Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Rada Miasta Lubań / Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań / V kadencja (2006-2010) /  Rok 2010
Tytuł dokumentu: Protokół nr LVI/56/2010/10 sesji Rady Miasta Lubań z dnia 09 listopada 2010 roku
Data publikacji: 05.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 09.11.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Protokół Rady Miasta Lubań

 

Protokół nr LVI / 56 / 2010/ 10

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 09 listopada 2010 roku

 

 godz. rozpoczęcia: 12.oo godz. zakończenia: 14.10

Przed merytoryczną częścią obrad sesji,  o godz. 10.oo w Kościele Św. Jadwigi Śląskiej odbyła się msza dziękczynna z udziałem radnych Rady Miasta i Rady Powiatu.

Otwarcia sesji dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W LVI sesji uczestniczyło 20 radnych w/g załączonej listy obecności( nieusprawiedliwiona nieobecność pana Jana Baniaka) oraz:

- pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta,

- pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza

- pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza,

- pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta,

- pani Małgorzata Chojnacka – Inspektor Oświaty,

- pani Alicja Konarzewska – Komendant Hufca ZHP

- pani Anna Krawiec – Naczelnik Wydziału Prawno- Organizacyjnego UM,

- lokalne media,

- mieszkańcy miasta.

 

Sekretarzem obrad został pan Stanisław Wisłocki.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – zgłosiła wniosek o rozszerzenie zaproponowanego wcześniej porządku obrad o uroczyste przekazanie środków pozyskanych z festynu samorządowego na rzecz Komendy Hufca ZHP.

 

Wniosek podjęty został jednogłośnie.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

1) Otwarcie obrad.

2) Uroczyste przekazanie środków pozyskanych z festynu samorządowego na rzecz Komendy Hufca ZHP.

3) Przyjęcie protokołu LV sesji RM.

4) Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

5) Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

6) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Lubań w roku szkolnym 2009 – 2010.

7) Informacja Przewodniczącej Rady z działalności Rady Miasta Lubań V kadencji 2006 – 2010 r.

8) Informacja Przewodniczących Komisji z działalności komisji w V kadencji.

9) Podjęcie uchwał.

10) Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

11) Wręczenie podziękowań.

12) Zamknięcie obrad.

 

Ad. 2

Uroczyste przekazanie środków pozyskanych z festynu samorządowego na rzecz Komendy Hufca ZHP.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – na ręce pani Alicji Konarzewskiej – Komendantowi Hufca ZHP przekazał kwotę 1290 zł., która pozyskana została podczas festynu samorządowego.

 

Podziękowanie za przekazane środki oraz współpracę złożyła pani Alicja Konarzewska.

 

Ad. 3

Przyjęcie protokołu LV sesji RM.

Protokół LV sesji RM został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

 

Ad. 4

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie z pracy obejmujące okres od 26 października do 9 listopada 2010 r. roku przedstawił pan Konrad Rowiński Burmistrz Miasta.

W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in. w zakresie spraw: organizacyjno – prawnych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gospodarki gruntami, inwestycyjnych, oświatowych, ochrony środowiska, promocji miasta. Poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku na budowę dróg gminnych Esperantystów – Worcella. Odczytał pismo w sprawie likwidacji punktu krwiodawstwa w Lubaniu.

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5

Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

 

Pan Ryszard Piekarski – zwrócił się z zapytaniem, kiedy udzielona zostanie odpowiedź na pismo Rady Rodziców Gimnazjum nr 1 skierowane pod adresem Burmistrza?

 

Pan Arkadiusz Słowiński – zwrócił się z prośbą do Burmistrza, by zwrócona została uwaga na to, aby nie były zaklejane plakaty kandydatów na burmistrza.

 

Pani Małgorzata Grzesiak zgłosiła wniosek o udrożnienie Siekierki.

 

Ad.6

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Lubań w roku szkolnym 2009 – 2010.

 

Prezentację multimedialną o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Lubań za rok szkolny 2009 - 2010 przedstawiła pani Małgorzata Chojnacka – Inspektor Oświaty. W informacji uwzględnione zostały wszystkie istotne kwestie dotyczące placówek oświatowych zawierające liczbę uczniów i wychowanków liczbę uczniów z poza miasta realizujących obowiązek szkolny w placówkach miejskich,  strukturę zatrudnienia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, liczbę miejsc w placówkach oświatowych,  zagadnienia finansowe dotyczące wydatków bieżących w tym wysokość subwencji, roczny budżet oświaty, wyposażenie placówek, poziom nauczania – wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. Następnie dokonana została prezentacja poszczególnych placówek oświatowych,

w której szczegółowo omówione zostały dane dotyczące liczby wychowanków,  zatrudnionych

nauczycieli,  liczby oddziałów,  średniej uczniów w oddziale,  budżetu placówek.

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 7

Informacja Przewodniczącej Rady z działalności Rady Miasta Lubań V kadencji 2006 – 2010 r.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady złożyła informację z działalności Rady Miasta Lubań V kadencji. W informacji szczegółowo omówione zostały działania podejmowane przez RM okresie od 2006 do 20010 roku,,  szkolenia radnych,  współpraca zagraniczna oraz zmiany osobowe,  jakie nastąpiły w składzie osobowym RM.

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 8

Informacja Przewodniczących Komisji z działalności komisji w V kadencji.

Informacje złożyli:

Pan Zbigniew Paluch – Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej,

Pan Marek Kardela – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

Pani Halina Bargiel – Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej.

Pisemne informacje stanowią załączniki do protokołu.

 

Ad. 9

Podjęcie uchwał.

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

 

1)Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2011 rok

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

2) Przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

3) Zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 10

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – udzielił odpowiedzi na zapytania dotyczące:

- udzielenia odpowiedzi Radzie Rodziców Gimnazjum nr 1 – pismo wpłynęło w październiku. Odpowiedzi udzieli osobiście, ponieważ pismo adresowane było bezpośrednio do burmistrza.

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – odnoszą się do wniosku pani Małgorzaty Grzesiak stwierdził, że prowadzone będą prace udrożnienia Siekierki.

 

Ad. 11

Wręczenie podziękowań.

 

W uznaniu za współpracę pani Małgorzata Grzesiak wraz z panem Marianem Kwolikiem i Arkadiuszem Słowińskim – Zastępcami Przewodniczącej – wręczyli radnym oraz burmistrzom pisemne podziękowania oraz upominki.

 

Za współpracę z Radą podziękowali pan Konrad Rowiński – Burmistrz – wręczając bukiety kwiatów paniom radnym- oraz pan Henryk Rogacki i Wiesław Wydra – Zastępcy Burmistrza.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady ogłosiła zakończenie obrad LVI sesji RM.

 

 

Prot.JMT


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Temborowska
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
05.01.2011 Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia