Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Uchwały Rady Miasta Lubań / VI kadencja (lata 2010-2014) / 2010 rok /  Sesja nr III z dnia 28 grudnia 2010 r. ( nr 7 - 12 )
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr III / 10 / 2010 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miasta Lubań.
Data publikacji: 07.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 28.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała Rady Miasta Lubań

 

Uchwała Nr III / 10 / 2010

Rady Miasta Lubań

z dnia 28 grudnia 2010 roku

 

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miasta Lubań.

 

Na podstawie art. 25 ust.4,6,8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. nr 61,poz.710 ) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U.Nr 66,poz.800 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Radnym przysługuje dieta w wysokości ustalonej przez Radę.

2.Diety przysługują radnym za czas ich pracy w Radzie i są wypłacane co miesiąc przelewem na wskazane konto.

 

§ 2

Przyznaje się miesięczną zryczałtowaną dietę radnym Rady Miasta Lubań w zależności od pełnionej przez radnego funkcji, w wysokości określonej jak niżej:

 

1) Przewodniczącemu Rady Miasta - 75% półtorakrotności kwoty bazowej,

2 )Wiceprzewodniczącym Rady Miasta - 45% półtorakrotności kwoty bazowej,

3) Przewodniczącym komisji Rady Miasta - 40% półtorakrotności kwoty bazowej,

4) Wiceprzewodniczącym komisji Rady Miasta – 35 % półtorakrotności kwoty bazowej,

5 )Radnym Rady Miasta pracującym w komisjach Rady - 32 % półtorakrotności kwoty bazowej.

 

§ 3

1. Radnym przysługują należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych według zasad określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U.Nr 66,poz.800 z późniejszymi zmianami).

2. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej oraz środek transportu w stosunku do Przewodniczącego Rady określa w poleceniu wyjazdu służbowego pan Franciszek Bogdanowicz - Wiceprzewodniczący Rady Miasta.

 

3. Na wniosek radnego Przewodniczący Rady Miasta może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy. W takim przypadku radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu, określonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy ( Dz.U.Nr 27,poz. 271z późniejszymi zmianami) według wysokości stawek określonych na podstawie tego rozporządzenia.

 

§ 4

1. Należne radnemu diety określone w § 2 ulegają zmniejszeniu:

1)    o 20% - za nieobecność na sesji Rady,

2)    o 10% - za nieobecność na posiedzeniu komisji, której jest członkiem.

 

2. Nieobecności, o których mowa w ust. 1 nie powodują zmniejszenia diet wówczas, gdy:

 1) wynikają z pełnienia w tym czasie innych obowiązków radnego, co zostanie poświadczone przez Przewodniczącego Rady Miasta Lubań.

 2) zostaną usprawiedliwione przez Przewodniczącego Rady Miasta Lubań w szczególności na podstawie zwolnienia lekarskiego.

 

3. W przypadku, gdy radny w ciągu kalendarzowego miesiąca nie uczestniczył w odbytych sesjach Rady lub posiedzeniach komisji,  w których skład wchodzi, dieta za dany miesiąc nie przysługuje. Nie dotyczy to przypadków określonych w ust. 2.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

 

§ 6

Tracą moc uchwały:

1)       Nr XXIV/194/2000 Rady Miasta Lubania z dnia 19 września 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Lubania,

2)       Nr V/41/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/194/200 Rady Miasta Lubania w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miasta Lubania,

3)       Nr IV/14/2006 Rady Miasta Lubań z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/194/2000 Rady Miasta Lubania z dnia 19 września 2000 roku w sprawie ustaleni wysokości diet radych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miasta Lubań.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 roku.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Grzesiak


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Temborowska
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
07.01.2011 Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia