Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Rada Miasta Lubań / Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań / V kadencja (2006-2010) /  Rok 2010
Tytuł dokumentu: Protokół nr LIII / 53/ 2010/7 sesji Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2010 roku
Data publikacji: 19.07.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 29.06.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Protokół Rady Miasta Lubań

 

Protokół nr LIII / 53/ 2010/7

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 29 czerwca 2010 roku

 

 godz. rozpoczęcia: 9.30 godz. zakończenia: 15.30

Otwarcia sesji dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W LIII sesji uczestniczyło 19 radnych w/g załączonej listy obecności( usprawiedliwiona nieobecność pana Witolda Chojnackiego oraz nieusprawiedliwiona pani Barbary Jaworowskiej) oraz:

- pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta

- pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza,

- pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza,

- pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta,

- pan Marian Tokarczyk – Komendant Straży Miejskiej

- lokalne media,

- mieszkańcy miasta.

 

Sekretarzem obrad został pan Tadeusz Sztaba.

W wyniku Przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:

1)  Otwarcie obrad.

2)  Przyjęcie protokołu LII sesji RM.

3)  Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4)  Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5)  Monitoring w mieście – perspektywy rozszerzenia.

6)  Korzyści płynące z monitoringu za okres ostatnich 5 miesięcy

7)  Podjęcie uchwał.

8) Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

9) Komunikaty.

 

Ad. 2

Przyjęcie protokołu LII sesji RM.

Protokół LII sesji RM został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

 

Ad. 3

Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie z pracy obejmujące okres miesiąca lipca i sierpnia 2010 r. roku przedstawił pan Konrad Rowiński Burmistrz Miasta.

W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in. w zakresie spraw: organizacyjno – prawnych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gospodarki gruntami, inwestycyjnych, oświatowych, ochrony środowiska, promocji miasta.

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji głos zabrali:

 

Pan Zbigniew Paluch – czego dotyczyły ustalenia dotyczące „Lubametu”?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – ustalenia dotyczyły zmiany użytkowania obiektu – z przemysłowego na mieszkalny.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – kto jest inwestorem budynku po Sanepidzie?

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – inwestorem jest pan Krzysztof Krzyśków.

 

Pan Jan Baniak – poprosił o podanie informacji o działaniach między 7 – 9 sierpnia, jakie działania były podjęte w tym czasie. Stwierdził, że opinie mieszkańców w zakresie informowania nie są dobre.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – powódź w Lubaniu dotknęła kilkunastu rodzin, zalane zostały pola i domy. Jeżeli opady są duże, to przewidziane są określone procedury, za które odpowiedzialny jest Starosta, ponieważ w jego gestii jest Policja i Straż Pożarna. Pierwszy kontakt zainteresowanych jest do Policji, Straży Pożarnej. Starosta powiadamia wójtów i burmistrzów. W mieście w czasie powodzi wydawane były worki, cały czas pracował ZGiUK, pracownicy interwencyjni, Straż Miejska.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – prace rozpoczęte zostały o godz. 11, pomagali w nich również więźniowie, rozwożony był piasek, worki, niczego nie zabrakło.

 

Pan Jan Baniak stwierdził, że nie twierdzi, że akcja prowadzona była źle, tylko, że w I fazie nie było informacji o możliwości kontaktu telefonicznego.

 

Pan Marian Tokarczyk – Komendant Straży Miejskiej – był okres, w którym nie działały żadne sieci telefoniczne.

 

Pan Marek Kardela stwierdził, że uważa iż nie było źle, ale mogło być lepiej.

 

Pan Jan Baniak – i innych miastach był system powiadamiania sms-em, być może zastosować to również w Lubaniu.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – informacja o zarządzaniu kryzysowym będzie zamieszczona na stronie internetowej, analizowany jest również pomysł powiadamiania osób zainteresowanym sms-em lub e-meilem.

 

Ad. 4

Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

Pan Marek Kardela zgłosił wnioski w sprawach:

- wykonania wodowskazu na rzece Kwisie,

- wykonania chodnika na ul. Wyspowej.

 

Pan Stanisław Kosakowski – zgłosił wnioski w sprawach:

- naprawy chodnika przy ul. K.Wielkiego,

- ustawienia koszy  na O.Piastów,

- zainstalowania lustra na skrzyżowaniu ul. Esperantystów – W. Polskiego.

 

Pan Mieczysław Iwanow – zgłosił wniosek o przycięcie drzew przy ul. Kopernika, których konary zasłaniają lampy.

Pan Franciszek Bogdanowicz zgłosił wniosek o synchronizację sygnalizacji świetlnej w centrum miasta.

Pan Arkadiusz Słowiński zgłosił wnioski i zapytania w sprawach:

- kiedy odbudowana zostanie kładka na Siekierce,

- czy będzie wyznaczony parking dla autobusów,

- czy parkowanie samochodów w Rynku przy TBS jest zgodne z prawem,

- zakłócania ciszy nocnej mieszkańców ul. Spółdzielczej , Tkackiej i Wąskiej.

 

Pani Małgorzata Grzesiak ponowiła wniosek o zlikwidowanie spornej ławki przy ul. Spółdzielczej i podjęcia rozmów z właścicielami restauracji „Tęcza”  dotyczącej zapewnienia spokoju mieszkańcom ul. Spółdzielczej.

 

Pan Wiesław Wydra – zastępca Burmistrza – ławki są elementem dokumentacji technicznej zagospodarowania tego terenu.

 

Pan Zbigniew Paluch - ile kosztowało przeniesienie wydziałów UM do budynku przy ul.

Mickiewicza 6?

 

Z uwagi na przybycie na sesję autorów uchwał dotyczących zagospodarowania przestrzennego pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady wniosła o zmianę porządki obrad i rozpatrzenia w kolejnym punkcie projektów uchwał dotyczących planów zagospodarowania miasta.

 

Wniosek podjęty został jednogłośnie.

 

Ad.5

Rozpatrzenie projektów uchwał.

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

 

2) Uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań, w zakresie obejmującym lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Jeleniów – Dziwiszów, na obszarze miasta Lubań

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

3) Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

4) Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  w północno – zachodniej części miasta Lubań, dla terenu oznaczonego symbolem 1 AG 16

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

5) Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  w zachodniej części miasta Lubań

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

6) Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

7) Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  w północno-zachodniej części miasta Lubań, dla terenu oznaczonego symbolem  2KS2

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 6

Monitoring w mieście – perspektywy rozszerzenia.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – na dzień dzisiejszy jest propozycja rozszerzenia monitoringu  - wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową- o 7 kamer. Jest to koszt około 180 tyś. zł., z czego na kamery potrzebne jest 140 tyś. zł. W tej chwili trwają prace nad budżetem 2011 roku. Spółdzielnia Mieszkaniowa wyraziła propozycję zakupu kamer , a resztę kosztów w kwocie 40 tyś zł. pokryłoby miasto. Trwają rozmowy na ten temat. Innych propozycji rozszerzenia monitoringu na rok 2011 nie ma.

 

Ad. 7

Korzyści płynące z monitoringu za okres ostatnich 5 miesięcy

 

Informację n.t. korzyści z wdrożonego monitoringu wizyjnego za okres ostatnich 5 miesięcy przedstawił pan Marian Tokarczyk – Komendant Straży Miejskiej.

 

W okresie ostatnich 5 miesięcy ( od 24.03.2010r.- 24.08.2010r.) strażnicy pełnili 55 służb w centrum dozoru CD1- Straż Miejska .Prowadzili obserwacje miejsc monitorowanych przez  338 godzin .  Ujawniono   177  zdarzeń - wykroczeń    ,w tym:

 -  125 zdarzeń z zakresu ruchu drogowego

( nieprawidłowego parkowania, niestosowanie się do znaków drogowych : B-36,  P24- miejsce przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej , przechodzenie pieszych w miejscach niedozwolonych , jazdy  pomimo zakazu ruchu, ……)

-  52    zdarzenia  – wykroczenia porządkowe inne

( niszczenie zieleni i mienia , wystawki , podrzucanie nieczystości, spożywanie alkoholu ,puszczanie psów luzem, uszkodzenia znaków, …).

Prowadzono obserwacje miejsc gromadzenia się  młodzieży i dzieci w miejscach objętych zasięgiem kamer, obserwacje kompleksu Orlik , parków, .. .

 

Zarejestrowano sprawcę  napisów na chodniku  pl. Strażacki, kąpiel w fontannie plac Ratuszowy, rozklejanie ulotek w miejscach zabronionych, bezprawne korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania (sam. zaopatrzeniowe), nietrzeźwego leżącego na chodniku, spożywanie alkoholu przez młodzież, kradzieże- m.in. kradzież  wózka dziecinnego ul. K. Wielkiego , odzieży  sklep ul. Ratuszowa,.

 Ustalono sprawcę wyrzucania odpadów przy pojemniku ul. Żymierskiego 4,

-  ilość ukaranych sprawców wykroczeń      -   45

- sprawy w toku (czynności wyjaśniające) pouczenia , odstąpienie od dalszych czynności

 ( udokumentowanie uprawnień   dot.  niestosowania się do  znaku B-1( zakaz ruchu w obu 

  kierunkach) , P24 ( karta parkingowa osoby niepełnosprawnej),  zezwolenia zarządców dróg na

  prowadzenie prac,  nieustalenie danych osobowych popełniających wykroczenie  brak danych w

  bazie CEPiK,  itp.  -  132.

  - ilość zabezpieczonych , przekazanych dla jednostek uprawnionych (Policja-5 ,Prokuratura- 1)

  materiałów   dowodowych  - 6 spraw

Jest to wymierny efekt wprowadzenie monitoringu w mieście. Wiele z tych zdarzeń nie było by ujawnionych w ramach rutynowych patroli w terenie . Możliwość rejestrowania zdarzeń pozwala na szczegółowe udokumentowanie popełnianych  wykroczeń – co z kolei przekłada się  na bezproblemowe zakończenie postępowania.

Jednak do głównych korzyści wynikających z wdrożenia sytemu monitoringu wizyjnego należy zaliczyć oddziaływanie prewencyjne ,  skutkujące :

- przeciwdziałaniem dewastacji i uszkodzeń mienia w tych rejonach lub znacznym zmniejszeniu   

  ilości tych czynów

- wzrostem poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w rejonach monitorowanych

- kontrolowaniem ruchu ulicznego.

- często odstąpieniem osób od chęci popełnienia czynu zabronionego

Ponadto monitoring nie jest tylko narzędziem służącym do rozstrzygania spraw związanych z wykroczeniami , przestępstwami.

Na dzień dzisiejszy daje możliwość kontrolowania przebiegu imprez organizowanych na Orliku i w rejonie Ratusza.

W rejonach objętych monitoringiem zauważalny jest statystyczny spadek ujawnianych czynów zabronionych zwł. tzw czynów uciążliwych dla mieszkańców (niewłaściwe parkowanie pojazdów, spożywanie napojów alkoholowych w miejscach publicznych- zabronionych, zanieczyszczanie miejsc publicznych, przechodzenie przez jezdnię w miejscach zabronionych , wyprowadzanie psów do parków, )

Analiza  zdarzeń wskazuje  ,że bardzo rzadko w rejonach monitorowanych występuje powtarzalność popełniania  wykroczeń przez te same osoby..

Ponieważ system posiada dwa centra dozoru ( SM i Policja) strażnicy skupiają się zwłaszcza na:

        / wykroczeniach co do których posiadają uprawnienia do prowadzenia postępowań

        / zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu, w tym zauważone przypadki przestępstw ,które

           przekazywane  Policji lub Prokuraturze.

Pan Jan Baniak – z przedstawionej informacji wynika, że zmalała ilość popełnianych wykroczeń. Zastanowić się należy, czy jedną z kamer Spółdzielni Mieszkaniowej zainstalować na budynku przy ul. Spółdzielczej.

 

Pan Ryszard Piekarski – jaki sposób wykrywane są akty wandalizmu?

 

Pan Marian Tokarczyk – zdarzenia są wychwytywane, gdy kamery pracują. Akty wandalizmu dokonywane są w nocy, nagrywane są automatycznie.

 

Opani Małgorzata Grzesiak – czy monitoring obserwowany jest przez 24 godziny i czy Policja też tym się zajmuje?

 

Pan Marian Tokarczyk – z przedstawionej wcześniej informacji wynika, że monitoring śledzony jest przez 10 służb w ciągu 30 dni.  Policja zajmuje się monitoringiem po godz. 22.

 

Pan Henryk Rogacki – zastępca Burmistrza – monitoring spełnia rolę prewencyjną.

 

Pan Marian Kwolik – prawdą jest to, że finalizowana będzie sprawa rozszerzenia monitoringu przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Ustalona została lokalizacja kamer na Osiedlu Piastów I i II. Monitoring przy ul. Spółdzielczej zależał będzie od partnerskiej współpracy.

 

Ad. 8

Podjęcie uchwał.

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

1) Zmiany uchwały nr VI/84/2010  Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w

    sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy

    Miejskiej Lubań.

 

Pan Zbigniew Paluch przedstawił wniosek Komisji Budżetowo-Gospodarczej aby była ona wcześniej  informowana o planowanych  sprzedażach nieruchomości celem zajęcia stanowiska.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – sprzedawanie nieruchomości jest wyłączną kompetencją burmistrza. Nie widzi konieczności, by ze sprzedażą czekać na opinie Komisji. Jeden egzemplarz zarządzenia o sprzedaży przekazywany będzie do wiadomości radnych.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

8) Zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

 

Pan Marian Kwolik – jaki będzie zakres prac wykonywanych na ul. Łącznej?

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – nawierzchnia zostanie wyrównana i położony będzie dywanik.

 

Pan Zbigniew Paluch – jaka jest prawda dotycząca zagospodarowania terenu przy ul. Łącznej, czy inwestycja została przesunięta o rok, czy będzie wykonana częściowo?

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – powstał problem ze względów wahań kursu euro i wiadomo, że miasto nie otrzyma kwoty 1 mln. zł. Na tą inwestycję planowano przeznaczyć 2,3 mln. zł.. Jeśli zrezygnujemy z części „luksusowych” (reaktywowanie miasteczka ruchu drogowego, rozbudowa placu zabaw, oświetlenie, klomby, ławeczki) to inwestycję można wykonać za mniejszą kwotę. By nie zburzyć LPR z zadania tego trzeba będzie zdjąć 1 mln. zł. Inwestycja ta jest cały czas w rezerwie bez udziału środków unijnych. Za kwotę 1 mln zł. miasto jest w stanie inwestycję tą wykonać z własnych środków.

 

Pan Zbigniew Paluch przedstawił wniosek Komisji Budżetowo-Gospodarczej dotyczący przedstawienia informacji o całości kosztów związanych z przeniesieniem wydziałów UM do budynku przy ul. Mickiewicza 6 ( remontowanie, malowanie pomieszczeń, zakup mebli, dodatkowy etat w Wydziale Rozwoju Miasta).

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – do budynku przy ul. Mickiewicza 6 przeniesiony został Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Rozwoju Miasta. Koszty adaptacji wyniosły około 70 tysięcy złotych, w tym  za remont pomieszczeń (11 tys.), zakup sieci komputerowej (33 tys.), meble biurowe (18 tys.), renowacja parkietów ( 5,4 tys.zł), oświetlenie ( 4 tys.zł), sieć telefoniczna ( 1,7 tys. zł.). W budynku tym stworzone zostanie stanowisko obsługi interesanta. Planem jest, by we wszystkich budynkach UM takie stanowisko powstało. W chwili obecnej obsługują je stażyści.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – wyraził żal, do budynku przy ul. Mickiewicza 6 przeniesiona została promocja miasta, która powinna jego zdaniem zostać przy ul. 7-ej Dywizji. Zadał pytanie, co znajdowało się będzie w opuszczonych pomieszczeniach?

 

Pan Konrad Rowiński –Burmistrz – Wydział Promocji Miasta nie protestował przed przeniesieniem do innego budynku. Są tam lepsze warunki.  W przybudówce planuje się zrobić szatnię dla pracowników interwencyjnych natomiast na piętrze salę narad, a obecną salę narad w pokoju nr 17 przeznaczyć na inne cele. Pomieszczenia po Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej przeznaczone zostaną dla Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego, któremu zwiększyły się zadania w związku z realizacją projektów unijnych.

 

Pani Małgorzata Grzesiak - Przewodnicząca Rady – zapytała, czy dobrze zrozumiała, że obecna sala narad komisji będzie przeniesiona do przybudówki?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – jest to tylko koncepcja, bez porozumienia z Przewodniczącą Rady nic nie jest postanowione.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 9

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski zgłoszone przez:

Pana Stanisława Kosakowskiego – jako kierowca nie widzi potrzeby zainstalowania lustra na skrzyżowaniu ul. Esperantystów i W. Polskiego.

Pana Marka Kardelę – w chwili obecnej nie można obiecać, że wykonany zostanie chodnik przy ul. Wyspowej, wodowskaz na Kwisie zostanie wykonany.

Pana Mieczysława Iwanow – sprawdzimy, dlaczego drzewa przy ul. Kopernika nie zostały przycięte.

Pana Franciszka Bogdanowicza – wniosek o synchronizację sygnalizacji świetlnej przesłany zostanie do wyjaśnienia.

Panią Małgorzatę Grzesiak – zlikwidowanie ławeczki przy ul. Spółdzielczej nic nie da. Najlepszym rozwiązaniem jest wysyłanie wniosków do Policji o częstsze patrole w tym rejonie miasta. Do zastanowienia się jest usytuowanie tam jednej z kamer monitoringu przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski zgłoszone przez:

Pana Arkadiusza Słowińskiego -  ze względów bezpieczeństwa kładka została rozebrana i nie będzie odbudowana, parking dla autobusów można zlokalizować np. na dworcu autobusowym.

 

Na pozostałe wnioski i zapytania odpowiedzi udzielone zostaną pisemnie.

 

Ad. 10

Komunikaty.

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady - poinformowała o:

- terminie składania oświadczeń majątkowych – do 12.09.2010 r.,

- zaproszeniach na uroczystości związane z rocznicą wybuch II wojny światowej, obchodami Dnia Kombatanta, festynem samorządowym.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pani Małgorzata Grzesiak  ogłosiła zakończenie obrad LII sesji RM.

 

Prot.JMT


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Temborowska
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
19.07.2010 Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia