Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Rada Miasta Lubań / Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań / V kadencja (2006-2010) /  Rok 2010
Tytuł dokumentu: Protokół nr LIV / 54/ 2010/8 sesji Rady Miasta Lubań z dnia 28 września 2010 roku
Data publikacji: 05.11.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 28.09.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Protokół Rady Miasta Lubań

 

Protokół nr LIV / 54/ 2010/8

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 28 września 2010 roku

 

 godz. rozpoczęcia: 9.30 godz. zakończenia: 14.30

Otwarcia sesji dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W LIV sesji uczestniczyło 19 radnych w/g załączonej listy obecności( usprawiedliwiona nieobecność pana Franciszka Bogdanowicza i pana Andrzeja Gałęskiego) oraz:

- pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta,

- pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza,

- pani Beata Soczyńska – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UM,

- pani Teresa Chamier – Gliszczyńska – Kierownik Administracji Mieszkań Komunalnych,

- pani Bogusława Wiśniewska – Kierownik Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych,

- pan Roman Mroczkowski – Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

- pan Zbigniew Szyszło – Z-ca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

- lokalne media,

- mieszkańcy miasta.

 

Sekretarzem obrad został pan Jerzy Wawrzyniak.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – wniosła o zmianę zaproponowanego wcześniej porządku obrad i udzielenie głosu panu Romanowi Mroczkowskiemu - Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.  Wizyta komendanta związana jest z ufundowaniem sztandaru KPPSP.

 

Jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:

1) Otwarcie obrad.

2) Wystąpienie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

3) Przyjęcie protokołu LIII sesji RM.

4) Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

5) Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

6) Analiza sytuacji finansowej Administracji Mieszkań Komunalnych i Miejskiego Zarządu Wspólnot

 Mieszkaniowych ( analiza należności, zobowiązań, czynszu)

7) Informacja o zrealizowanych przedsięwzięciach związanych z wypoczynkiem letnim – zgodnie ze

 złożonym programem przez organizacje i instytucje.

8) Koszty rzeczowe i finansowe wyborów prezydenckich.

9) Wnioski z przeprowadzonej pracy Miejskiej Komisji Wyborczej.

10) Podjęcie uchwał.

11) Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

12) Komunikaty.

 

Ad. 2

Wystąpienie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

 

Pan Roman Mroczkowski - Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – poinformował o zawiązaniu się, z inicjatywy radnych Powiatu,  społecznego komitetu ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu. Przewodniczącym komitetu jest Starosta Lubański, w skład jego wchodzi również Burmistrz Miasta. Zwrócił się z prośbą o materialne wsparcie tej inicjatywy i wrzucenie datków do specjalnej skarbonki. Wręczenie sztandaru odbędzie się w dniu 10.11.2010 r.

Radni w sposób materialny wsparli tę inicjatywę.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – zwrócił się z zapytaniem jakie jest przygotowanie Straży do powodzi?

 

Pan Roman Mroczkowski – zagrożenia wielkiego nie ma, wszystko zależy od wielkości opadów. Większe zagrożenie niż w mieście występuje w Olszynie i Miłoszowie. W Lubaniu zagrożenie jest na ul. Starolubańskiej. Wprowadzony jest stan podwyższonej gotowości bojowej.

Podziękował za materialne wsparcie inicjatywy ufundowania sztandaru.

 

Ad. 3

Przyjęcie protokołu LIII sesji RM.

Protokół został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

 

Ad. 4

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie z pracy obejmujące okres miesiąca września 2010 r. roku przedstawił pan Konrad Rowiński Burmistrz Miasta.

W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in. w zakresie spraw: organizacyjno – prawnych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gospodarki gruntami, inwestycyjnych, oświatowych, ochrony środowiska, promocji miasta.

Przestawił również informację dotyczącą sytuacji powodziowej. Szczególnie zagrożona jest Siekierka. Ogłoszony został alarm przeciwpowodziowy. O godz. 14.oo do Kwisy nastąpi zrzut wody 40m3/s.

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza- wypowiedział się na temat sytuacji powodziowej. Woda podwyższa się na Kwisie i Siekierce. Zalana jest również ul. Główna, choć jest jeszcze przejezdna. Najbardziej zagrożona jes5t ul. Starolubańska. O godz. 14.oo zostanie spuszczona do Kwisy woda, choć zrzut jej nie będzie tak duży jak w sierpniu.

 

W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabrali:

 

Pan Tadeusz Sztaba – zwrócił uwagę na dalszą potrzebę konserwowania przepustów.

 

Pan Marek Kardela – zgłosił wniosek o wycięcie wszelkich drzew, krzewów i traw rosnących po obu stronach rzeki Kwisy i kanału Młynówki w roku 2010. Poprosił o pisemną odpowiedź na ten

wniosek.

 

pan Konrad Rowiński – Burmistrz – rzeka Kwisa jest w gestii Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, natomiast Siekierka – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Miasto w tym roku na oczyszczenie Siekierki przeznaczyło 10 tyś. zł. W roku przyszłym DZMiUW przeznaczy kwotę 100 tyś. zł. Miasto będzie wspierać wycinki, ale nie będzie pogłębiało koryt rzek, ponieważ nie jest to zadanie miasta i nie ma na to środków finansowych. Miasto będzie interweniowało u Wojewody.

 

Pan Witold Chojnacki – dlaczego w ciągu ostatnich dwóch lat Siekierka nie została pogłębiona – jest to pytanie pod adresem Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej. Zwrócił uwagę na potrzebę oczyszczenia kanałów drenażowych na Kamiennej Górze. Należy podjąć wszelkie działania, by tego dokonać.

 

Pan Tadeusz Sztaba – stwierdził, że w świetle przedstawionych informacji o przynależności rzek jest to problem nie tylko radnych miasta ale powiatu i województwa.

 

Pan Witold Chojnacki zwrócił się z zapytaniem, czy w mieście mogłoby powstać sztuczne lodowisko?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – jest to pomysł słuszny jednak w chwili obecnej nie ma na to środków finansowych.

 

Ad. 5

Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

 

Pan Jan Baniak zgłosił interpelację dotyczącą zabezpieczenia miasta przed powodzią. Podjęte działania nie były wystarczające.

 

Pan Marek Kardela zgłosił wniosek o zabezpieczenia w budżecie na rok 2011 środków finansowych na wykonanie w szerszym zakresie prac mających na celu całkowite wycięcie drzew i krzewów rosnących wzdłuż rzeki Kwisy oraz usunięcie ziemi i mułu na obu brzegach Kwisy jak również oczyszczenia i pogłębienia koryta kanału Młynówki.

 

Pan Eugeniusz Wilanowski zgłosił wnioski w sprawach:

- przemianowania na drogi osiedlowe ulicę Strzelecką, Zamkową, Chopina, Górną, Energetyczną, Moniuszki. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci przemieszczające się do Szkoły Podstawowej nr 3,

- ujęcia w planach inwestycyjnych naprawy przeglądu technicznego mostku przy ul. Starolubańskiej 25,

- przeprowadzenia rozmów i zaplanowania z właścicielem drogi - ulicy Zawidowskiej, odcinek od szpitala do Zaręby,  modernizacji tego odcinka łącznie z chodnikiem lub ścieżką rowerową.

 

Pan Witold Chojnacki w sprawach:

- rozważenia możliwości budowy parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1,

- naprawy oświetlenia na ul. Łukasiewicza oraz K. Miarki,

- wykonania nawierzchni asfaltowej na terenie stadionu przy ul. Działkowej.

 

Pan Stanisław Kosakowski zgłosił wniosek i zapytania w sprawach:

- podcięcia krzewów przy skrzyżowaniu ul. Łokietka i B. Śmiałego oraz zamontowania znaku ograniczającego prędkość przy ul. Łokietka,

- kiedy zostaną zamontowane kosze na śmieci przy ul. Łokietka i przez ZSP,

- jak przedstawia się sprawa oświetlenia terenu przy garażach na ul. K. Jadwigi.

 

Pan Mieczysław Iwanow zgłosił wniosek wycięcie spróchniałego drzewa na zapleczu ul. Spółdzielczej.

 

Pan Zbigniew Paluch zgłosił zapytanie kiedy robiona będzie ul. Łączna oraz zgłosił wniosek o przyspieszenie sprzedaży mieszkań.

 

Pan Tadeusz Sztaba zgłosił wniosek o zarezerwowanie środków w budżecie na 2011 r. na kontynuowanie konserwacji rowów melioracyjnych w obrębie Harcerskiej Góry w ul. Głównej i Wyspowej.

 

Pan Ryszard Piekarski zgłosił wnioski w sprawach:

- ustawienia koszy na śmieci przy ul. Leśnej na wysokości numerów 40 – 41,

- ustawienia znaku zakazu ruchu dla samochodów ciężarowych i autobusów na ul. Groblowej.

 

Pan Arkadiusz Słowiński zgłosił wnioski w sprawach:

- podjęcia pilnej interwencji w sprawie planowanej reorganizacji a faktycznie likwidacji stacjonarnego punktu krwiodawstwa,

- ustawienia znaku zakazu postoju na łuku ul. Gazowej,

- co jest przyczyną słabego odbierania miejskiego Internetu?

 

Pani Małgorzata Grzesiak zgłosiła wniosek o usunięcie lub zmianę sposobu zagospodarowania tablicy reklamowej przy skwerze przy skrzyżowaniu ul. Kopernika i Papieża Jana Pawła II a dotychczas użytkowanej przez firmę TOMA.

 

Ad. 6

Analiza sytuacji finansowej Administracji Mieszkań Komunalnych i Miejskiego Zarządu Wspólnot

Mieszkaniowych ( analiza należności, zobowiązań, czynszu).

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz przedstawił ocenę stanu finansowego AMK oraz analizę sytuacji finansowej MZWM za 8 miesięcy br.

Z informacji dotyczącej Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych wynika, że wszelkie wpływy na jego konto pochodzą wyłącznie z wynagrodzenia zarządcy, które wynosi obecnie od 0,5-0,6 zł/m2. Z tych środków finansowane są wszelkie koszty związane z utrzymaniem pracowników, siedziby, obsługi informatycznej, usługami pocztowymi. Łączne koszty funkcjonowania w analizowanym okresie wynoszą ogółem 491.418,36 zł. Zaległości właścicieli lokali to kwota 19.979.39 zł. Wobec powyższego koszty utrzymania Zarządu są obecnie wyższe o 11.724 zł od wysokości dochodów ogółem i wynikają z niesolidności części właścicieli. Obecna sytuacja finansowa pozwala na w miarę normalne funkcjonowanie, ale nie pozwala na podejmowanie decyzji rozwojowych dot. np. obsługi informatycznej. Poprawa sytuacji finansowej może nastąpić poprzez windykację zaległych opłat z tytułu zarządzania nieruchomością, podwyższenie stawek za zarząd, przejmowania kolejnych wspólnot w zarząd.

Z informacji dotyczącej stanu finansowego AMK za 8 miesięcy br. wynika, że:

- różnica między przypisem a dochodami ogółem wynosi 263.397 zł.,

- różnica między kosztami miesięcznymi a dochodami ogółem wynosi 830.286 zł.,

- różnica dochodów a zaliczki należne wspólnotom wynoszą ogółem 331.513 zł.,

- koszty własne – zaliczki należne wspólnotom wynoszą 1.161.799 zł,

- środki niezbędne na swoje potrzeby -różnica dochodów i zaliczek do wspólnot wynoszą 830.213 zł.

- zaległości czynszowe ogółem wynoszą 1.994.625 zł.

- zobowiązania AMK na dzień 31.08.2010r. wynoszą 683.079,14 zł.

Przedstawione zostały również działania windykacyjne podejmowane przez AMK.

Poprawa sytuacji finansowej wymaga przekazania środków finansowych na uregulowanie zobowiązań, długofalowej polityki zmierzającej do podwyższenia – urealnienia wysokości opłat za najem lokali mieszkalnych, co znacznie obniży kwotę niezbędną do zaspokojenia wspólnot mieszkaniowych, wysokość należności na rzecz funduszy wspólnotowych może nastąpić również w wyniku dalszej sprzedaży mieszkań na rzecz najemców.

 

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

Pani Teresa Chamier -Gliszczyńska – kierownik AMK –stwierdziła, że aby AMK w pełni mogła wywiązać się ze swoich obowiązków do 1m2 powierzchni lokalu brakuje 0,80 zł. W chwili obecnej realizowane są tylko najpilniejsze naprawy. AMK skierowało do Sądu 10 pozwów o zapłatę należności oraz do komornika 10 spraw, które jednak zwrócił, ponieważ osób z zaległościami nie można eksmitować, gdyż są to lokale socjalne.

 

Pani Bogusława Wiśniewska – stan 250 budynków, którymi zarządza MZWS jest zły. Gdyby nie koszty poniesione na zakup niezbędnych programów informatycznych,  po reorganizacji, sytuacja finansowa byłaby lepsza.

 

Pan Zbigniew Paluch – stwierdził, że sytuacja nie jest ciekawa i AMK trzeba będzie ją dofinansować. W przyszłości należy stopniowo podnosić wysokość czynszu.

 

Pan Tadeusz Sztaba – co należy zrobić natychmiast, by sytuacja uległa poprawie?

 

Pani Teresa Chamier -Gliszczyńska – jakimś rozwiązaniem może być wpis do Krajowego Rejestru Długów.

 

Pani Bogusława Wiśniewska – stwierdziła, że wpis jednej wspólnoty do KRD jest zbyt drogi, bo wynosi 200 zł.

 

pan Marian Kwolik – przekazał swoje spostrzeżenia dotyczące KRD.Nie podwyższenie czynszu odbije się na finansach gminy. Przekazał swoje refleksje jako zarządcy. Wypowiedział się za dofinansowaniem AMK,  ale by nie robić tego permanentnie.

 

Pan Witold Chojnacki o jak cyklicznie podnoszony jest czynsz?

 

Pani Teresa Chamier – Gliszczyńska – czynsz podnoszony jest średnio o 2,5% rocznie.

 

Pan Witold Chojnacki stwierdził, iż należy podnieść czynsz, skoro bardzo dużo najemców nie chce korzystać z pomocy społecznej – programu osobom zagrożonym eksmisją.

 

Pan Konrad Rowiński – AMK robi, co może w ramach prawa. Przepisy prawne pozwalają na takie, a nie inne postępowania najemców – ochrona praw lokatorów. Przepisy te nie są korzystne dla Gminy.

 

Za zgodą Przewodniczącej obrady opuścili 3 radni

 

Ad. 7

Informacja o zrealizowanych przedsięwzięciach związanych z wypoczynkiem letnim – zgodnie ze

złożonym programem przez organizacje i instytucje.

 

Informację przedstawiła pani Beata Soczyńska – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich.

 

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z Miasta Lubań, przy finansowym wsparciu samorządu, zorganizowały następujące organizacje pozarządowe:

 

  1. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP

 

Zorganizowano obóz wypoczynkowy pod namiotami dla dzieci i młodzieży w Mrzeżynie, w okresie od 01.07.2010r. do 09.08.2010r. (trzy turnusy). W obozie wzięło udział 208 osób, w tym około 45 dzieci z rodzin patologicznych. Dotacja z budżetu Gminy – 20.000 zł. Całkowity koszt obozu to 149.000 zł. Podczas obozu przeprowadzono dla uczestników igrzyska obozowe, leśno – ekologiczne, wycieczki krajoznawcze, naukę gry na gitarze.

 

  1. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Jakuba

 

Organizacja kolonii letniej dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin w Mielnie w Ośrodku Wypoczynkowym „Jutrzenka” w dniach od 10.07.2010r. do 23.07.2010r. Adresatem kolonii było dziewięcioro dzieci. Dotacja z budżetu Gminy – 2.500 zł. Całkowity koszt kolonii to 7.550 zł Celem kolonii, obok wypoczynku, było wskazanie dzieciom i młodzieży alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu bez stresu i agresji. Podczas kolonii realizowany było program profilaktyczny pod hasłem „Ja, Zdrowie, Radość.”

 

  1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Maksymiliana Kolbe

 

Organizacja kolonii w Mielnie, dla dzieci i młodzieży (7 osób) zamieszkałej na terenie Parafii,  w dniach od 24.07.2010r. do 06.08.2010r. Kolonia przebiegała pod hasłem „Czy słońce, czy deszcz na kolonii super jest.” Dotacja z budżetu Gminy – 2.500 zł. Całkowity koszt kolonii – 5.598,90 zł. Podczas wypoczynku dzieci i młodzież, uczestniczyły w różnego rodzaju zajęciach sportowych, plastycznych, teatralnych, wycieczkach pieszych. Celem kolonii, obok poznania historii i przyrody wybrzeża północno – zachodniego, była przede wszystkim integracja rówieśnicza, kształcenie postaw asertywności, a także profilaktyka zdrowotna, propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu bez używek.

 

  1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

 

Organizacja wypoczynku letniego dla 40 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz dla 20 uczniów szkół podstawowych w ramach półkolonii terapeutycznej. W ramach wypoczynku zorganizowano kolonię w Brennie (dwa turnusy w okresie od 11.07.2010r. do 19.08.2010r.), jak również półkolonię terapeutyczną w dniach 28.06.2010r. do 09.07.2010r. w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaniu. Podczas pobytu dzieci na kolonii przeprowadzono naukę pływania, wycieczki rowerowe pod okiem instruktorów, a także wiele atrakcji kulturowych i sportowych, gry i zabawy terenowe, konkursy z nagrodami. Ponadto realizowano program terapeutyczny „Zanim nie jest za późno.” Elementy terapii pedagogicznej i logopedycznej, takie jak ćwiczenia i zabawy z zakresu komunikacji interpersonalnej, arte zabawa, warsztaty kreatywności w połączeniu z programem terapii uzależnień realizowano na półkolonii terapeutycznej. Celem kolonii, obok wypoczynku i rekreacji, było przede wszystkim doskonalenie umiejętności asertywnych, a także umiejętności komunikowania się w grupie rówieśniczej, w tym dzieci niepełnosprawnych. Dotacja z budżetu Gminy – 12.000 zł.

 

  1. Ognisko TKKF „Osiedle” przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu

 

Organizacja festynu sportowo – rekreacyjnego „Lato w mieście” połączonego z wakacyjnym turniejem drużyn podwórkowych w piłkę nożną. Całkowity koszt imprezy to 1.900 zł, w tym dotacja z budżetu Gminy – 1.300 zł.

 

  1. Uczniowski Klub Sportowy MOSIR „Skorpiony”

 

Organizacja turniejów piłkarskich dla dzieci z lubańskich szkół podstawowych połączona z imprezą sportowo – rekreacyjną „Dzień Piłkarza.” Termin zadania: 01.06.2010r. – 30.09.2010r. Dotacja z budżetu Gminy – 2.000 zł.

 

Podczas wakacji również inne instytucje działające na terenie naszego miasta starały się, w miarę swoich możliwości finansowych i organizacyjnych, zorganizować dzieciom i młodzieży wolny czas. I tak:

 

1. MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ

 

Zajęcia prowadzone były jedynie przez Filię Nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Leśna 8. W czasie wakacji (w lipcu i w sierpniu) odbyło się 8 spotkań z dziećmi.

 

1.                               Gry planszowe i edukacyjne - 12 osób (6 spotkań).

Dzieci korzystały z takich gier jak:

a)                   Eurobusiness,

b)                   Warcaby,

c)                   Chińczyk,

d)                   Grzybobranie,

e)                   Szarada.

2.                               Czytanie wierszyków znanych autorów - 5 osób (2 spotkania).

 

2. MIEJSKI DOM KULTURY

 Zorganizował następujące imprezy i zajęcia:

-                     26 – 27 czerwca - Dni Lubania LAWA 2010,

-                     10 lipca - Spotkanie przy grillu – Klub Osób Samotnych,

-                     24 lipca – VII Lubański Festiwal Folklorystyczny „FolkArt 2010”,

-                     11 sierpnia – Piknik „Lato w mieście” - współorganizacja ze Spółdzielnią Mieszkaniową,

-                     28 sierpnia – III Festiwal Kultury Romskiej „Cygański Tabor”,

-                     nauki tańca towarzyskiego i grup tańca nowoczesnego,

-                     młodzież spotykała się na próbach zespołów rockowych,

-                     czynna była kawiarenka „Galeria”,

-                     odbywały się cykliczne próby Lubańskiej Orkiestry Dętej.

 

3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - DOM DZIENNEGO POBYTU

 

W trakcie wakacji w okresie od 28 czerwca do 31 sierpnia br. w Domu Dziennego Pobytu w Lubaniu organizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży.

-                     Dzieci i młodzież miały zapewnione dożywianie w placówce w formie słodkiej i zwykłej bułki, zimne i ciepłe napoje, owoce, pizzę, soki, jogurty itp.,

-                     Odbyły się także cykle spotkań plastycznych i teatralnych, wycieczki edukacyjne i plenerowe między innymi do Parku Kamienna Góra, Lasu Lubańskiego, do Komendy Powiatowej Policji w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”, marsze piesze, wakacyjne biegi na orientację, podchody, gry i zabawy ruchowe. Młodzież i dzieci korzystały także z Pływalni Miejskiej,

-                     Uczestnicy Klubu Młodzieżowego brali udział w wycieczce autokarowej do Świeradowa Zdroju. W dniu 19 sierpnia 2010r., chętne dzieci z terenu miasta obejrzały w Państwowej Szkole Muzycznej w Lubaniu spektakl teatralno - kabaretowy „Piraci” w wykonaniu krakowskich artystów,

-                     Ponadto dzieci i młodzież wzięli udział w licznych konkursach m. in.:

„ Ja i moje zwierzę”,  „ Moje wakacyjne przygody”, „ Zgrany duet pokoleniowy”,

„Jak kolorowy jest nasz świat” w ramach konkursu organizowanego przez Południowo - Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”, „Bezpieczne wakacje” w ramach konkursu organizowanego przez Powiatową Komendę Policji w Lubaniu,

-                      Wspólnie z uczestnikami Klubu Seniora dzieci i młodzież pogłębiali również umiejętności praktyczno – techniczne z haftowania, prac z papieru, sznurka, słomy, mas plastycznych i tworzyw. Odbyły się wspólne zajęcia integracyjne z Klubem Seniora, pogadanki międzypokoleniowe, marsze piesze itp.

 

 Podczas tegorocznych wakacji z usług Domu Dziennego Pobytu skorzystało łącznie 39 dzieci i młodzieży.

Z posiłków opłacanych przez Ośrodek w lipcu skorzystało 110 dzieci. Natomiast w sierpniu z obiadów skorzystało 115 dzieci, a z obiadów w przedszkolach 2 dzieci.

Poza tym 9 dzieci skorzystało z darmowych kolonii zorganizowanych przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w Lewinie Kłodzkim i 6 dzieci skorzystało z kolonii w Brennie, w ramach projektu „ Mam szansę być aktywnym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

4. ŁUŻYCKIE CENTRUM ROZWOJU

W miesiącach lipiec i sierpień 2010 Centrum zorganizowało następujące wydarzenia:

-      Targi Kolekcjonerskie,  

-      wystawę w holu Galerii Łużyckiej p. Konrada Smolarczyka „Karmazynowy przypływ”

      z okazji 30-lceia działalności artystycznej,

-      wystawę przyrodniczą w holu Galerii Łużyckiej Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej z okazji 50-lecia istnienia Karkonoskiego Parku Narodowego,

-      wystawę w holu Galerii Łużyckiej z okazji 20-lecia Samorządu Miasta Lubań.

 

5. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W LUBANIU

 Ośrodek udostępniał obiekty sportowe dla dzieci i młodzieży w dniach od 28.06. do 20.08.br. W tym okresie w zajęciach sportowo – rekreacyjnych na hali sportowej oraz w grach i zabawach w wodzie prowadzonych na krytej pływalni „Laguna” udział wzięło około 2 tys. dzieci i młodzieży.

 

Ponadto placówki oświatowe w ramach projektu „Einstein” – „Każdy ma w sobie ukryty potencjał” prowadziły w lipcu zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i 4 oraz Gimnazjum Nr 3. Były to warsztaty historyczne, plastyczne, zajęcia językowe, informatyczne, jak również wycieczki „Szlakiem wygasłych wulkanów”, wycieczki historyczne, ekologiczne (poznanie pomników przyrody), turystyczne, m.in. do Świeradowa, Czerniawy, do Parku Miniatur Dolnego Śląska w Kowarach, Wieży Rycerskiej w Siedlęcinie.

 

Pan Zbigniew Paluch – czy wszystkie 208 osoby wypoczywające na obozie ZHP objęte były dofinansowaniem?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta – miast dofinansowuje tylko pobyt dzieci i młodzieży.

 

Pan Zbigniew Paluch i ile dotacji otrzymało TPD?

 

Pani Beata Soczyńska – TPD otrzymało dotację w wysokości 8 tys. zł.

 

Pan Zbigniew paluch stwierdził, że jego zdaniem jest dysproporcja w dofinansowaniu jednego dziecka z TPD i ZHP.

 

Ad. 8 / 9

Koszty rzeczowe i finansowe wyborów prezydenckich. Wnioski z przeprowadzonej pracy Miejskiej Komisji Wyborczej.

 

Informację o wydatkach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich przedstawiła pani Beata Soczyńska – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich.

 

Przyznana kwota na zadania zlecone gminom wynosiła 55.178,00 a zrealizowana w wysokości 54.638,00 i przeznaczona została na:

Sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania,  uzupełnienie wyposażenia lokali komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne komisji obwodowych, druk obwieszczenia o podziale na obwody głosowania,, obsługę obwodowych komisji wyborczych, inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu głosowania (transport, łączność, oznaczenie lokali, diety podróżne i koszt przejazdu członków obwodowych komisji wyborczych),koszty sporządzenia pełnomocnictwa do głosowania,

obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych,  zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

 

Szczegółowe rozliczenie stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – kto konkretnie wziął pieniądze za sporządzenie list wyborców i obsługę informatyczną skoro listy były błędne?

 

Pani Beata Soczyńska – błąd wyniknął z wygenerowania danych do wydruku, ale nie wynikało to ze złej pracy pracowników. Stało się to, co nie powinno się zdarzyć. Spisy na bieżąco były korygowane i druga tura wyborów odbyła się już bez problemów. Wynagrodzenia otrzymali operatorzy informatyczni, którzy byli w każdej komisji wyborczej, informatycy miejscy oraz osoby sporządzające listy wyborców.

Zadeklarowała, że dołoży wszelkich starań, by w przyszłości takie zdarzenie się nie powtórzyło.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – jaki to był błąd ludzki czy mechaniczny?

 

Pani Beata Soczyńska – był to w konsekwencji błąd ludzki,  ale nie popełniony przez pracownice Wydziału.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – błąd popełnił informatyk. Odczytał podziękowanie od Komisarza Wyborczego dla pani Beaty Soczyńskiej za sprawne przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

 

Ad. 10

Podjęcie uchwał.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

 

1) Zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Pan Arkadiusz Słowiński – z czego wynika przeznaczenie kwoty 1 zł jako dotacji dla Kultury i Dziedzictwa Narodowego?

 

Pan Konrad Rowiński – wynika to z rozliczenia dotacji.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie – 16 za.

 

2) Skargi państwa Jadwigi i Andrzeja Śliz na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

Komisja Infrastruktury Społecznej i Budżetowo – Gospodarcza projekt uchwały przyjęły do wiadomości

 

Komisja Rewizyjna jednogłośnie skargę na dyrektora MOPS uznała za niezasadną a po zapoznaniu się ze skargą na pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skargę postanowiła przekazać do rozpatrzenia dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

3) Skargi pani Edyty Dziechciarz na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu oraz na dyrektora tej placówki.

 

Komisja Infrastruktury Społecznej i Budżetowo – Gospodarcza projekt uchwały przyjęły do wiadomości

 

Komisja Rewizyjna przy 4 głosach za i 1 przeciwnym skargę uznała za zasadną w części dotyczącej nie poinformowania zainteresowanych o odwołaniu zajęć sportowych.

 

Uzasadnienie do skargi przedstawił pan Jan Baniak.

 

Pan Mieczysław Iwanow – stwierdził, że był przeciwny uznaniu skargi za zasadną, ponieważ dyrektor MOSiR w przeciągu 20 spornych minut starała się zorganizować zastępstwo opiekuna dla dzieci.

 

Pani Barbara Jaworowska – w sprawie tej nie zadziałało się nic złego,  choć nie powinno się tak zdarzyć. Uważa,  że skarga nie jest zasadna, należałoby w sprawie tej przeprowadzić tylko rozmowę z dyrektorem.

 

Pan Witold Chojnacki – stwierdził, iż skarga nie jest zasadna.

 

Pan Zbigniew Paluch wyraził opinię, że skarga jest zasadna.

 

Pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny – jeżeli skarga zawiera kilka zarzutów, to jedną część można uznać za zasadną a drugą za niezasadną.

 

Pan Arkadiusz słowiński zgłosił formalny wniosek o przegłosowanie uzasadnienie Komisji Rewizyjnej uznające skargę w części zasadną.

 

Wniosek został przyjęty przy 10 głosach za, 4 przeciwnych i 1 wstrzymującym się.

Uchwałę podjęto przy 11 głosach za i 4 przeciwnych.

 

 

4) w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XVI/65/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2008 – 2015.

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

5) Utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Prowadzenie obrad przejął pan Arkadiusz Słowiński – Zastępca Przewodniczącej.

 

Ad. 11

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone przez:

Pana Arkadiusza Słowińskiego:

– internet miejski – generalnie działa,  ale sprawdzimy to.

- podjęta zostanie interwencja dotycząca planów likwidacji punktu krwiodawstwa,

- przeanalizujemy zasadność ustawienia znaku zakazu postoju przy ul. Gazowej.

 

Zbigniewa Palucha – nikt nie przetrzymuje wniosków o wykup mieszkania,  zależne jest to od konkretnej sytuacji prawnej lokalu.

 

Pana Ryszarda Piekarskiego:

- w roku bieżącym wyczerpane zostały środki na zakup koszy,

-przeanalizujemy zasadność ustawienia znaku zakazu ruchu samochodom ciężarowym na ul. Groblowej.

 

Pana Stanisława Kosakowskiego:

- przyjrzymy się potrzebie podcięcia krzewów przy skrzyżowaniu ul Łokietka i B.Śmiałego,

- nie ma potrzeby zamontowania znaku ograniczającego prędkość przy ul. Łokietka,

- w roku bieżącym nie ma środków finansowych na zakup koszy.

 

Pana Witolda Chojnackiego:

- sprawdzimy dlaczego nie działa oświetlenie uliczne na wskazanych ulicach,

- nawierzchnia asfaltowa na stadionie przy ul. Działkowej – lepiej wykonać byłoby nawierzchnię ul. Polnej – jest to wniosek do budżetu na rok 2011.

 

Pana Eugeniusza Witanowskiego:

- naprawa mostku przy ul. Starolubańskiej 25 – sprawdzimy,

- będziemy prowadzić rozmowy z właścicielem ul. Zawidowskiej na temat modernizacji jej odcinka,

- przeanalizujemy możliwość zaliczenia ulic w rejonie SP nr 3 na drogi osiedlowe.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na zapytanie zgłoszone przez:

 

Pana Zbigniewa Palucha – nawierzchnia ul. Łącznej będzie wyrównana.

 

Na pozostałe wnioski i zapytania odpowiedzi udzielone zostaną pisemnie.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pan Arkadiusz Słowiński ogłosił zakończenie obrad LV sesji RM.

 

Prot.JMT


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Temborowska
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
05.11.2010 Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia