Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2010 /  Czerwiec ( 66-90 )
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 78/2010 Burmistrza Miasta Lubań z 16 czerwca 2010 roku w sprawie : zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań
Data publikacji: 21.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 16.06.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 78/2010

Burmistrza Miasta Lubań

z 16 czerwca 2010 roku

 

 

w sprawie : zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań

 

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( T. J. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lubań nadanym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubań nr 66/2003 z dnia 30.04.2003 r.  ( tekst jednolity ustalony Zarządzeniem nr 93/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26.09.2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1.       W §7  skreśla się ust. 3.

2.       W §15 ust.6 otrzymuje nowe brzmienie:

  „6. Zasady naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie, zasady odbywania służby    przygotowawczej oraz egzaminu kończącego tą służbę oraz zasady przeprowadzania ocen okresowych  pracowników określają odrębne Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań.

3.       W § 19  wprowadza się następujące zmiany :

1)      w ust.5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„ 5. Kierowanie pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym , w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym do odbycia służby przygotowawczej”;

2)       w ust. 5 pkt 22 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna”

4.       W § 20 ust. 3  wprowadza się następujące zmiany :

1)      w pkt.3 ppkt  a wyrazy „Administracji Budynków Komunalnych” zastępuje się wyrazami „ Administracji Mieszkań Komunalnych i Miejskiemu Zarządowi Wspólnot Mieszkaniowych”;

2)      w pkt. 3 ppkt b otrzymuje brzmienie:

„ b) Nadzór nad Administracją Mieszkań Komunalnych i Miejskim Zarządem Wspólnot  Mieszkaniowych w zakresie ich statutowej działalności”;

3)       w pkt. 17 po wyrazie „ parlamentu” dodaje się wyrazy „ parlamentu europejskiego”;

4)       w pkt. 19 skreśla się zdanie „ Nadzoruje nad Gospodarstwem Pomocniczym „ Hotel Pokoje Gościnne” w to miejsce wpisuje się zdanie „ Nadzoruje i koordynuje działalność następujących Wydziałów i jednostek organizacyjnych:”;

5)       w ust. 4 pkt.1 ppkt  g otrzymuje brzmienie :

„g)  Nadzorowania Administracji Mieszkań Komunalnych i Miejskiego Zarządu Wspólnot   Mieszkaniowych w zakresie inwestycji, remontów i spraw technicznych”.

5.       W § 24   wprowadza się następujące zmiany :

1)      ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie:

„6. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem ocen okresowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych oraz spraw związanych z odbywaniem służby przygotowawczej w Urzędzie oraz egzaminu kończącego tą służbę”;

2)       skreśla się ust. 21 i ust. 32;

3)       ust. 38 otrzymuje nowe brzmienie:

„38.  Koordynowanie wspólnie z Wydziałem Spraw Obywatelskich działań związanych z funkcjonowaniem w Urzędzie Miasta Lubań systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2001”.

6.       W § 28  wprowadza się następujące zmiany:

1)       ust.1 pkt. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„ 5) Sprawowanie nadzoru nad Administracją Mieszkań Komunalnych i Miejskim Zarządem Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie remontów zasobu mieszkaniowego miasta”;

2)      w ust.1 pkt 11 skreśla się ppkt e;

3)      w ust. 2  pkt 1 wyrazy „ Administracji Budynków Komunalnych”  zastępuje się  wyrazami „Administracji Mieszkań Komunalnych i  Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych”;

4)      ust. 3  i 4 otrzymują nowe brzmienie :

„ 3) Nadzorowanie i udzielaniem pomocy Administracji Mieszkań Komunalnych i Miejskiemu Zarządowi Wspólnot Mieszkaniowych w celu realizacji ich zadań statutowych”;

„ 4) Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Burmistrza Miasta funkcji kontrolnej i nadzorczej w stosunku do Administracji Mieszkań Komunalnych i Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych”.

7.       W § 30 ust. 13 wyrazy „ Administracji Budynków Komunalnych”  zastępuje się  wyrazami Administracji Mieszkań Komunalnych i Miejskiemu Zarządowi  Wspólnot Mieszkaniowych”.

8.       § 32 otrzymuje nowe brzmienie:

 

„ §32

1.       Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej oraz dokumentacji z tym związanej.

2.       Przekazywanie danych z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1 do właściwego Urzędu Skarbowego, ZUS,  KRUS i Oddziału GUS.

3.      Wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż  i podawanie napojów alkoholowych oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

4.      Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż  i podawanie napojów alkoholowych oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

5.       Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

6.      Kontrola przestrzegania warunków wynikających z zezwoleń na sprzedaż i podawanie  napojów zawierających alkohol.

7.       Wydawanie licencji i zezwoleń na krajowy drogowy przewóz osób na terenie miasta oraz dokonywanie niezbędnych zmian.

8.       Prowadzenie ewidencji pól biwakowych na terenie miasta.

9.       Prowadzenie ewidencji wszystkich innych obiektów (poza obiektami kategoryzowanymi przez wojewodę o zastrzeżonych nazwach: hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wczasowy, schronisko, schronisko młodzieżowe), w których są świadczone usługi hotelarskie.

10.  Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Burmistrza Miasta nadzoru merytorycznego w stosunku do Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej, Muzeum Regionalnego, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Łużyckiego Centrum Rozwoju.

11.   Współdziałanie w zakresie organizacji imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych.

12.  Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania konkursowego na stanowiska dyrektorów jednostek budżetowych i instytucji kultury wymienionych w punkcie 10.

13.   Wnioskowanie o powołanie i odwołanie dyrektorów jednostek budżetowych i instytucji kultury wymienionych w punkcie 10. 

14.   Wnioskowanie w sprawie  wynagrodzenia dla dyrektorów Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej, Muzeum Regionalnego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Łużyckiego Centrum Rozwoju.

15.  Wnioskowanie w sprawie nagród i dodatków specjalnych dla dyrektorów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Łużyc-kiego Centrum Rozwoju.

16.   Prowadzenie czynności organizatora instytucji kultury, w tym rejestrów instytucji kultury.

17.  Dokonywanie okresowych przeglądów obiektów znajdujących się w zarządzie nadzorowanych jednostek i instytucji kultury.

18.   Sprawy  interwencyjne z zakresu pomocy społecznej.

19.  Opracowanie, aktualizacja i realizacja miejskiego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

20.  Nadzór nad realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wykonywanych przez inne organizacje i stowarzyszenia na podstawie umów oraz współdziałanie w tym zakresie z kościołami, związkami wyznaniowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami.

21.   Przyjmowanie wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe w zakresie uzależnienia od alkoholu.

22.   Obsługa  Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

23.   Współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

24.   Wdrażanie i propagowanie na terenie miasta ogólnopolskich programów profilaktycznych i kampanii edukacyjnych oraz lokalnych inicjatyw z dziedziny szeroko pojętych uzależnień.

25.  Prowadzenie całości spraw związanych z realizacją profilaktycznych programów zdrowotnych.

26.   Nadzór nad realizacją zadań Gminy wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów praz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”.

27.  Prowadzenie działalności informacyjnej o  potrzebach i możliwościach miasta, w tym bieżąca aktualizacja Informatora dla przedsiębiorców na stronie internetowej Miasta.

28.   Prowadzenie działalności promocyjnej Miasta w kraju i za granicą.

29.  Sprawy związane z przygotowywaniem materiałów promujących miasto oraz ich dystrybucja.

30.   Prezentowanie miasta na targach turystycznych i gospodarczych.

31.   Współpraca z partnerami zagranicznymi, organizacjami i stowarzyszeniami.

32.   Pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami za granicą.

33.   Utrzymywanie kontaktów z innymi jednostkami organizacyjnymi krajowymi i zagranicznymi w celu wspólnych działań promocyjnych.

34.   Wnioskowanie w sprawie stref taryfowych obowiązujących przy przewozie osób i rzeczy.

35.   Wykonywanie zadań miasta w zakresie prowadzenia Krajowego Rejestru Sądowego.

36.   Wykonywanie obowiązków wynikających z rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004  roku o swobodzie działalności gospodarczej.

37.   Wykonywanie zadań określonych w § 23 Regulaminu.

          

9.       W § 35 b  dodaje się nowy ust.12, 13 i 14  o brzmieniu :

„12. Prowadzenie kontroli, w ramach systemu kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Lubań, której celem jest:

1)      zapewnienie zgodności działań podległych i nadzorowanych jednostek z przepisami prawa, zasadami przyjętymi w danej jednostce oraz ze standardami  kontroli zarządczej ogłoszonymi przez Ministra Finansów,

2)      kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej  oraz ewidencji księgowej w podległych  i nadzorowanych jednostkach oraz rzetelne i wiarygodne  prowadzenie  sprawozdań  finansowych  i budżetowych,

3)      skuteczne eliminowanie ujawnionych w toku kontroli  nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek;

13.   Dokonywanie okresowej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej w podległych   i nadzorowanych  jednostkach;

14.   Prowadzenie kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań , zgodnie z Regulaminem przeprowadzania kontroli”.

 

10.   Skreśla się § 36.

11.   W § 40 ust.5 otrzymuje nowe brzmienie:

„ 5. Projekty uchwał, zarządzenia i skomplikowane,  precedensowe decyzje i postanowienia  powinny  być zaopiniowane przez radcę prawnego, co do ich legalności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi”.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 4

 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta Lubań.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Krawiec
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

 Rejestr zmian dokumentu
21.07.2010 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia