Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Rada Miasta Lubań / Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań / V kadencja (2006-2010) /  Rok 2010
Tytuł dokumentu: Protokół nr L / 50/ 2010/4 sesji Rady Miasta Lubań z dnia 27 kwietnia 2010 roku
Data publikacji: 14.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 27.04.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Protokół Rady Miasta Lubań

 

Protokół nr L / 50/ 2010/4

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 27 kwietnia 2010 roku

 

 godz. rozpoczęcia: 9.30 godz. zakończenia: 16.50

Otwarcia sesji dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W L sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności oraz:

- pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta,

- pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza,

- pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza,

- pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta,

- pani Elżbieta Sindrewicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta,

- pani Anna Przytulska – Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta,

- pani Beata Soczyńska – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – na wniosek Burmistrza z dnia 26 kwietnia 2010 roku – wniosła o rozszerzenie porządku obrad o rozpatrzenie dodatkowego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały RM nr XLVIII/387/2002 r. z dnia 25.06.2002 r. w spr. podziału miasta Lubań na stałe obwody głosowania.

 

Jednogłośnie przyjęto – wraz z poprawką – następujący porządek obrad:

1) Otwarcie obrad.

2) Przyjęcie protokołu XLIX sesji RM.

3) Sprawozdanie z wykonania uchwał i budżetu Miasta Lubań za 2009 r.

4) Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5) Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2009 r.

6) Opinia Komisji Rewizyjnej RM dotycząca wykonania budżetu miasta za 2009r.

7) Absolutorium dla Burmistrza Miasta Lubań za rok 2009.

8) Promocja Gminy Miejskiej Lubań w kraju i zagranicą.

9) Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję RM w zakresie promocji miasta.

10) Podjęcie uchwał.

11) Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

12) Komunikaty.

 

Ad. 2

Przyjęcie protokołu XLIX sesji RM.

Protokół XLIX sesji RM przyjęty został jednogłośnie bez uwag.

 

Ad. 3

Sprawozdanie z wykonania uchwał i budżetu Miasta Lubań za 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 rok przedstawił pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta.

Budżet Miasta Lubań został przyjęty Uchwałą nr XXX/155/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2008 roku w wysokości:

-          po stronie dochodów 49 629 365 zł

-          po stronie wydatków 57 798 642 zł

Budżet Miasta uległ zmianom wynikającym z decyzji, uchwał i zarządzeń:

  1. Wojewody Dolnośląskiego
  2. Ministra Finansów
  3. Krajowego Biura Wyborczego
  4. Uchwał Rady Miasta Lubań
  5. Zarządzeń Burmistrza Miasta Lubań

W wyniku zmian dokonanych w całym 2009 roku plan budżetu ukształtował się i ostatecznie wynosił:

-          po stronie dochodów 53 575 030 zł

-          po stronie wydatków 62 174 129 zł

 

Zbiorcze wykonanie budżetu za 2009 rok przedstawia się następująco:

 

Lp.

Treść

Plan 2009 rok

Wykonanie 2009 rok

% wykonania

1.

Dochody

53 575 030 zł

50 731 636 zł

94,69

2.

Wydatki

62 174 129 zł

59 601 516 zł

95,86

 

Wynik +/- (1-2)

- 8 599 099 zł

- 8 869 880 zł

 

 

            Źródłem finansowania deficytu budżetowego w 2009 roku były:

- dochody i wydatki budżetu miasta jak wyżej ( wykonanie )

PRZYCHODY- 12 238 799 zł

·         Wolne środki obrotowe z 2008 roku – 429 822 zł

·         Inne źródła – 270 781 zł

·         Kredyt inwestycyjny – 11 538 196 zł

 

ROZCHODY- 3 368 919 zł

·         Spłata kredytów i pożyczek inwestycyjnych – 2 268 919 zł

·         Spłata obligacji komunalnych - 1 100 000 zł

WOLNE ŚRODKI OBROTOWE Z 2009 ROKU

 Planowany deficyt budżetowy 2009 rok 8 599 099 zł

Wykonany deficyt budżetowy 2009 rok 8 869 880 zł

 -------------------

Brak wolnych środków obrotowych

za 2009 rok - 270 891 zł

 

            Na dzień 31 grudnia 2009 roku miasto posiadało zadłużenie na ogólną kwotę 23 457 130 zł, z tego:

-          obligacje komunalne 2 200 000 zł

-          kredyty i pożyczki inwestycyjne 20 735 981 zł

-          wymagalne zobowiązania wszystkich jednostek 521 149 zł.

 

Zadłużenie w stosunku do dochodów na dzień 31.12.2009 roku stanowiło 46,24%, gdzie możliwość prawna dopuszcza 60%

Zadłużenie Gminy zwiększyło się z 36,97% w 2008 roku do 46,24% w 2009 roku.

W 2009 roku Burmistrz był upoważniony do:

-          zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w wysokości 900 000 zł (spłacony 30.12.2009)

-          dokonania przesunięć wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami

-          zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w wysokości w wysokości 11 538 196 zł.

-          zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umów dla zapewnienia ciągłości działań Gminy do kwoty 4 000 000 zł.

Burmistrz udzielił osobom fizycznym i prawnym umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych na ogólną kwotę 173 112 zł, z tego:

-          podatek od nieruchomości osób fizycznych 27 431 zł

-          podatek od środków transportu osób fizycznych 1 992 zł

-          podatek od nieruchomości osób prawnych 7 404 zł

-          podatek rolny osób fizycznych 354 zł

-          odsetki od podatków od osób fizycznych 135 931zł

 

Zaległości podatkowe i inne opłaty na koniec 2009 roku wynoszą ogółem 4 834 137 zł z tego:

-          należności za usługi w ABK 2,3,4 1 656 971 zł

-          podatek od nieruchomości osób fizycznych 478 103 zł

-          podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej 91 312 zł

-          podatek od nieruchomości osób prawnych 1 668 045 zł

-          wieczyste użytkowanie 42 619 zł

-          dzierżawy 2 677 zł

-          sprzedaż ratalna mienia 90 282 zł

-          odsetki od sprzedaży na raty 104 969 zł

-          mandaty i kary pieniężne 179 266 zł

-          usługi Ł.C.R (opłaty za czynsz i media) 82 060 zł

-          opłaty za parkowanie (Straż Miejska) 11.820 zł

-          podatek od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych 6 000 zł

-          opłaty lokalne administracyjne (opłata parkingowa, zajęcia pasa drogowego) 43 888 zł.

-          podatek od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych 12 558 zł

-          usługi oświatowe – Przedszkola Miejskie 25 703 zł

-          odsetki od zaległości MOPS 357 zł

-          podatek od środków transportowych osób prawnych 172 028 zł

-          podatek od środków transportowych osób fizycznych 100 083 zł

-          usługi MOPS 2 024 zł

-          podatek leśny 43 zł

-          podatek rolny osób fizycznych 18 631 zł

-          opłaty na rzecz MOSiR Lubań 6 593 zł

-          odszkodowanie wypłacone Spółdzielni Mieszkaniowej za czynsz 38 105 zł

Zaległości zostały zwiększone o kwotę 603 757 zł w stosunku do 2008 roku

 

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

 

Plan dochodów ogółem został zrealizowany w kwocie 50 731 636 zł, tj. 94,69% planu rocznego.

 

W 2009 roku nie zrealizowano dochodów:

-          w zakresie zadań własnych na kwotę 2 812 845 zł

-          w zakresie zadań zleconych na kwotę 30 550 zł.

Omówił ważniejsze dochody budżetu za 2008 rok w zakresie zadań własnych:

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił ogółem 7 863 549 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 7 027 639 zł, co stanowi 89,37% planu rocznego. Na dochody w tym dziale składają się dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym (wieczyste użytkowanie gruntów, najmu i dzierżaw, sprzedaży budynków, mieszkań, działek budowlanych oraz odsetek od nieterminowych wpłat, czynszów i inne wpływy ABK 2,3,4).

 

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody na 2009 rok stanowią kwotę 449 046 zł, a zrealizowano dochody w kwocie 525 017 zł, co stanowi 116,92% planu rocznego.

O tak wysokim wykonaniu dochodów za 2009 rok zdecydowało zbyt pesymistyczne szacowanie dochodów.

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Plan dochodów z podatków i opłat lokalnych wyniósł 25 470 386 zł, wykonano dochody na kwotę 23 357 223 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego.

            W wyniku podjętych działań egzekucyjnych w celu realizacji planu dochodów (tytuły egzekucyjne, hipoteki przymusowe, upomnienia i monity), zrealizowano większość zaległych podatków i opłat lokalnych, co pozwoliło zrealizować dochody budżetu Miasta Lubań w 91,70% planu rocznego. Wykonanie dochodów w 91,70% planu rocznego było spowodowane niewykonaniem dochodów podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w kwocie 1 114 121 zł. Nie wykonanie dochodów podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych, miało również decydujący wpływ na niewykonanie całego budżetu w 2009 roku.

 

Dział 758 Różne rozliczenia

Zrealizowano dochody w wysokości 10 677 811 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego.

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

W 2009 roku plan dochodów wynosił 769 668 zł i został zrealizowany w wysokości 796 425 zł, co stanowi 103,48% planu rocznego.

Na wykonanie dochodów w 2009 roku wpływ miały zaległe wpłaty za 2008 rok, oraz zwiększone opłaty wnoszone przez rodziców.

 

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogółem plan dochodów na 2009 rok wynosił 1 354 362 zł i został zrealizowany w kwocie 1 374 156 zł, co stanowi 101,46% planu rocznego.

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem plan dochodów wynosił 177 339 zł i został zrealizowany w kwocie 177 338 zł tj. 100,00% planu rocznego. Środki finansowe w tym dziale były przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów.

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowany dochód w kwocie 252 579 zł został wykonany w kwocie 252 579 zł tj. 100,00% planu rocznego. Dotyczy to środków z Unii Europejskiej na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Lubaniu.

 

Dochody w zakresie zadań zleconych

Dochody z zakresu zadań zleconych obejmują środki finansowe w planowanej wysokości na kwotę 5 243 169 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 5 212 619 zł, tj. w 99,42 % planu rocznego. Realizacja dochodu przebiegała bez zakłóceń a środki zostały przekazane do MOPS Lubań i innych jednostek w celu realizacji zadań.

 

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Plan wydatków w 2009roku wynosił 62 174 129 zł i został zrealizowany w wysokości 59 601 516 zł, tj. w 95,86% planu rocznego. W zakresie zadań własnych nie wykonano ogółem wydatki na kwotę 2 541 263 zł, natomiast w zakresie zadań zleconych w kwocie 31 350 zł.

Omówił wykonanie najważniejszych wydatków zadań własnych

 

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków w 2009 roku wynosił 5 342 804 zł i został zrealizowany w wysokości 4 498 287 zł, co stanowi 84,19% planu rocznego.

 Zakup materiałów i wyposażenia:

Zrealizowano wydatki na kwotę 99 300 zł w następujących celach:

1. Zakup kostki betonowej na wykonywanie remontów pasów drogowych dróg gminnych i wewnętrznych (krawężniki 96 szt. obrzeza 300 szt.)

 2. Zakup materiałów kamiennych jako udział Miasta w wykonywaniu przez mieszkańców i Wspólnoty mieszkaniowe robót drogowych:

- ulica Polna, Biwakowa, Moniuszki, Głowna,

- zaplecze ulicy Wąska – Tkacka,

- dojazd do ogródków działkowych ulica Zygmunta Starego,

- dojazd do dróg wewnętrznych Osiedle Fabryczne II etap,

  Zakupiono 71 834,72 ton materiałów.

 

 Drogi publiczne i wojewódzkie

 Planowano i wykonano wydatki w kwocie 220 000 zł jako udział we wspólnym przedsięwzięciu  modernizacji dróg (Armii Krajowej i Zawidowskiej).

 

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 4 075 804 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 3 483 538 zł, tj. 85,47% planu rocznego.

Środki wydatkowano na:

- przebudowę placu wokół Ratusza i fontanny 556 270 zł,

- zabudowę placów Centrum 244 104 zł (dokumentacja)

- budowę i przebudowę ul. Łokietka 1 662 887 zł,

- przebudowę drogi ul. Bracka –Spółdzielcza 30 866 zł,

- przebudowę drogi ul. Rzeczna 166 344 zł,

- przebudowę drogi ul. Rynek 772 577 zł,

- przebudowę drogi ul. Esperantystów 50 490 zł.

Pozostała działalność.

Plan wydatków rocznych określono na kwotę 152 000 zł. Wykonano wydatki na kwotę 146 881 zł, co stanowi 96,63 % wykonania planu rocznego. Wydatki powyższe dotyczą komunikacji miejskiej, oraz zakup gruntów pod drogi.

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę 10 667 426 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego. Wszystkie zadania rzeczowe zostały wykonane.

            Głównymi wydatkami w tym dziale były:

-          Wydatki administracji budynków komunalnych, ABK 2, 3, 4 na kwotę 10 369 416 zł,

-          przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży 212 948 zł,

-          zakup tabliczek z nazwami ulic 14 500 zł,

-          wypłata odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej za niedostarczenie lokali socjalnych 34 401 zł,

-          renowacja budynków LPR dokumentacja 36 161 zł.

 

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W 2009 roku Administracje Budynków Komunalnych nr 2, 3, 4 działały przez cały 2009 rok jako jednostki budżetowe, jednocześnie zarządzały wspólnotami mieszkaniowymi. Zadnia zrealizowały na miarę posiadanych środków finansowych tj. 10 369 416 zł.

W 2009 roku przeprowadzona została reorganizacja zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi. Powstał Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych oraz Administracja Mieszkań Komunalnych. Zostały zobowiązania w kwocie 221 595 zł oraz należności z tytułu niezapłaconego czynszu, usług 1 751 682 zł, którymi gospodaruje AMK.

 

Zakup usług pozostałych

Plan wydatków wykonano w 88,08 %. Planowaną kwotę 241 770 zł wykonano w wysokości 212 948 zł. Wydatkowana kwota została przeznaczona na usługi związane z wyceną oraz inwentaryzacją nieruchomości.

 

Dział 720 Informatyka

Plan wydatków wyniósł 156 400 zł i został wykonany na kwotę 133 859 zł tj. w 85,59% planu rocznego. Wydatki w tym dziale były przeznaczone na informatyzację Urzędu ( e-Urząd ). Środki stanowiły dotację MSWiA.

 

Dział 750 Administracja publiczna

W 2009 roku wydatkowano ogółem kwotę 6 919 927 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego. Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 83,80% planu rocznego. Wszystkie zadania rzeczowe planowane przez Urząd zostały wykonane w 100 %

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 Plan wydatków zrealizowano w kwocie 606 499 zł tj. 100% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z działalnością jednostki budżetowej Łużyckie Centrum Rozwoju w galerii Łużyckiej ul. Rynek- Sukiennice 38

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 1 023 476 zł i został zrealizowany w kwocie 1 013 284 zł tj. w 99,00 % planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale obejmowały:

- wydatki bieżące Straży Miejskiej 727 204 zł,

- wydatki Policji Państwowej (dotacja 10 000 zł),

- monitoring miasta Lubań 276 080 zł.

 

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W 2009 roku na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych wydatkowano kwotę 603 707 zł, co stanowiło 97,85% planu rocznego. Wszystkie odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych zostały spłacone zgodnie z terminami umownymi.

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 17 421 671 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego. Wydatki na zadania i programy zostały wykonane w pełnym zakresie. Nie zrealizowano wydatków na kwotę 121 149 zł, z tego : dotacja podmiotowa do Przedszkola Niepublicznego, szkolenie i doskonalenie zawodowe oraz drobne wydatki rzeczowe (w SP. GM i PM).

 

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale w całości przeznaczone były na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 413 445 zł ( 90,37% ).

 

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki zrealizowane zostały w 95,47% założonego planu, tj.w wysokości 4 587 404 zł. W kwocie tej główną pozycję stanowi wypłata dodatków mieszkaniowych, zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pozostała działalność obejmująca także świadczenia społeczne .

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

 Plan wydatków na 2009 rok został ustalony na kwotę 177 339 zł, a został wykonany na kwotę 177 338 zł tj. 100% planu rocznego. Wydatki dotyczą pomocy materialnej uczniów.

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków na 2009 rok został ustalony na kwotę 4 545 090 zł, a zrealizowany w wysokości 4 062 678 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego, w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

Plan wydatków w 2009 roku wynosił 1 977 192 zł i został zrealizowany na kwotę 1 683 872 zł, tj. w 100,03% planu rocznego. Zrealizowano wydatki w zakresie :

- składki na odprowadzanie wód opadowych 25 000 zł,

- wykup udziałów L.P.W i K. kwota 1 000 000 zł,

- pozostałe wydatki na gospodarkę wodną i deszczową w kwocie 211 292 zł,

- wydatki na budowę oczyszczalni ścieków 252 580 zł,

- czyszczenie kanalizacji deszczowej 195 000 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków określono na kwotę 956 101 zł. Wykonanie wyniosło 925 807 zł, tj. 96,83 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na :

- budowę boksów na śmieci,

- odłów psów,

- sprzątanie zimowe ulic,

- wywóz śmieci z koszy ulicznych,

- wywóz zbędnych przedmiotów,

- zakup koszy ulicznych,

- dokapitalizowanie Spółki Miejskiej ZGiUK Lubań.

utrzymanie zieleni w miastach

Ogółem zaplanowano wydatki na kwotę 356 582 zł a zrealizowano je na kwotę 351 921zł tj. 98,69 % planu rocznego.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowane na kwotę 1 168 455 zł, zrealizowano w wysokości 1 014 398 zł, tj. 86,82 % planu rocznego. Główne wydatki to :

- energia elektryczna

- usługi w zakresie konserwacji

- naprawa słupów i szkód

- wydatki inwestycyjne (iluminacja kościoła Św. Trójcy, oświetlenie ul. Oficerskiej, Rubinowej, Szafirowej, ul. Papieża Jana Pawła II – 2 lampy).

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w łącznej kwocie 2 029 598 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki w tym dziale, to głównie dotacje dla samorządowych instytucji kultury : Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej i Powiatowej biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej i Muzeum Regionalnego.

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków wyniósł 1 609 101 zł i został zrealizowany na kwotę 1 599 403 zł tj. 99,40% planu rocznego.

 

WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH W 2009 ROKU

 

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych został ustalony w wysokości 5 243 969 zł a wykonany w kwocie 5 212 619 zł, co jest 99,40% planu rocznego.

 

INWESTYCJE

 

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania. Planowane środki inwestycyjne na 2009 rok stanowiły kwotę 13 474 095 zł. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 12 452 245 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego.

Wszystkie zadania inwestycyjne planowane na 2009 rok zostały wykonane zgodnie z planem rzeczowym. Nie wykonano go zgodnie z planem finansowym ponieważ przetargi na roboty i inwestycje zgodnie z umową o zamówieniach publicznych powodują często spore oszczędności.

 

 

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃ

 

  1. Stołówki Szkolne

2008 rok 2009 rok

należności + 2 381 zł + 3 931 zł

zobowiązania – 38 808 zł – 40 024 zł

środki pieniężne + 21 565zł + 55 270 zł

razem - 14 859 zł +19 177 zł

      Sytuacja finansowa uległa znacznej poprawie, jednostka posiada dostateczne środki obrotowe na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

  1. Hotel Pokoje Gościnne

2008 rok 2009 rok

należności + 5 003 zł strata finansowa

zobowiązania – 21 962 zł 57 931 zł.

środki pieniężne + 10 064 zł

razem - 6 895 zł

            Sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu.

W dniu 30 września 2009 roku Burmistrz Miasta Zarządzeniem nr 118/2009 podjął decyzję o likwidacji tej jednostki.

           

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK

W 2009 roku przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 571 302 zł, stan funduszu na początek roku 2009 – 30 609 zł, a koszty – 582 656 zł.

Po stronie przychodów największy udział miały opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – 522 314 zł, dotacje celowe na edukacje ekologiczna – 45 400 zł, odsetki 3 588 zł.

 

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz przedstawił:

 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Lubań za 2009 rok

 

W sprawozdaniu z działalności Burmistrza w roku 2008 ujęte zostały zagadnienia z zakresu

- spraw organizacyjno – prawnych,

- gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,

- inwestycji i prac remontowych

- gospodarki gruntami, nieruchomościami i rolnictwa :

- ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej

- spraw oświatowych .

 

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Sprawozdanie z wykonania uchwał RM za rok 2009

 

Spośród przedłożonych w roku 2009 uchwał większość została już zrealizowana bądź jest w bieżącej realizacji.

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Za zgodą Przewodniczącej obrady opuścił jeden radny.

 

W dyskusji głos zabrali:

Pan Ryszard Piekarski – w jakiej wysokości szkoły otrzymują subwencję, kto konserwuje parkomaty ? Poprosił o podanie do wiadomości radnych wyników kontroli w ABK 2.

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik – podział subwencji oświatowej proponuje Inspektor Oświaty według kryteriów na ucznia.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – najwięcej subwencji pozyskuje GM nr 1 z uwagi na klasy integracyjne. Parkomaty po spłacie są naszą własnością. Podpisana jest umowa z firmą, które je konserwuje. Kontrola w ABK nr 2 została zakończona. W chwili obecnej pan Tomaszewski przedstawił swoje wyjaśnienia do protokołu, które są analizowane. Później protokół wraz z wyjaśnieniami przedstawiony zostanie radcy prawnemu. Stwierdził, że jest przekonany, iż w protokole tym nie ma spraw natury prokuratorskiej. Jest kilka spraw, które wymagają wyjaśnienia, np. przestrzegania dyscypliny budżetowej .Do połowy maja będą konkretne wnioski.

 

Pan Mieczysław Iwanow – z czyjej inicjatywy kontrola została przeprowadzone i czy kwota 14 tys. zł została byłemu kierownikowi ABK 2 wypłacona?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – kontrola została przeprowadzona z inicjatywy burmistrza. Nagrody nie było, był natomiast dodatek specjalny za prowadzenie czynności likwidatora ABK 2 i innych dodatkowych czynności. Kwota, o której mowa była niższa niż wspomniana.

 

Ad. 4

Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

 

Pan Arkadiusz Słowiński zgłosił wnioski w sprawach:

- renowacji tablic informacyjnych znajdujących się obok Ratusza, wskazał również na złą lokalizację tablicy obok Pomnika Orląt Lwowskich

- wyjaśnienia statusu prawnego budynku przy ul. Robotniczej 18,

- czy usterki, które są na boisku „Orlik” objęte są gwarancją i czy zostaną usunięte. Pełny wykaz usterek zamieszczony jest na stronie LKO,

- złego stanu technicznego komina znajdującego się przy ul. Robotniczej i Przemysłowej.

 

Pan Marak Kardela zgłosił wniosek o ogrodzenie terenu wokół pomnika Orląt Lwowskich.

 

Pan Witold Chojnacki – stwierdził, że nie trzymał odpowiedzi na interpelację w sprawie remontu ul. Polnej.

 

Pan Mieczysław Iwanow – zgłosił wnioski w sprawach renowacji terenu przed pomnikiem na Pl. 3- go Maja oraz zabezpieczenia skorodowanych słupów oświetleniowych.

 

Pan Zbigniew Paluch zgłosił wnioski w sprawach:

- jakie są zamierzenia w stosunku do zabudowanego przejścia pod budynkiem w Rynku,

- podsypania kostki od przejścia z Rynku do ul. Wrocławskiej,

- posprzątania przejścia od ul. 3 – go Maja do Biedronki,

- ustawienia lampy obok cukierni p. Janickich,

- przymuszenia właściciela działki, znajdującej się obok schodów prowadzących na targowisko do jej uporządkowania,

- podania planu zagospodarowania sprzedanych działek w centrum miasta,

- zobligowania właściciela przychodni przy ul. 7- ej Dywizji do remontu budynku

- wyznaczenia na cmentarzu komunalnym miejsca na urny.

 

Pan Stanisław Kosakowski ponowił wniosek o zamontowanie na słupach oświetleniowych na ul. Łokietka uchwytów do mocowania flag.

 

Pan Ryszard Piekarski zgłosił wniosek o uporządkowanie przejścia pod sklepem rowerowym.

 

Pan Jan Baniak zgłosił wniosek o ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań.

 

Pan Eugeniusz Witanowski zgłosił wniosek o przedłużenie godzin pochówku i o pochówek w soboty.

 

Pan Ryszard Piekarski zgłosił wniosek o koordynację pracy zarządcy cmentarza z księdzem.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz zgłosił wniosek o upoważnienie Komisji Rewizyjnej do wyjaśnienia sprawy pana M.Tomaszewskiego.

Pani Małgorzata Grzesiak zgłosiła wnioski w sprawach wykonania robót uzupełniających na ul. Łokietka oraz robót naprawczych na ul. Zimowej.

 

Pan Jan Baniak zgłosił wniosek o otoczenie drzewek na ul. Staszica osłonkami

 

Ad. 5

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2009 r.

 

Sprawozdanie przedstawiła pani Beata Soczyńska – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich.

Omówiła w nim cele, formy oraz zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi, wysokość wsparcia finansowego poszczególnych przedsięwzięć.

 

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Zbigniew Paluch – czy wszyscy złożyli w stosownym czasie sprawozdania finansowej i czy można mieć do nich wgląd?

 

Pani Beata Soczyńska – wszystkie podmioty złożyły sprawozdania w stosownym czasie, można się z nimi zapoznać w Wydziale Spraw Obywatelskich.

 

Ad. 6

Opinia Komisji Rewizyjnej RM dotycząca wykonania budżetu miasta za 2009r.

Pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań w sprawie realizacji budżetu miasta za rok 2009 przedstawił jej przewodniczący pan Marek Kardela

Uchwalony dnia 30.12.2009 roku, przez Radę Miasta Lubań, uchwałą XXX/155/2008 budżet na rok 2009 po stronie dochodów wynosił 49.629.365 zł. a po stronie wydatków 57.798.642 zł.

Był to budżet niezrównoważony . Istniała przewaga zaplanowanych wydatków nad dochodami wynosząca 8.169.277 zł.

 

W ciągu roku budżetowego Rada Miasta 10 krotnie podejmowała uchwały zmieniające budżet miasta. Ulegał on również zmianom, które wynikały z decyzji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministra Finansów,

uchwał Rady Miasta Lubań oraz zarządzeń Burmistrza Miasta. Burmistrz posiadał upoważnienie od Rady w zakresie przesunięć budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu i korzystał z tego upoważnienia.

 

Ostateczny plan budżetu miasta na rok 2009 wyniósł po stronie :

 

DOCHODÓW 53.575.030 zł.

WYDATKÓW 62.174.129 zł.

 

Ostatecznie przewagę wydatków nad dochodami określa kwota 8.599.099 zł., co stanowi planowany deficyt budżetowy.

 

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wyniosło kwotę 59.601.516 ., co stanowi 95,86 % planowanych wydatków .

Dochody osiągnięte w roku ubiegłym stanowiły kwotę 50.731.636 zł., co stanowi 94,69 % planowanych dochodów.

 

Komisja dokonała oceny następujących elementów budżetu miasta Lubań:

 

I.                     Dochodów budżetu.

II.                   Wydatków budżetu.

III.                  Inwestycji.

IV.                Zadłużenia miasta Lubań.

V.                  Gospodarki pozabudżetowej.

 

I . WYKONANIE DOCHODÓW

 

W roku 2009 zrealizowano dochody ogółem w wysokości 50.731.636 zł. z tego :

-         zadania własne na kwotę 45.519.016. zł.

-         zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na kwotę 5.212.620 zł.

 

Na realizację dochodów budżetowych w 2009 roku miały istotny wpływ następujące czynniki:

 

1. Nie zrealizowano dochodów :

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

 

 Plan dochodów w tym dziale wynosił ogółem 7.923.549 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 7.087.639 zł., co stanowi 89,45 % planu rocznego.

Na dochody w tym dziale składają się dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym ( wieczyste użytkowanie gruntów, najmu i dzierżaw, sprzedaży budynków, mieszkań, działek budowlanych oraz odsetek od nieterminowych wpłat, czynszów ABK 2,3,4 ).

 

Zagospodarowano mienie komunalne poprzez zbycie :

- 93 lokali mieszkalnych

- 2 lokali użytkowych

- 4 budynków użytkowych

- 6 działek budowlanych pod domy jednorodzinne

- 1 działkę budowlaną pod budynki usługowe

- 1 działkę budowlaną pod budynki usługowo-handlowe

- 5 działek na polepszenie warunków już istniejących nieruchomości

- 5 działek pod budowę garaży

 

Przyczynami nie wykonania budżetu w tym dziale było nie wykonanie planu sprzedaży mienia komunalnego na kwotę 399.869 zł., gdyż w miesiącu grudniu 2009 r. odbyły się trzy przetargi na sprzedaż nieruchomości i nie przyniosły pozytywnego rozstrzygnięcia oraz nie wykonania dochodów przez Administrację Budynków Komunalnych Nr 2,3 i 4 na kwotę 413.652 zł. z tytułu niezapłaconego czynszu.

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

 Plan dochodów z podatków i opłat lokalnych wyniósł 25.470.386 zł. uzyskano dochody w wysokości 23.357.223 zł., co stanowi 91,70 % planu rocznego.

 W wyniku podjętych działań egzekucyjnych w celu realizacji planu dochodów

( tytuły egzekucyjne, hipoteki przymusowe, upomnienia i monity ), osiągnięto wpłatę większości zaległych podatków i opłat lokalnych.

 

Przyczyną nie zrealizowania dochodów w całym dziale 756 było nie wykonanie następujących dochodów i tak :

- Dział 756 Rozdział 75615 § 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 630.660 zł. tj. 8,22 % planu rocznego

- Dział 756 Rozdział 75618 § 0410 wpływy z opłaty skarbowej na kwotę 88.213 zł. tj. 14,70 % planu rocznego

- Dział 756 Rozdział 75616 § 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 322.905 zł. tj. 14,31 % planu rocznego

- Dział 756 Rozdział 75621§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych ( PIT ) na kwotę 1.114.121 zł. tj. 9,10 % planu rocznego

 

2. Wykonanie Ponadplanowych Dochodów

 

- Dział 750 Rozdział 75023 § 0690 wpływy z refundacji Starosty za wspólne imprezy i obchody rocznicowe + obciążenie za CO, wodę, ścieki i czynsz lokalu najmowanego przez pracownika + obciążenie pracowników Urzędu Miasta za prywatne rozmowy telefoniczne na kwotę 20.473 zł. tj. 135,70 % planu rocznego

- Dział 756 Rozdział 75615 § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków na kwotę 20.751 zł. tj. 145,11 % planu rocznego

- Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych ( CIT ) na kwotę 77.645 zł. tj. 125,88 % planu rocznego

- Dział 756 Rozdział 75616 § 0500 podatek od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych na kwotę 87.419 zł. tj. 115,89 % planu rocznego

- Dział 750 Rozdział 75023 § 0830 wpływy z różnych dochodów na kwotę 42.239 zł. tj. 121,33 % planu rocznego .

 

3.Wykonanie dochodów w granicach założonego budżetu

 

Dział 600 Transport i Łączność

 

Plan dochodów zrealizowano w wysokości 795.366 zł., co stanowi 98,69 % planu rocznego. Źródłem dochodów była dotacja z Budżetu Państwa na budowę drogi przy ulicy Łokietka.

 

Dział 758 Różne rozliczenia

 

Zrealizowano dochody w wysokości 10.677.811 zł., co stanowi 100.01 % planu rocznego.

 Źródłem dochodów w tym dziale są :

-         subwencja oświatowa 9.383.566 zł.

-         subwencja równoważąca 555.803 zł.

-         subwencja wyrównawcza 718.512 zł.

-         pozostałe dochody 19.930 zł.

 

Dział 852 Pomoc społeczna

 

Ogółem plan dochodów na 2009 rok wynosił 6.334.617 zł. i został zrealizowany w kwocie 6.327.962 zł., co stanowi 99,89 % planu rocznego. Wpływy w tym rozdziale dotyczą dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetową MOPS w Lubaniu i są odprowadzane do budżetu miasta oraz dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, takich jak:

-         dotacje celowe na świadczenia rodzinne,

-         dochody za realizację zadań zleconych przez administrację rządową,

-         dotacje celowe na dożywianie dzieci,

-         dotacje celowe na utrzymanie MOPS,

-         opłaty za usługi opiekuńcze,

-         dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze,

- dotacja celowa na fundusz alimentacyjny.

 

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

 

 Zrealizowano dochody w wysokości 252.580 zł. co stanowi 100 % planu rocznego, dotyczy to środków z Unii Europejskiej na rozbudowę i przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Lubaniu

 

II .WYDATKI

 

Plan wydatków budżetowych na rok 2009 ostatecznie określa kwota w wysokości 62.174.129 zł. Faktycznie wykonano ją w 95,86 %, tj. w kwocie 59.601.516 zł. . Na wykonane wydatki w kwocie 2.572.613 zł. wpływ

miało niezrealizowanie w pełnym zakresie następujących wydatków :

- wydatków bieżących na kwotę 1.550.763 zł.

- wydatków inwestycyjnych na kwotę 1.021.850 zł.

 

Ważniejsze Wydatki

 

 Dział 600 Transport i łączność

 

Plan wydatków w 2009 roku wynosił 5.342.804 zł i został zrealizowany w wysokości 4.498.287 zł, co stanowi 84,19 % planu rocznego. Na niezrealizowanie planu decydujący wpływ miały następujące zadania :

- nie wykonanie usług remontowych dróg z powodu nie wykonania dochodów budżetu,

- w wyniku przetargu koszt zadania inwestycyjnego uległ zmniejszeniu ( dotyczy to ulicy Łokietka )

 

 Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

 

 Plan wydatków na 2009 rok wyniósł 11.339.318 zł. i został zrealizowany w kwocie 10.727.426 zł., co stanowi 94,60 % planu rocznego. Główną przyczyną nie zrealizowania wydatków w tym dziale było nie zrealizowanie dochodów w ABK Nr 2,3 i 4

 

 Dział 750 Administracja publiczna

 

Plan wydatków w 2009 roku wyniósł 7.149.360 zł., i został zrealizowany w wysokości 7.038.421 zł. co stanowi 98,45 % planu rocznego. Nie zrealizowano 1,50 % wydatków na zadania bieżące. Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 94,60% i miały wpływ na cały plan roczny.

 

 Dział 757 Obsługa długu publicznego

 

W 2009 roku na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych wydatkowano kwotę 603.707 zł, co stanowi 97,85 % planu rocznego. Wszystkie odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji zostały spłacone zgodnie z terminami umownymi.

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

 

 Ogółem wydatki w tym dziale zostały ustalone na kwotę 17.551.120 zł. a zrealizowane w kwocie 17.171 zł., co stanowi 99,31 % planu rocznego. Na nie zrealizowanie wydatków w kwocie 121.949 zł. wpływ miały nie wykorzystane środki przez jednostki budżetowe w oświacie.

 

 Dział 852 Pomoc Społeczna

 

Plan wydatków na 2009 rok został zaplanowany na kwotę 9.785.339 zł. a zrealizowany w wysokości 9.541.210 zł., co stanowi 97,51 % planu rocznego główną przyczyną nie zrealizowania tego planu są mniejsze świadczenia z tytułu dodatku mieszkaniowego w kwocie 173.648 zł.. Bariera wypłaty dodatku mieszkaniowego są przyczyny ustawowe określające jaki dochód może osiągnąć wnioskodawca ( brak rewaloryzacji dochodów będących podstawą do wypłaty dodatku mieszkaniowego ).

 

 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Plan wydatków na 2009 został ustalony na kwotę 4.545.090 zł, a zrealizowany w wysokości 4.062.678 zł, co stanowi 89,39 % planu rocznego. Nie zrealizowano poniżej przedstawionych wydatków bieżących w wysokości 3,74 % planu rocznego

- usługi w zakresie oczyszczania miasta wykonywane przez ZGiUK Lubań,

- usługi w zakresie utrzymania zieleni miejskiej,

- w niepełnym wykonaniu wydatków w zakresie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego.

Nie zrealizowano również wydatków inwestycyjnych w wysokości 6,87 % planu rocznego - nie przekazanie środków finansowych na powiększenie kapitału ( zakup i objęcie akcji ) LPWiK Sp. z o.o. Lubań.

 

III. INWESTYCJE

 

Planowane środki inwestycyjne na 2009 rok stanowiły kwotę 13.474.095 .

Wydatkowano środki finansowe w wysokości 12.452.245 zł, co stanowi 92,42 % planu rocznego . Wszystkie zadania inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z planem rzeczowym. Nie wykonano go zgodnie z planem finansowym, ponieważ przetargi na roboty i inwestycje zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych powodują często spore oszczędności.

 

Wykaz ważniejszych zadań inwestycyjnych sfinansowanych z Budżetu Miasta Lubań w 2009 roku :

 

- zakup i obciążenie akcji w LPWiK Lubań 1.000.000 zł.

- zakup i obciążenie akcji w ZGiUK 548.000 zł.

- przebudowa ulicy Łokietka 1.662.887 zł.

- przebudowa ulicy Rzecznej 164.344 zł.

- przebudowa ulicy Rynek 772.577 zł.

- przebudowa ulicy Armii Krajowej i Zawidowskiej 220.000 zł

- fundusz remontowy w ABK-ach 4.749.280 zł.

- monitoring miasta 276.080 zł.

- wykonanie oświetlenia na ulicy Oficerskiej 113.368 zł.

- modernizacja Gimnazjum Nr 3 1.008.191 zł.

- przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków

 (zwrot środków z tytułu wykonania kontraktu) 252.580 zł.

- przebudowa placu przy ratuszu i fontannie

 (wzrost atrakcyjności turystycznej

 i ochrona dziedzictwa kulturowego) 556.269 zł.

 

 

IV . ZADŁUŻENIA MIASTA LUBAŃ

 

Na koniec 2009 roku miasto Lubań posiadało zadłużenia na ogólną kwotę 23.457.130 zł. z tego :

-         kredyty i pożyczki 20.735.981 zł.

-         obligacje komunalne 2.200.000 zł.

-         zobowiązania wymagalne wszystkich jednostek 521.149 zł.

 

W roku 2009 nastąpił wzrost zadłużenia w stosunku do roku 2008 z 36,97 % do 46,24%.

 

 Rok Zadłużenie

2009 23.457.130 zł.

 2008 18.377.707 zł.

( 2008-2009 ) 5.079.423 zł.

 

 

 Na wzrost zadłużenia miasta w roku 2009 wpływ miały następujące okoliczności :

-         zaciągnięty kredyt inwestycyjny 11.538.196 zł.

-         spłata kredytów, pożyczek, i obligacji 3.368.919 zł.

-         zaangażowane środki obrotowe z 2008 roku 429.822 zł.

-         wykonane dochody w wysokości 94,69 %

-         zrealizowane wydatki w wysokości 95,86 %

-         inne środki obrotowe w wysokości 270.781 zł.

 

V . GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

 

Stołówki Szkolne

 2008 rok 2009 rok

 

 należności + 2.381 zł. + 3.931 zł.

 zobowiązania - 38.805 zł. - 40.024 zł.

środki pieniężne +21.565 zł. + 55.270 zł.

razem - 14.859 zł. + 19.177 zł.

 

Sytuacja finansowa stołówek szkolnych uległa znacznemu polepszeniu .

W roku 2008 stołówki szkolne wygenerowały niedobór środków obrotowych

w wysokości 14.859 zł. natomiast w roku 2009 już posiadają wystarczające środki obrotowe do prawidłowego funkcjonowania.

 

Hotel Pokoje Gościnne

 

 2008 rok 2009 rok

 

 należności + 5.003 zł.

 zobowiązania - 21.962 zł . STRATA FINANSOWA – 57.931 zł.

 środki pieniężne + 10.064 zł .

 razem - 6.895 zł .

 

Sytuacja finansowa Gospodarstwa Pomocniczego „ Hotel Pokoje Gościnne ” w 2008 roku była systematycznie monitorowana, gdyż jako jednostka posiadało ujemne środki finansowe w wysokości 6.895 zł. a natomiast w roku 2009 w okresie od stycznia do września systematycznie generowało straty finansowe, co było powodem podjęcia decyzji przez Burmistrza Miasta Lubań o likwidacji tej jednostki (Zarządzenie Nr 118/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30.09.2009r), w/g sprawozdania rocznego RB 31 jednostka ta wygenerowała straty w wysokości 57.931 zł.

 

VI. WNIOSKI

 

1.Zrealizowane dochody budżetu Miasta Lubań odzwierciedlają realne możliwości

 pozyskiwania dochodów:

 

 a. Mimo zrealizowania dochodów budżetu w 94,69 % nie zrealizowano jednak niektórych dochodów jak poniżej :

- Dział 756 Rozdział 75615 § 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 630.660 zł. tj. 8,22 % planu rocznego

- Dział 756 Rozdział 75618 § 0410 wpływy z opłaty skarbowej na kwotę 88.213 zł. tj. 14,70 % planu rocznego

- Dział 756 Rozdział 75616 § 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 322.905 zł. tj. 14,31 % planu rocznego

- Dział 756 Rozdział 75621§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych ( PIT ) na kwotę 1.114.121 zł. tj. 9,10 % planu rocznego

 

 b. Zrealizowano ponadplanowo dochody :

- Dział 756 Rozdział 75615 § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków na kwotę 20.751 zł. tj. 145,11 % planu rocznego

- Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych ( CIT ) na kwotę 77.645 zł. tj. 125,88 % planu rocznego

- Dział 756 Rozdział 75616 § 0500 podatek od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych na kwotę 87.419 zł. tj. 115,89 % planu rocznego

- Dział 750 Rozdział 75023 § 0830 wpływy z różnych dochodów na kwotę 42.239 zł. tj. 121,33 % planu rocznego

 

c. Zrealizowane dochody w granicach 100 %

- Dział 600 (transport i łączność) dotacja z Budżetu Państwa na kwotę 795.366 zł. tj. 98,69 % planu rocznego

- Dział 758 (różne rozliczenia) subwencje oświatowa, równoważąca i wyrównawcza oraz pozostałe dochody na kwotę 10.677.811 zł. tj 100,01 %

 -Dział 852 (pomoc społeczna) wpływy z MOPS -u i dotacji celowych otrzymywanych z Budżetu Państwa na kwotę 6.327.962 zł. tj 99,89 % planu

- Dział 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska) dochód ze środków z Unii Europejskiej na kwotę 252.580 zł. tj. 100 % planu rocznego

 

2. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w ramach limitów ustalonych w planach finansowych.

 

3. Wydatki bieżące były celowo powiązane ze strukturą działalności jednostek gminy i zostały wykonane w kwocie 59.601.516 zł. tj. 95,86 % planu rocznego.

 

4. Zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano środki na inwestycje i dotacje oraz kwoty z rezerw budżetowych.

 

5. W wyniku spłaty kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych w kwocie 3.368.919 zł., oraz zaciągnięciem kredytu inwestycyjnego w kwocie 11.538.196 zł. zadłużenie gminy zwiększyło się z 36,97 % w 2008 do 46,24 % w 2009 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów.

 

6. W 2009 roku w porównaniu z rokiem 2008 nastąpiły zmiany w podstawowych dochodach miasta i tak :

 2008 2009

 

- podatki, opłaty lokalne 11.110.744 zł. 10.749.121 zł.

- udziały w podatkach stanowiących

 dochód Budżetu Państwa 12.513.679 zł. 11.502.992 zł.

- subwencje 10.365.248 zł. 10.657.881 zł.

- dotacje celowe z Budżetu Państwa 7.528.992 zł. 6.516.848 zł.

 

Przedstawiona powyżej struktura dochodu budżetu Miasta Lubań świadczy, że mimo kryzysu gospodarczego jaki miał miejsce w 2009 roku dochody osiągnięte bezpośrednio przez Urząd Miasta zostały zrealizowane w stopniu gwarantującym wykonanie zadań przewidzianych uchwałą budżetową w roku 2009.

 

Mimo trudności budżet miasta Lubań na 2009 rok również po stronie wydatków został zrealizowany w stopniu zadowalającym.

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2009.

Odczytał również uchwałę nr I/91/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań za 2009 rok.

 

Pan Marian Kwolik zgłosił zapytanie dot. LPWiIK czy ma to być zakup i obciążenie akcji czy udziałów?

 

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik – winne być to udziały.

 

Pan Zbigniew Paluch – odnosząc się do wykonania budżetu odniósł się do zaległości z tytułu należności ABK – czy uda się to odzyskać, niepokojącej sytuacji finansowej Pokoi Gościnnych – osobiście uważa, że decyzja o ich likwidacji podjęta została za późno. Odniósł się do umorzeń dokonanych przez Burmistrza. Stwierdził, że niepokoją w nich pewne nazwiska. Opinia Komisji Budżetowo- Gospodarczej dotycząca wykonania budżetu jest jednogłośnie pozytywna. Odczytał uchwałę nr I/90/20102010 z dnia 19 kwietnia 2010 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubań sprawozdaniu w wykonania budżetu miasta za 2009 rok.

 

Pani Małgorzata Grzesiak - Przewodnicząca Rady – czy zgodne z prawem było sfinansowanie deficytu ze środków subwencji oświatowej i ile osób otrzymało decyzję odmowną o umorzenia?

 

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik – odnosząc się do zadanych pytań stwierdził, że:

-dołoży wszelkich starań aby należności ABK zostały ściągnięte,

- sytuacja finansowa Pokoi Gościnnych za I półrocze nie była taka zła, Burmistrz podjął decyzję o ich likwidacji z końcem roku,

- wykaz umorzeń zamieszczony zostanie w BIP do 31 maja br. Wgląd do dokumentacji umorzeń mają tylko Burmistrz i pracownicy Wydziału Finansowego,

- nie ma przepisu, że nie wolno sfinansować deficytu, jeśli środki są na koncie,

- ze wszystkich wniosków o umorzenia pozytywnie zaopiniowanych było tylko 5%.

 

Za zgodą Przewodniczącej obrady opuścił jedne radny.

 

Ad. 7

Absolutorium dla Burmistrza Miasta Lubań za rok 2009.

 

Stanowiska klubów radnych przedstawili:

 

Pan Marek Kardela – Klub Radnych PO jednogłośnie udzieli Burmistrzowi absolutorium.

 

Pan Mieczysław Iwanow – Klub Radnych Rodziny Katolickie „Razem” będzie głosował za udzieleniem absolutorium.

 

Pan Marian Kwolik – Klub Radnych SLD – klub się nie zebrał, nie ma dyscypliny głosowania.

 

Pan Ryszard Piekarski – Klub Radnych LKO będzie głosował za udzieleniem absolutorium.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – zapoznała radnych z opiniami komisji dotyczącymi

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2009 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań z tego tytułu

Opinia Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Budżetowo – Gospodarczej jednogłośnie pozytywna

Opinia Komisji Rewizyjnej pozytywna – przy 4 głosach za i 1 wstrzymującym się.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady poddała pod głosowania projekt uchwały nr 1 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2008 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań z tego tytułu

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady pogratulowała burmistrzowi udzielonego absolutorium.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – podziękował za udzielone absolutorium ,współpracę z radnymi i pracownikami UM.

 

Ad. 8

Promocja Gminy Miejskiej Lubań w kraju i zagranicą.

 

Prezentację promocji Miasta przedstawiła pani Anna Przytulska – Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta. Zaprezentowała działania na rzecz wizerunku Miasta poza granicami kraju, uczestnictwo w targach, materiały promocyjne . Następnie w Galerii Łużyckiej odbyła się prezentacja filmów o Lubaniu.

 

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 9

Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję RM w zakresie promocji miasta.

Pan Paweł Płuciennik przedstawił wnioski Komisji z przeprowadzonej kontroli :

- wydatki realizowano zgodnie z przyjętym programem,

- promocja miasta następuje wielotorowo i w wielu wydawnictwach, na targach, w radiu i TV,

- praktykowana jest różnorodność zakupów na cele promocyjne,

- wiele materiałów promocyjnych jest przekazywanych nieodpłatnie stowarzyszeniom i instytucjom,

- wnioskuje się zwiększyć wydatki na promocję miasta w 2010 r. w związku z obchodami 20 – lecia samorządu,

- Komisja wysoko ocenia działalność w zakresie promocji i zaangażowanie w tworzeniu nowego wizerunku miasta tak w kraju jak i za granicą.

 

Protokół stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 10

Podjęcie uchwał.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

2) Zmiany Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań.

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

9) Przyznania medalu „ Za zasługi dla M

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – zakładając scenariusz, że wszystkie mieszkania zostaną sprzedane, to co będzie z mieszkaniami socjalnymi?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – do sprzedaży pozostało około 1500 mieszkań – mieszkania socjalne są ze sprzedaży wyłączone, dalej będą w mieście mieszkania komunalne, bo na pewno nie uda sprzedać się wszystkich.

 

Pan Ryszard Piekarski – czy miast płaciło będzie Spółdzielni Mieszkaniowej za osoby, które maja nakaz eksmisji?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – zgodnie z wyrokiem TK miasto będzie za to płaciło.

 

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik – jest to najtańsza i najprostsza forma zaspokajania potrzeb mieszkaniowych – płacenie za wyroki eksmisyjne.

 

Pan Ryszard Piekarski – może być tak, że ludzie wiedząc o tym, że miasto płaci za eksmisję nie będą wcale płacili i nie uciekniemy od problemu.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – od tego problemu nie uciekniemy.

 

Pan Marian Kwolik uchwała ta powinna zachęcić mieszkańców do kupna lokali komunalnych.

 

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik – uważa, że sprzedaż się sprawdzi. W przyszłości należy pomyśleć o podwyżce czynszu, który jest najniższy w powiecie .

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

3) Utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

4) Zmiany uchwały budżetowej na rok 2010

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

5) Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Lubań.

 

Opinia Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rewizyjnej jednogłośnie pozytywna.

 

Opinia Komisji Budżetowo – Gospodarczej pozytywna przy 5 głosach za i 1 wstrzymującym się.

 

Uchwałę podjęto przy 11 głosach za i 3 wstrzymujących się.

 

6) Przyznania medalu „ Za zasługi dla Miasta Lubania” – p. Irena Jarmolińska

 

Opinia Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rewizyjnej jednogłośnie pozytywna

Opinia Komisji Budżetowo – Gospodarczej pozytywna przy 4 głosach za i 2 przeciwnych.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

7) Przyznania medalu „ Za zasługi dla Miasta Lubania” – p. Adolf Juzwenko

 

Opinia Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rewizyjnej jednogłośnie pozytywna

Opinia Komisji Budżetowo – Gospodarczej negatywna – przy 5 głosach przeciw i 1 wstrzymującym się

 

Uchwałę podjęto przy 12 głosach za i 2 przeciwnych.

 

8) Przyznania medalu „ Za zasługi dla Miasta Lubania” – p. Józef Soczyński

 

iasta Lubania” – p. Lidia Sosnowiec

 

Opinia Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rewizyjnej jednogłośnie pozytywna

Opinia Komisji Budżetowo – Gospodarczej jednogłośnie negatywna

 

Uchwałę podjęto przy 8 głosach za i 6 przeciwnych.

 

10) Przyznania medalu „ Za zasługi dla Miasta Lubania” – Spółdzielnia Mieszkaniowa

 

Opinia Komisji Infrastruktury Społecznej pozytywna przy 6 głosach za i 1 wstrzymującym się.

 

Opinia Komisji Budżetowo – Gospodarczej pozytywna – przy 4 głosach za i 2 wstrzymujących się

Opinia Komisji Rewizyjnej jednogłośnie pozytywna.

 

Uchwałę podjęto przy 12 głosach za i 2 przeciwnych.

 

11) sprawie zmiany uchwały RM nr XLVIII/387/2002 r. z dnia 25.06.2002 r. w spr. podziału miasta Lubań na stałe obwody głosowania.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 11

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski zgłoszone przez:

Panią Małgorzatę Grzesiak – roboty uzupełniające na ul. Łokietka zostaną wykonane.

Pana Arkadiusza Słowińskiego – w spr. usterek na boisku „Orlik” oraz tablic – zobaczymy co da się zrobić.

Pana Mieczysława Iwanow- w spr. naprawy nawierzchni przed obeliskiem – zobaczymy co da się zrobić.

Pana Zbigniewa Palucha w spr. elewacji przychodni – nie możemy do tego przymusić właściciela.

Pana Marka Kardeli – w spr. ogrodzenia pomnika – sprawa do przemyślenia.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez:

Panią Halinę Bargiel w spr. uporządkowania ul. Esperantystów – zostanie uporządkowana.

Pana Zbigniewa Palucha – podsypka kostki będzie zrobiona, uporządkowane będzie przejście do Biedronki, w planie jest zamontowanie lampy obok cukierni.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na wnioski zapytania zgłoszone przez:

Pana Arkadiusza Słowińskiego – budynek przy ul. Robotniczej 18 jest budynkiem komunalnym przeznaczonym do rozbiórki.

Pana Zbigniewa Palucha – działki w centrum miasta są działkami prywatnymi i nie mamy możliwości ingerencji w ich zagospodarowanie. Właścicielka działki znajdującej się obok przejścia na targowisko zobowiązała się do jej uporządkowania.

 

Ad. 12

Komunikaty

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – poinformowała o:

- szkoleniu radnych 14 – 15 maja 2010 r w Motelu Łużyckim

- składaniu oświadczeń majątkowych do końca kwietnia br.

 

Poddała pod głosowanie wniosek pana Franciszka Bogdanowicza w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli w byłym ABK nr 2.

Wniosek podjęty został jednogłośnie.

 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pani Małgorzata Grzesiak ogłosiła zakończenie obrad L sesji RM.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Temborowska
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

Rejestr zmian dokumentu
14.06.2010 Utworzenie dokumentu. (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia