Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2010 /  Czerwiec ( 66-90 )
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 85 /2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 23.06.2010 r.W sprawie organizacyjnego przygotowania działań oraz zasad planowania i wdrażania Planu Zarządzania Kryzysowego.
Data publikacji: 30.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 23.06.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

ZARZĄDZENIE NR 85 /2010

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 23.06.2010 r.

 

W sprawie organizacyjnego przygotowania działań oraz zasad planowania i wdrażania Planu Zarządzania Kryzysowego.

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym / Dz.U.2007.89.590 z późn. zm. zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Ustalam przedsięwzięcia niezbędne do organizacyjnego przygotowania działań oraz zasad wdrażania Planu Zarządzania Kryzysowego zwanego dalej „Planem Zarządzania Kryzysowego „w celu zapewnienia właściwej koordynacji działania urzędu i jego jednostek organizacyjnych, oraz współpracy z sąsiednimi gminami i szczeblem powiatowym w zakresie zarządzania kryzysowego.

 

§ 2

Przez użyte w zarządzeniu określenia rozumie się:

-         stany nadzwyczajne– stany określone w Konstytucji RP i właściwych ustawach szczególnych;

-         zarządzanie kryzysowe– to działalność organów administracji publicznej będąca elementem

      kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom         kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nim kontroli w drodze zaplanowanych       działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków oraz     odtwarzania zasobów i infrastruktury krytycznej,

-         sytuacja kryzysowa– należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków,

-         infrastruktura krytyczna– należy przez to rozumieć systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej a także instytucji i przedsiębiorców,

-         organizatora działań zarządzania kryzysowego– kierownika jednostki organizacyjnej, odpowiedzialnego za reagowanie w przypadku wystąpienia konkretnego zagrożenia;

-         instytucję wiodącą– organizatora działań reagowania kryzysowego;

-         instytucje wspierające– współuczestników działań reagowania kryzysowego odpowiedzialnych za wsparcie w działaniach instytucji wiodących;

-         plan operacyjny– podstawowy dokument organizatora działań ratowniczych /zarządzania kryzysowego/ określający jego obowiązki, organizację działań, zasoby sił i środków oraz zasady podległości, współdziałania i koordynacji zadań w warunkach kryzysu;

-         plan działania– podstawowy dokument instytucji pomocniczej określający strukturę organizacyjną, procedury działania, zadania wykonywane zgodnie z potrzebami instytucji wiodącej oraz zadania dla personelu na wypadek sytuacji kryzysowej;

-         siatkę współdziałania–  tabelę kompetencyjną ustalającą zakres współdziałania miejskich służb i jednostek organizacyjnych w tym pozarządowych w zależności od zagrożenia;

§ 3

 

Reagowanie Miasta na zdarzenia o których mowa w § 1 wykonywane będzie przy udziale:

1.      Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który ocenia sytuacje i wypracowuje propozycje:

-        poleceń Burmistrza,

-        rozporządzeń porządkowych,

-        działań administracji zespolonej,  organów administracji niezespolonej i samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

2.      Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych, który zapewnia:

-        stały dopływ informacji oraz możliwości pozyskiwania danych,

-        bieżące informowanie Burmistrza o stanie bezpieczeństwa w mieście,

-        przekazywanie dyspozycji Burmistrza i jednostek nadrzędnych oraz potrzebnych do ich wykonania informacji;

-        instytucji wiodących i wspierających, zapewniających przedsięwzięcia bezpośredniego i efektywnego zarządzania kryzysowego zgodnych z kompetencjami działań.

§ 4

Plan Zarządzania Kryzysowego wprowadza się do realizacji w przypadku powstania zagrożeń i zdarzeń kryzysowych na terenie Miasta, zgodnie ze Standardowymi Procedurami Operacyjnymi, będącymi załącznikami do Planu.

 

§ 5

1.       Decyzję o uruchomieniu działań zarządzania kryzysowego na szczeblu Miasta podejmuje Burmistrz, który zgodnie z ustalonymi kompetencjami–  siatką bezpieczeństwa, wyznacza organizatora działań odpowiedzialnego za reagowanie w przypadku powstania zdarzeń, o których mowa w § 4 oraz informuje organy działające w sąsiednich gminach i na wyższym poziomie zarządzania kryzysowego.

2.       W celu zapewnienia właściwego wykonania zadań oraz zapewnienia doradztwa specjalistycznego związanego ze ściśle określonym rodzajem zagrożenia organizator działań, o którym mowa w ust.1 może powoływać ekspertów na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

§ 6

1.       Organizatorzy działań zarządzania kryzysowego na terenie Miasta uwzględniają w swoich planach operacyjnych zadania jednostek wspierających, wyznaczonych do wsparcia działań, zgodnie z siatką współdziałania.

2.       Organizatorzy o których mowa w ust.1, zobowiązani są do pełnej realizacji zadań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego oraz w swoich planach operacyjnych.

3.       Kierownicy jednostek wspierających, których mowa w ust.1 zobowiązani są do pełnej realizacji zadań specjalistycznych, zgodnych z kompetencjami ujętych w planach operacyjnych organizatorów działań reagowania kryzysowego oraz w swoich planach działania.

 

§ 7

W przypadku reagowania Miasta na zdarzenia kryzysowe o bardzo dużej skali należy zwracać się o pomoc do organów sąsiednich gmin– zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami w tym zakresie oraz do organów wyższego szczebla.

 

§ 8

Plan Zarządzania Kryzysowego podlega aktualizacji nie rzadziej niż co dwa lata oraz każdorazowo przy większych zmianach, szczególnie związanych ze zmianą kompetencyjną jednostek wiodących.

 

§ 9

Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta Lubań czynię odpowiedzialnym za:

-         przygotowanie i ujęcie w Planie Zarządzania Kryzysowego procedur dotyczących otrzymywania pomocy od organów, o których mowa w § 7,

-         aktualizację planu zgodnie z zapisami § 8 niniejszego zarządzenia oraz przechowywania go wraz z planami operacyjnymi jednostek wiodących, stanowiących załączniki do Planu Zarządzania Kryzysowego.

-         wdrożenie Planu do realizacji.

 

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Janusz Grodowski
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

 Rejestr zmian dokumentu
28.09.2010 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia