Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Rada Miasta Lubań / Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań / V kadencja (2006-2010) /  Rok 2010
Tytuł dokumentu: Protokół nr LV / 55 / 2010/9 sesji Rady Miasta Lubań z dnia 26 października 2010 roku
Data publikacji: 05.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 26.10.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Protokół Rady Miasta Lubań

 

Protokół nr LV / 55 / 2010/9

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 26 października 2010 roku

 

 

 godz. rozpoczęcia: 9.30 godz. zakończenia: 16.10

Otwarcia sesji dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W LV sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności oraz:

- pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta,

- pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza

- pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza,

- pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta,

- pan Jacek Jaworski – trener UKS Samuraj oraz zawodnicy: p. Małgorzata Popko, p.Katarzyna Ziółkowska p. Tomasz Podbucki p. Andrzej Brzozowski, p. Robert Banach

- lokalne media,

- mieszkańcy miasta.

 

Sekretarzem obrad został pan Jerzy Wawrzyniak.

 

Część uroczysta

 

Uhonorowanie mistrzów świata - zawodników Klubu UKS Samuraj Lubań- za promowanie miasta w kraju i za granicą.

O sukcesach zawodników klubu UKS Samuraj Lubań wypowiedział się trener klubu pan Jacek Jaworski. Przedstawił osiągnięcia zawodników na XII Mistrzostwach Świata w Shotokan Karate FSKA, które odbyły się w miesiącu wrześniu w Karpaczu. Podziękował za wsparcie klubu ze strony miasta. Wręczył upominki Przewodniczącej Rady i Burmistrzowi Miasta. Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady i pan Konrad Rowiński – Burmistrz wręczyli zawodnikom klubu listy gratulacyjne i upominki promocyjne.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady - z uwagi na fakt, iż do Przewodniczącej wpłynęło pismo Komisji Rewizyjnej o przesunięcie kontroli w ABK nr 2 po likwidacji dla nowej Rady- Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o dokonanie zmiany w zaproponowanym wcześniej porządku obrad i rozpatrzenia wniosku Komisji Rewizyjnej po punkcie 6.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:

 

Część merytoryczna:

1) Otwarcie obrad.

2) Przyjęcie protokołu LIV sesji RM.

3) Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4) Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5) Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta.

6) Informacja z realizacji inwestycji miejskich z udziałem środków pomocowych.

7) Informacja Przewodniczącej Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Lubań za rok 2009.

8) Informacja Burmistrza Miasta Lubań dotycząca analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych za rok 2009.

9) Podjęcie uchwał.

10) Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego przesunięcia kontroli w ABK 2 po likwidacji.

11) Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

12) Komunikaty.

 

Ad. 2

Przyjęcie protokołu LIV sesji RM.

 

Protokół LIV sesji RM przyjęty został jednogłośnie bez uwag.

 

 

Ad. 3

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie z pracy obejmujące okres miesiąca października 2010 r. roku przedstawił pan Konrad Rowiński Burmistrz Miasta.

W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in. w zakresie spraw: organizacyjno – prawnych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gospodarki gruntami, inwestycyjnych, oświatowych, ochrony środowiska, promocji miasta.

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Mieczysław Iwanow – na czym polega rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego dotyczącego rzeki Kwisy?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – spór dotyczył budowy wału na ul. Niepodległości. Wojewoda zlecił załatwienie tej sprawy Regionalnemu Zarządowi Melioracji, natomiast Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zajmie się uregulowaniem Siekierki.

 

Ad. 4

Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

 

Pan Witold Chojnacki – zgłosił wniosek o podjęcie działań zmierzających do sprzedaży mieszkań w budynkach jednomieszkaniowych.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz zgłosił wniosek o budowę parkingu na terenie po byłych warsztatach szkolnych oraz wniosek w sprawie zainstalowania lustra na skrzyżowaniu ul. Wrzosowej i Willowej.

 

Pan Marian Zwierzański – wniosek pana Franciszka Bogdanowicza nie jest możliwy do realizacji ponieważ na tym terenie obowiązuje plan rewitalizacji.

 

Pan Arkadiusz Słowiński zgłosił zapytania w sprawach:

- czy odbyło się spotkanie dotyczące problemu likwidacji stacji krwiodawstwa w Lubaniu?,

- czy gmina planuje i rozważa możliwość wykupu gruntu od osoby prywatnej na rozbudowę cmentarza komunalnego?

 

Pani Małgorzata Grzesiak zgłosiła wniosek o ustawienie na skrzyżowaniu ulic Esperantystów- K.Wielkiego i Worcella tablicy z topografią tego terenu z uwzględnieniem ważniejszych instytucji.

 

Pan Tadeusz Sztaba zgłosił wniosek o ustawienie znaku ograniczenia prędkości na ul. Granicznej.

 

Za zgodą Przewodniczącej obrady opuścili dwaj radni.

 

Ad. 5

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta.

 

Realizację poszczególnych celów zapisanych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta.

 

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Witold Chojnacki stwierdził, iż w sprawozdaniu tym brakuje szerszego spojrzenia na sport,  rekreację i turystykę w mieście.

 

Na obrady przybył pan Krzysztof Konopka – Prezes ŁCM.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady zaproponowała, by w związku z przybyciem na sesję pana Krzysztofa Konopki - Prezesa Łużyckiego Centrum Medycznego,  aby kolejnym punktem porządku obrad było rozpatrzenie projektów uchwał.

Propozycję Przewodniczącej przyjęto jednogłośnie.

 

Ad. 6

Podjęcie uchwał.

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

 

1) Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań.

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

2) Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

 

Opinia Komisji Infrastruktury Społecznej jednogłośnie pozytywna.

Opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej pozytywna przy 2 głosach za 2 przeciwnych i 2 wstrzymujących.

Opinia Komisji Rewizyjnej pozytywna przy 3 głosach za i 2 wstrzymujących się.

 

Pan Zbigniew Paluch stwierdził, że przeciwny jest podejmowaniu tej uchwały, ponieważ będzie to precedens, z którym borykała się będzie nowa Rada.

 

Uchwałę podjęto przy 13 głosach za, 3 przeciwnych i 3 wstrzymujących się.

 

3) Zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

 

Opinia Komisji Infrastruktury Społecznej Komisji Rewizyjnej jednogłośnie pozytywna.

Komisja Budżetowo-Gospodarczej jednogłośnie wstrzymała się od głosowania.

 

Komisja jednogłośnie wyraziła negatywne stanowisko dotyczące przeznaczenia kwoty 100.000 zł na zakup gruntów pod budowę parkingu przy starym szpitalu i proponuje rozważyć możliwość przeznaczenia tej kwoty na budowę parkingu w centrum miasta – przy budynku UM na Pl. Lompy.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – jest to pomoc dla szpitala i przedsiębiorcy, którymi własnymi siłami przy materiałach miejskich wybuduje komunalny parking.

 

Pan Krzysztof Konopka ŁCM zwróciło się do Burmistrza z prośbą o pomoc w zakupie defibrylatora i respiratora dla niemowlaków. Pieniądze, które pozyskane byłyby ze sprzedaży terenu od ŁCM przeznaczone zostałyby właśnie na zakup tych urządzeń. Na terenie tym wybudowany zostałby parking ogólnodostępny.

 

Pan Zbigniew Paluch – z kim podpisana zostałaby umowa o sprzedaży terenu i czy parking ten będzie płatny?

 

Pan Krzysztof Konopka – umowa podpisana byłaby ze Spółką ŁCM a parking nie będzie płatny.

 

Pan Marian Zwierayński – Skarbnik - jest tp kolejna inicjatywa społeczna, chcemy pomóc szpitalowi w zakupie dwóch niezbędnych urządzeń. Kupujemy dwie działki- jedną na parking, drugą sprzedajemy. Na zakup kostki miasto przeznaczy 19,5 tys. zł.

 

Pan Arkadiusz słowiński – po wyjaśnieniach pana Prezesa będzie głosował za podjęciem uchwały. Decyzja Komisji Budżetowo – Gospodarczej była taka a nie inna, ponieważ na jej posiedzeniu nikt tej kwestii nie potrafił wyjaśnić.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

4) Przekształcenia Zakładu Budżetowego „ Stołówki Szkolne” w Lubaniu z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.

 

Opinia Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rewizyjnej jednogłośnie pozytywna.

Komisja Budżetowo-Gospodarczej jednogłośnie wstrzymała się od głosowania.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza i Infrastruktury Społecznej zgłaszają wniosek o wyjaśnienie, czy po przekształceniu tej jednostki, w dalszym ciągu z jej usług będą mogły korzystać osoby, które do tej pory stołowały się w placówce, a nie wymienione zostały w par. 5 Statutu.

 

Autopoprawkę do projektu uchwały uwzględniającą wnioski komisji przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz.

 

Uchwałę wraz z autopoprawką podjęto jednogłośnie

 

5) Określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi.

 

Opinie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

6) Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

Opinia Komisji Infrastruktury Społecznej jednogłośnie pozytywna.

Opinia Komisji Rewizyjnej pozytywna przy 4 głosach za i 1 wstrzymującym się.

Komisja Budżetowo-Gospodarczej jednogłośnie wstrzymała się od głosowania.

 

Komisja prosi o wyjaśnienie, czym skutkowałoby utrzymanie na dotychczasowym poziomie wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz przez organizacje pożytku publicznego

 

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik – maksymalne stawki podatkowe obowiązują w mieście od 2002 roku. Burmistrz ma inne instrumenty prawne pomocy podmiotom. W przypadku zastosowania niższych stawek obniżona zostałaby subwencja.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad.7

Informacja z realizacji inwestycji miejskich z udziałem środków pomocowych.

 

Informację przedstawił pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza. Omówił w niej inwestycje realizowane ze środków pomocowych w 2009 i 2010 r.,tj. modernizację placówek oświatowych, zagospodarowanie i rewitalizację zdegradowanych terenów w centrum miasta, modernizację budynku przy ul. Brackiej 12 wraz z adaptacją ciągu komunikacyjnego w Wieży Brackiej na potrzeby Lubańskiego Centrum Historycznego, wzrost atrakcyjności turystycznej i ochrony dziedzictwa kulturowego regionu poprzez remont ratusza wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 8

Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego przesunięcia kontroli w ABK 2 po likwidacji.

 

Wniosek Komisji Rewizyjnej odczytała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – jaki zakres kontroli miał obejmować ABK 2?

 

Pan Marek Kardela – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – sprawy socjalne, wydawanie odzieży roboczej. Właściwie to trudno powiedzieć.

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – stwierdził, że Rada nie określiła zakresu kontroli.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – zakres kontroli ustaliła Komisja Prezydialna tak samo jak w innych przypadkach. Rada nigdy nie ustalała zakresu kontroli, tylko ją zlecała. Nie ma takiego zapisu w regulaminie. Stwierdziła, że jako Przewodnicząca jest zawiedziona tym, że Komisji Rewizyjna nie dokonała zaplanowanej kontroli pomimo, że miała na to dużo czasu. Ustalony został również zakres kontroli, który nie musiał być zbieżny z kontrolą RIO. Uważa, że Komisja sprawę tą „ zamiotła pod dywan”

 

Pan Arkadiusz Słowiński – informacja o domniemanych nieprawidłowościach w ABK nr 2 pojawiła się na stronach internetowych LKO i do informacji tej odniósł się Burmistrz. Przypomniał historię zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej, którą miała przeprowadzić w ciągu 4 miesięcy. Odnosząc się do zapisu zawartego we wniosku Komisji Rewizyjnej stwierdził, że nie chodzi tu wcale o kampanię wyborczą. Wystarczyłoby zapoznać się z protokołem kontroli wewnętrznej, a nie czekać na kontrolę RIO. Wyraził swoją dezaprobatę dla Komisji Rewizyjnej i uważa, że Komisja sprawę „ zamiotła pod dywan”.

 

Pan Marek Kardela – decyzja Komisji podjęta została jednogłośnie.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – stwierdził, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej sam sobie przeczy,  bo komisja tej kontroli już nie przeprowadzi.

 

Pan Marek Kardela – Komisja sprawą kontroli miała zajćc się w miesiącu czerwcu, ale wówczas rozpoczęła się w Urzędzie kontrola RIO. Komisja uważała, że RIO również taką kontrolę przeprowadzi. Komisja chciała oprzeć się na protokole RIO.

 

Pan Mieczysław Iwanow – mając na uwadze zakres kontroli w Pokojach Gościnnych uważa, że dobrze byłoby aby zakres kontroli ustaliła rada. Zadał pytanie, czy przez półtora miesiąca Komisja byłaby w stanie doprowadzić do zakończenia kontroli korzystając tylko z możliwości zapoznania się z protokołem kontroli wewnętrznej. Sam uważa, że fizycznie kontroli tej nie można było przeprowadzić.

 

Pan Zbigniew Paluch – czy protokół kontroli wewnętrznej jest tajny? Stwierdził, że czuje niesmak po kontroli Pokoi Gościnnych i tej, która nie została przeprowadzona.

 

Pan Marek Kardela stwierdził, że chodziło tu tylko o czas, Komisja chciała by nie zdarzyło się to co z kontrolą w Pokojach Gościnnych.

 

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik – niemożliwym jest, by w ciągu dwóch miesięcy w Urzędzie były prowadzone równolegle dwie kontrole, było to fizycznie niemożliwe. Stwierdził, że w jego odczuciu w protokole kontroli wewnętrznej ABK 2 nie znalazło się ani jedno zdarzenie, które nadawałoby się do doniesienia do prokuratury.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że Komisja Rewizyjna nie powinna opierać się na innych protokołach, tylko realizować swój zakres kontroli.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – stwierdził, że nie jest przygotowany do dyskusji, ponieważ tematu tego nie było w porządku sesji. We wrześniu zakończona została kontrola RIO - do dnia dzisiejszego nie ma zaleceń pokontrolnych. Z analizy protokołu kontroli wewnętrznej ABK 2 nie wynika, że nastąpiło jakieś naruszenie prawa karnego.

 

Pan Arkadiusz Słowiński stwierdził, że nikt z radnych nie miał na myśli, by kogoś ukarać. Sugerowanie przez Komisję Rewizyjną, je jest to element kampanii wyborczej jest nieetyczne i niekulturalne.

 

Rada przyjęła do wiadomości informację Komisji Rewizyjnej, że nie przeprowadziła kontroli w ABK nr 2 po likwidacji.

 

Ad.9

Informacja Przewodniczącej Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Lubań za rok 2009.

Informację przedstawiła pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady.

Oświadczenia złożyło 21 osób. Wszystkie oświadczenia zostały przekazane do US wg miejsca zamieszkania osób zobowiązanych do składania oświadczenia. Oświadczenie Przewodniczącej Rady przesłane zostało Wojewodzie Dolnośląskiemu. Oświadczenia w większości są wypełnione prawidłowo, nie mniej jednak najczęściej popełnione błędy to mylne wpisanie w części B miejsce położenia nieruchomości wymienionych w części A poz. II.

Reasumując stwierdzone nieprawidłowości ( błędy ) nie są na tyle istotne, aby zastosować wobec tych osób uregulowania art. 24 h ust.9 i art. 24 l ustawy o samorządzie gminnym.  Należy potraktować je jako oczywiste błędy o mniejszym ciężarze gatunkowym.  

Osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych zostaną poinformowane o stwierdzonych błędach, aby zapobiec ich powtórzeniu przy składaniu kolejnych oświadczeń majątkowych.

 

Ad.10

Informacja Burmistrza Miasta Lubań dotycząca analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych za rok 2008.

Analizę oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz.

Oświadczenia złożyły wszystkie zobowiązane osoby. Wszystkie oświadczenia zostały przekazane do US wg miejsca zamieszkania osób zobowiązanych do składania oświadczenia, oświadczenia w większości są wypełnione prawidłowo, nie mniej jednak najczęściej popełnione błędy to: brak określenia przynależności poszczególnych składników majątkowych, rzeczy ruchomych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego lub majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową, w pkt. VIII brak kwot oraz tytułu osiągniętego dochodu małżonka lub podawanie przychodu zamiast dochodu.

Reasumując stwierdzone nieprawidłowości ( błędy ) nie są na tyle istotne, aby zastosować wobec tych osób uregulowania art. 24 h ust.9 i art. 24 l ustawy o samorządzie gminnym.  Należy potraktować je jako oczywiste błędy o mniejszym ciężarze gatunkowym.  

 

Ad.11

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania w sprawach:

- ustawienia znaku ograniczenia prędkości na ul. Granicznej – nie ma takiej potrzeby, gdyż regulują to przepisy ruchu drogowego,

- sprzedaży mieszkań w budynkach jednomieszkaniowych –w tej konkretnej sprawie zaproponowano panu, że budynek przeznaczony będzie do sprzedaży formie przetargu i może z tej formy skorzystać,

- ustawienia tablicy topograficznej na O. Piastów – wniosek do realizacji w przyszłości,

- wykupu gruntu pod rozbudowę cmentarza – wystąpimy do właściciela z zapytaniem o cenę,

- ustawienia lustra na O. Willowym – nie ma takiej potrzeby.

 

Ad.12

Komunikaty

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady poinformowała o terminie odbycia ostatniej sesji RM V kadencji, która odbędzie się w dniu 09.11.2010 r. o godz. 12.oo i poprzedzona zostanie mszą dziękczynną, która odbędzie się o godz. 10.00 w Kościele Św. Jadwigi Śląskiej.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pai Małgorzata Grzesiak ogłosiła zakończenie obrad LV sesji RM.

 

 

Prot.JMT


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Temborowska
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
05.01.2011 Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia