Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Wybory /  Wybory Samorządowe 2010
Tytuł dokumentu: Głosowanie przez pełnomocnika - wybory samorządowe
Data publikacji: 14.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 

Wybory samorządowe: głosowanie przez pełnomocnika

Informacja Burmistrza Miasta Lubań dla mieszkańców, dotycząca głosowania przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

W związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na 21 listopada 2010 r., Burmistrz Miasta Lubań informuje, że przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach.

Szczegółowe zasady w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 1 września 2010 r. (Dz.U. Nr 170, poz. 1146).

Kto może ustanowić pełnomocnika?

 1. Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:
  • całkowitej niezdolności o pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art.13 ust.5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art.13 ust 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
  • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.12 ust 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
  • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  • orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
  • osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny;
 1. Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Kto może być pełnomocnikiem?

 • osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania;

Kto nie może być pełnomocnikiem?

 • osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 • mężowie zaufania;
 • kandydaci na radnego oraz na wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka itd.), zstępny (córka, syn, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Jak udzielić pełnomocnictwa?

 • w celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek (na druku) do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców.

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do      głosowania (na druku)
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat

Ważne terminy:

 • Wniosek należy złożyć najpóźniej:
  • do dnia 11 listopada 2010 r. - w tzw. I turze
  • do dnia 25 listopada 2010 r. - w tzw. II turze wyborów, gdy akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony po dniu pierwszego głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa ma prawo:

 • cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów tj. do 19 listopada 2010 - w tzw. I turze wyborów i do dnia               03 grudnia 2010r. - w tzw. II turze wyborów poprzez złożenie stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa
 • do głosowania osobistego pod warunkiem, że zagłosuje wcześniej niż pełnomocnik.

Gdzie można składać wnioski?


Wnioski należy składać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Lubań, ul. Mickiewicza 6.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania pełnomocnictw można uzyskać pod numerem telefonu: 75 64 64 439.

Druki wniosków można pobrać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Lubań,

ul. Mickiewicza 6 (tu również należy składać wypełnione druki),  lub pobrać ze strony załączone poniżej .


Załączniki

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
  wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.doc
(53.5 KB)

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
  zgodna na przyjęcie pełnomocncitwa do głosowania.doc
(52 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Beata Soczyńska
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
14.10.2010 Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia