Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Archiwum / Zamówienia w ramach programów unijnych /  2010 rok
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie na zakup wyposażenia i sprzętu multimedialnego w ramach projektu "Modernizacja budynku przy ul. Brackiej 12 wraz z adaptacją ciągu komunikacyjnego w wieży Brackiej na potrzeby Lubańskiego Centrum Historyczego.
Data publikacji: 04.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 04.10.2010
Symbol dokumentu: TI 2110/1/2010
Typ dokumentu: Ogłoszenie

 


Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO

Burmistrz Miasta Lubań działając w imieniu Gminy Miejskiej Lubań zaprasza do udziału w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14 000 EURO na zakup wyposażenia i sprzętu multimedialnego w ramach projektu:

Modernizacja budynku przy ul. Brackiej 12 wraz z adaptacją ciągu komunikacyjnego w Wieży Brackiej na potrzeby Lubańskiego Centrum Historycznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 1759, z późniejszymi zmianami), zgodnie z „Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami Prawa Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

Zadanie nr 1 : Zakup wyposażenia

Zadanie nr 2 : Zakup sprzętu multimedialnego

Opisy poszczególnych zadań zostały przedstawione w Załączniku Nr 2 do ogłoszenia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje w zadaniach

2. Wymagany okres gwarancji

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone:

a)wyposażenie na okres minimum 24 miesięcy;

b)sprzęt multimedialny na minimum okres 24 miesięcy.

3. Termin i miejsce wykonania zamówienia

W ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, dostawa i montaż - ul. Bracka 12 14, 59-800 Lubań.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

Zamawiający będzie oceniał spełnienie powyższych warunków wg formuły: spełnia/nie spełnia.

5. Informacje o sposobie przygotowania oferty

Złożona przez wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty:

1) Oferta sporządzona wg wzoru stanowiącego załączniki Nr 1 do ogłoszenia.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

3) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej zawartością.

Kopertę należy opisać:

„Oferta na zakup wyposażenia i sprzętu multimedialnego w ramach projektu „Modernizacja budynku przy ul. Brackiej 12 wraz z adaptacją ciągu komunikacyjnego w Wieży Brackiej na potrzeby Lubańskiego Centrum Historycznego” Zadanie nr …………”

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty.

6. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 13 października do godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Lubań, 59–800 Lubań, 7 Dywizji 14, Biuro Obsługi Interesanta, pokój Nr 9 (I piętro).

7. Kryteria wyboru oferty

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki określone w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia oraz uzna ofertę Wykonawcy za najkorzystniejszą – z najniższą ceną.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się wymogiem równości szans poprzez porównanie co najmniej 2 ważnych ofert pochodzących od różnych Wykonawców, na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie zamówienia

Oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:


Lp.

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

1

Cena ( C )

100 %

100 punktów

W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż 2 ważne oferty, Zamawiający unieważnia to postępowanie i przeprowadza ponownie.

W przypadku nie wpłynięcia wymaganej ilości ofert w drugim postępowaniu, Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym będącym podstawą wyłonienia Wykonawcy.

8. Zasady oceny kryterium "Cena" (C)

W przypadku kryterium „Cena” oferta na poszczególną część zamówienia otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

P1(C)=Cmin/C x Max(C) x 100%

gdzie:

Pi(C)

ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”;

Cmin

najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci

cena oferty „i”;

Max (C)

maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”.

9. Opis sposobu obliczenia ceny

1) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena ofertowa, jak również ceny jednostkowe muszą uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2) Cena ofertowa w formularzu ofertowym powinna być podana w złotych polskich, w kwotach brutto (powiększona o należny podatek VAT). Stawka podatku VAT musi być ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) Cena ofertowa brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu cenowym do oferty, musi obejmować dostawy jednorazowe wraz z transportem, wniesieniem i montażem na koszt i ryzyko Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz wszelkie podatki i zobowiązania wynikające z przedmiotu zamówienia. Będzie ona ostateczna i wykluczać będzie żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia.

4)Sposób zapłaty i rozliczenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, określone zostało w Załączniku nr 3 – projekcie umowy.

10. Informacje na temat umowy

Projekt umowy, który zawiera istotne dla stron postanowienia stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia.


Z upoważnienia Burmistrza

Wiesław Wydra

Z-ca Burmistrza    

Załączniki

Załącznik nr 1 do umowy
  Załącznik nr 1 do umowy.doc
(41 KB)

Załacznik nr 3 - wzór umowy
  Załącznik nr 3 wzór umowy.doc
(96.5 KB)

Załacznik nr 2
  Załącznik nr 2 do ogłoszenia - dot. sprzetu.doc
(55.5 KB)

Załącznik nr 1
  Załącznik nr 1 do oferty wyposażenia.doc
(81.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Anna Krawiec
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

 Rejestr zmian dokumentu
12.11.2013 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia