Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Władze Miasta Lubań /  Burmistrz Miasta Lubań
Tytuł dokumentu: Sylwetka Burmistrza Miasta Lubań
Data publikacji: 22.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 22.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 


 

 

Arkadiusz Słowiński

Urodzony: 04 lutego1969 roku
Wykształcenie - wyższe pedagogiczne 

a.slowinski.um@luban.pl

 


Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz jest organem wykonawczym gminy. 

Burmistrz bezpośrednio realizuje następujące zadania:

 

1.   kierowanie bieżącymi sprawami miasta i reprezentowanie go na zewnątrz,

2.   powoływanie i odwoływanie zastępcy burmistrza lub zastępców oraz określenie ich liczby,

3.   reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

4.   podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

5.   kierowanie pracą Urzędu Miasta oraz wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników samorządowych oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, a w szczególności:

1)    nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami samorządowymi stosunku pracy na podstawie umowy o pracę i mianowania,

2)    czasowe zlecanie pracownikom wykonania innej pracy niż określona w akcie mianowania lub umowie o pracę,

3)    przenoszenie na inne stanowisko w razie utraty przez pracownika zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku,

4)    przeprowadzanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,

5)    nadawanie regulaminu organizacyjnego Urzędu określającego organizację i zasady jego funkcjonowania,

6)    wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej,

7)    wykonywanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi miasta,

8)    udzielanie pełnomocnictw pracownikom Urzędu i  kierownikom jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

9)    zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,

10)  wykonywanie budżetu miasta,

11)  gospodarowanie mieniem komunalnym,

12)  składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem lub upoważnianie, w tym zakresie, swojego zastępcy do działania samodzielnego albo wraz z inną upoważnioną osobą,

13)  udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

14)  przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

15)  upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz do czynności kontrolnych,

16)  przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym oraz innych oświadczeń i informacji od Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza,

17)  podejmowanie działań w zakresie zapobiegania bezrobociu,

18)  pełnienie funkcji Zgromadzenia Wspólników w stosunku do komunalnych spółek: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o., Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o., Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

19)  powoływanie i odwoływanie oraz określenie zadań Miejskiej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Opiniodawczego ds. przydziału mieszkań i Zespołu  Interdyscyplinarnego,

20)  zatrudnianie doradców i asystentów,

21)  wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa, Statut Miasta, Regulamin oraz uchwały Rady,

 

Prowadzenie pozostałych spraw w swoim imieniu, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Burmistrz powierzył swojemu zastępcy oraz sekretarzowi miasta.


 

Burmistrz bezpośrednio nadzoruje i koordynuje działalność następujących komórek organizacyjnych, miejskich osób prawnych i jednostek organizacyjnych:


 

a)      Wydziału Budżetowo Księgowego wraz z Referatem Podatków i Opłat  ,

b)      Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej wraz z Referatem  ds. Opłat za zagospodarowanie odpadów

c)     Samodzielnego stanowiska ds. audytu wewnętrznego,

d)      Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,

e)       Straży Miejskiej,

f)      Miejskiego Centrum Reagowania,

g)      Administracji Mieszkań Komunalnych,

h)       Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych.

   

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
02.06.2015 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia