży żadne interwencje od zarządców nie wpłynęły, sprząta to ZGiUK,

-         kontrola młodzieży – jest to możliwe do realizacji i realizowane,

-         nie było zaproszenia od działkowców dla Komendanta, było natomiast imienne zaproszenie dla pana Wawrzyniaka, który miał wówczas dzień wolny od służby i mógł na nie pójść/

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – z wypowiedzi Komendanta wynika, że monitoring się sprawdza i wskazuje na potrzebę jego rozszerzenia.

 

Pan Zbigniew Paluch – ile godzin Komendant i Jego Zastępca poświęcają na monitoring?

 

Pan Marian Tokarczyk – z uwagi na nawał prac administracyjnych wraz z zastępcą monitoringowi poświęca po pół godziny trzy razy w tygodniu.

 

Pan Paweł Płuciennik –zgłosił propozycję nawiązania współpracy z harcerzami, by mogli oni oswoić się z monitoringiem i prowadzić wspólne patrole ze strażnikami.

 

Pan Marian Tokarczyk – po dokładnym ustaleniu miejsc najbardziej zagrożonych wskazane byłoby rozszerzenie monitoringu. Odnośnie obsługi monitoringu przez harcerzy – musi być to osoba znająca się na zagadnieniach wykroczeń. Wspólne patrole z harcerzami – nie ma w tym zakresie uregulowań prawnych.

 

Za zgodą Przewodniczącej obrady opuścił jeden radny.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwał .

Rozpatrzone zostały projekty uchwal w sprawach:

 

1)zmiany uchwały budżetowej na rok 2010

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

2)zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad.8

 

 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – udzielił odpowiedzi na:

- interpelację pana Witolda Chojnackiego – odpowiedź na temat remontu ul. Polnej udzielana była już 3 – krotnie i nie uległa zmianie .Nie ma możliwości finansowych - oprócz rezerwy budżetowej, która też już prawie została rozdysponowana. Nowe inwestycje nie są możliwe do realizacji oprócz wcześniej zaplanowanych w budżecie. Nie ma takiej możliwości w roku bieżącym. Założenie lamp na końcu ul. Polnej, tak jak i w innych miejscach, zostaję odłożone do czasu wyniku finansowego za I kwartał.

- wnioski i zapytania zgłoszone przez:

Pana Stanisława Kosakowskiego – brak środków finansowych na budowę parkingów na O.Piastów,

Panią Małgorzatę Grzesiak – wyznaczone są dwa punkty na zbieranie zużytych żarówek energooszczędnych -w ZGiUK i na składowisku.

Pana Mieczysława Iwanow – ogródki na O.Fabryczna – odpowiedź udzielona zostanie po konsultacji z radcą prawnym . Odpłatność za wywóz nieczystości – odpowiedź udzielona została osobie zainteresowanej. Rada nie ustala wysokości opłat tylko wielość pojemników. W tym konkretnym przypadku, gdzie jest to obca wspólnota, miasto nie ma prawa ingerować.

Arkadiusza Słowińskiego – w strefie ekonomicznej trwają prace nad sprzedażą nastawni. Firma, która miała zajmować się palarnią kawy nadal zainteresowana jest kupnem, trwają rozmowy z firmą na budowę zakładu przy ul. Zgorzeleckiej. Na parkingu UM parkują nie tylko samochody pracowników UM ale również innych osób. Trudno byłoby wydzielić odrębne miejsce tylko dla klientów banku.

Pana Ryszarda Piekarskiego – cały czas prowadzona jest wywózka tzw. wystawek – do świąt wszystko zostanie usunięte.

Pan Marian Kwolik zaapelował, by wywózka rzeczy zbędnych odbywała się dwa razy w roku.

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik – jest to kwestia pieniędzy.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski zgłoszone przez:

Panią Małgorzatę Grzesiak – ławki i kosze na śmieci zostaną ustawione przy ul. Łokietka.

Pana Witolda Chojnackiego – wystąpimy do zarządcy drogi o zabezpieczenie pokrywy.

Pana Eugeniusza Wtlanowskiego – jeśli będzie taka możliwość to ławki przy ul. Leśnej zostaną ustawione.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone przez:

Pana Arkadiusza Słowińskiego – sprzedaż lokali odbywa się w oparciu o przepisy prawa cywilnego. Różne sytuacje powodują, że procedury te przedłużają się.

 

Pan Marian Kwolik czy ostatnie mieszkania sprzedawane są po obrysie?

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – wszystkie lokale sprzedawane są jednakowo, o wykup gruntu może wystąpić tylko wspólnota.

 

Ad.9

Komunikaty.

 

Pani Małgorzata Grzesiak –poinformowała o zmianie miejsca odbycia szkolenia radnych, które odbędzie się w Motelu Łużyckim. Wszystkim zgromadzonym złożyła życzenia świąteczne.

Radni – na prośbę Przewodniczące Rady – minutę ciszy w przededniu 5 rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II uczcili Jego pamięć.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pani Małgorzata Grzesiak ogłosiła zakończenie obrad XLIX sesji RM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Temborowska
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

 Rejestr zmian dokumentu
20.05.2011 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia