Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Rada Miasta Lubań / Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań / V kadencja (2006-2010) /  Rok 2010
Tytuł dokumentu: Protokół nr LI / 51/ 2010/5 sesji Rady Miasta Lubań z dnia 25 maja 2010 roku
Data publikacji: 29.07.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 25.05.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Protokół Rady Miasta Lubań

 

Protokół nr LI / 51/ 2010/5

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 25 maja 2010 roku

 

godz. rozpoczęcia: 9.30 godz. zakończenia: 12.00

Otwarcia sesji dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W LI sesji uczestniczyło 20 radnych w/g załączonej listy obecności( usprawiedliwiona nieobecność pana Andrzeja Gałęskiego) oraz:

- pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta,

- pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza,

- pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza,

- pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta,

- lokalne media,

- mieszkańcy miasta.

Sekretarzem obrad został pan Paweł Płuciennik.

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – po konsultacji z Komisją Rewizyjną – z uwagi na zachowanie terminu złożenia wyjaśnień do protokołu, wniosła o zdjęcie z zaproponowanego porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia wyników kontroli przeprowadzonej Komisję Rewizyjną RM w Gospodarstwie Pomocniczym Urzędu Miasta „Hotel Pokoje Gościnne” po likwidacji.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, przy 1 głosie wstrzymującym się, przyjęto następujący porządek obrad:

1) Otwarcie obrad.

2) Przyjęcie protokołu L sesji RM.

3) Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4) Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5) Podjęcie uchwał.

6) Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

7) Komunikaty.

 

Ad. 2

Przyjęcie protokołu L sesji RM.

Protokół L sesji RM przyjęty został jednogłośnie bez uwag.

Za zgodą Przewodniczącej obrady opuścił pan Mieczysław Iwanow.

 

Ad. 3

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie z pracy obejmujące okres miesiąca maja 2010 r. roku przedstawił pan Konrad Rowiński Burmistrz Miasta. W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in. w zakresie spraw: organizacyjno – prawnych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gospodarki gruntami, inwestycyjnych, oświatowych, ochrony środowiska, promocji miasta.

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabrali:

Pan Arkadiusz Słowiński – jaki będzie zakres prac remontowych wewnątrz Ratusza i co będzie dalej z gołębiami?

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – do końca sierpnia wewnątrz Ratusza wykonana zostanie wymiana instalacji elektrycznej, usunięcie boazerii, zbijanie tynków i położenie nowych, malowanie, cyklinowanie podłóg, wymiana węzłów sanitarnych, wymiana kaloryferów i okien.

Po sierpniu - na zewnątrz obiektu będą zbijane tynki i kładzione nowe. Zakończenie remontu nastąpi we wrześniu 2011 r. Na Ratuszu założone będą elementy, które będą przeszkadzały gołębiom.

 

Pan Zbigniew Paluch – na czym ma polegać rewitalizacja ul.Wrocławskiej – Pl. Lompy?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – jest to nadzór nad robotami. Dokumentacja jest już wykonana.

 

Ad. 4

Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – odczytała interpelację zgłoszoną przez pana Mieczysława Iwanow w sprawie wyznaczenia pomieszczenia, w którym mogłyby być składane dary dla powodzian.

 

Pan Eugeniusz Witanowski zgłosił wniosek o ujęcie w planach inwestycyjnych remontu ul. Sybiraków oraz ulic na Kamiennej Górze.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – czy tereny poligonu położone po prawej stronie wykupione są przez Kamieniołomy?

 

Pan Witold Chojnacki – teren ten jest bardzo zdewastowany.

 

Pan Ryszard Piekarski – zgłosił wniosek o usunięcie piachu znajdującego się na wysokości budynku nr 44 przy ul. Leśnej. Wskazał na potrzebę zacieśnienia współpracy pomiędzy MZWM i AMK.

 

Pan Stanisław Kosakowski – zgłosił wniosek o usunięcie wyrwy na placu zabaw przy ul. K.Wielkiego.

 

Pan Marek Kardela – zgłosił wniosek o wyczyszczenie dna młynówki i wycięcia zarośli. Zasugerował, by na następnej sesji przedstawić stan przygotowań do sytuacji kryzysowych.

 

Pan Jan Baniak – zgłosił wniosek o przedstawienie pisemnej informacji zawierającej wykaz pracowników Urzędu ( bez podawania nazwisk, tylko stanowisk), którzy mają przyznane limity i w jakiej wysokości , na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - zgłosił zapytania w sprawach:

- jakie są perspektywy wykonania nawierzchni ul. Jagiellońskiej?,

- uporządkowania kanału przy ul. Oficerskiej,

- doprowadzenia do porządku parkomatów na ul. Ratuszowej.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz zgłosił wniosek o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Krajowych o wycięcie trawy przy ul. Papieża Jana Pawła II.

 

Ad.5

Podjęcie uchwał.

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

 

1) Zmiany Uchwały Nr XIX/164/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu.           .

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

2) Zmiany Uchwały Nr XIX/165/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 24 lutego 2004 r w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubaniu.

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

3) Zmiany Uchwały Nr XIX/167/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu.

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

4) Zmiany Uchwały Nr XIX/169/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu.

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

5) Zmiany Uchwały Nr XIX/170/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum Nr 3 im. Euregionu Nysa w Lubaniu w Lubaniu.

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

6) Wprowadzenia Regulaminu konsultacji.

Opinia Komisji Infrastruktury Społecznej i Budżetowo Gospodarczej jednogłośnie pozytywna.

Opinia Komisji Rewizyjnej pozytywna przy 4 głosach za i 1 wstrzymującym się.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – które projekty uchwał będą podlegały konsultacjom społecznym?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – katalog jest bardzo szeroki – będą to sprawy związane np. ze szkolnictwem, opieką społeczną.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – kto będzie uczestniczył w pracach Miejskiej Rady Pożytku Publicznego?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – wprowadzenie regulaminu jest wymogiem ustawowym. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze ani liczby, ani podmiotów, które będą w niej działały.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

7) Zmiany Uchwały Nr XL/223/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Harcerskiej Góry w Lubaniu

 

Opinia Komisji Infrastruktury Społecznej i Rewizyjnej jednogłośnie pozytywna.

Opinia Komisji Budżetowo – Gospodarczej negatywna przy 4 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym

 

Pan Zbigniew Paluch – opinia Komisji Budżetowo – Gospodarczej jest negatywna, gdyż zdaniem Komisji za zmianę w planie kosztami powinien być obciążony wnioskodawca.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – nie jest to możliwe, bo mówi o tym ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym. Właścicielami działki są dwie osoby i obie wnoszą o zmianę planu. Jest to zadanie publiczne, które musimy wykonać.

 

Pan Tadeusz Sztaba- wyraził opinię, że należy zrobić wszystko, by pomóc mieszkańcom rejonu Harcerskiej Góry w wybudowaniu własnych domów.

 

Pan Jan Baniak – jest to kolejna zmiana tej uchwały - kiedy działki te zostały nabyte przez tych inwestorów – przed czy po podjęciu wcześniejszej uchwały?

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – stwierdził, iż nie ma takiej wiedzy, ale prosi, by wzięto pod uwagę wypowiedź pana Tadeusza Sztaby i by wspierać rozwój miasta w ten sposób.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – poprosił pana Henryka Rogackiego, by nie używał takich sformułowań, bo oznacza to, że ten kto nie zagłosuje za podjęciem uchwały ten nie będzie wspierał rozwoju miasta. Radni powinni głosować według własnego sumienie i przemyśleń.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – stwierdził, że wyraził tylko własne zdanie na ten temat.

 

Uchwałę podjęto przy 15 głosach za, 2 przeciwnych i 2 wstrzymujących się.

 

8) Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno - zachodniej części miasta Lubań

 

Opinia Komisji Infrastruktury Społecznej i Rewizyjnej jednogłośnie pozytywna.

Opinia Komisji Budżetowo – Gospodarczej pozytywna przy 4 głosach za i 1 wstrzymującym.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

9) Zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne :

Komisji Infrastruktury Społecznej - przy 5 za i 1 wstrzymującym,

Komisji Budżetowo- Gospodarczej – jednogłośnie przy 5 za,

Komisji Rewizyjnej – przy 4 za i 1 wstrzymującym.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad.6

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta – udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski zgłoszone przez:

 

Pana Ryszarda Piekarskiego – jest to droga wojewódzka – wniosek przesłany zostanie według właściwości.

Pana Franciszka Bogdanowicza – podpisana została umowa ze ZGiUK na wykoszenie trawy na obwodnicy – termin do końca maja br.

Stanisława Kosakowskiego – najprawdopodobniej jest to na terenie drogi osiedlowej – sprawdzimy.

Eugeniusza Witanowskiego – ul. Sybiraków jest drogą powiatową – wniosek zostanie przesłany wg właściwości.

Pana Mieczysława Iwanow – należy spotkać się i zastanowić, czy być może lepszym rozwiązaniem byłoby , gdyby jako miasto moglibyśmy przeznaczyć środki finansowe na wsparcie powodzian, które być może byłyby lepsze niż żywność.

Arkadiusza Słowińskiego – wyślemy pismo w sprawie wyczyszczenia parkomatów.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza - udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski zgłoszone przez:

Pana Marka Kardelę – w budżecie są środki finansowe przeznaczone na czyszczenie młynówki, ale należałoby zrobić to we wrześniu, a w tej chwili usunąć z niej to, co może tarasować przepływ wody.

Pana Arkadiusza Słowińskiego – w tym roku nie ma możliwości położenia nawierzchni na ul. Jagiellońskiej. Rów na ul. Oficerskiej jest miejski i zostanie wyczyszczony do końca lipca br.

 

Pan Henryk Rogacki udzielił odpowiedzi na zapytanie pana Marka Kardeli w sprawie postępowania w sytuacji kryzysowej – dzwonić należy do Straży Pożarnej i Policji.

 

Ad. 7

Komunikaty.

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady poinformowała o terminach odbycia:

- akademii z okazji 20 lecia samorządu – 28.05.2010r. o godz. 12.oo w Miejskim Domu Kultury,

- sesji Młodych Ekologów – 08.06.2010 r. o godz. 11.oo w Starostwie Powiatowym.

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta – zaprosił do uczestnictwa w igrzyskach samorządowych, które odbędą się 29.05.br. w Kliczkowie.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pani Małgorzata Grzesiak ogłosiła zakończenie obrad LI sesji RM.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Temborowska
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
29.07.2010 Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia