Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Listopad (113 - 128)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 114/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 5 listopada 2008 r.w sprawie: powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
Data publikacji: 17.11.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 05.11.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 114/2008

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 5 listopada 2008 r.

 

 

w sprawie: powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 3 i 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Burmistrz Miasta Lubań

 

 

1.        Powołuje Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w składzie:

1.       Wiesław Wydra - Przewodniczący, Zastępca Burmistrza Miasta Lubań

2.       Jacek Godlewski - Wiceprzewodniczący, rekomendowany przez Towarzystwo Urbanistów Polskich

3.       Artur Bień - członek, rekomendowany przez Dolnośląską Okręgową Radę Izby Architektów

4.       Leszek Mańkowski - członek, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa

 

2.        Ustala regulamin organizacji i trybu działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

3.        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


 

Załącznik do Zarządzenia nr 114/2008

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 5 listopada 2008r.

 

 

Regulamin Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lubaniu

 

§ 1

 

Niniejszy Regulamin określa organizację i tryb działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lubaniu, zwanej dalej Komisją.

 

§ 2

 

Komisja jest organem doradczym Burmistrza Miasta Lubań w sprawach urbanistyki, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz architektury.

 

§ 3

 

1.       W skład Komisji wchodzą 4 osoby powoływane i odwoływane przez Burmistrza Miasta Lubań, w tym Zastępca Burmistrza Miasta Lubań Wiesław Wydra jako przewodniczący Komisji oraz 1 pracownik Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa jako członek

2.       Pozostali członkowie powoływani są spośród osób o wykształceniu i przygotowaniu fachowym, związani bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego, w tym, co najmniej 2 osoby z osób rekomendowanych przez Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz Dolnośląską Okręgową Radę Izby Architektów

 

§ 4

 

Komisja opiniuje projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określonego Uchwałą nr XXIII/129/2008 z dnia 24 czerwca 2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Lubań położonego wzdłuż rzeki Kwisy, oraz projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określonych w uchwałach

1.       nr XXIII/125/2008 z dnia 24 czerwca 2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XXXVIII/284/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 27 września 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań.

2.       nr XXIII/126/2008 z dnia 24 czerwca 2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XXXVIII/285/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 27 września 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części miasta Lubań.

3.       nr XXIII/128/2008 z dnia 24 czerwca 2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XXXVIII/286/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 27 września 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań, dla terenu oznaczonego symbolem 1AG16.

4.       nr XXIII/127/2008 z dnia 24 czerwca 2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XXXVIII/286/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 27 września 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań.

5.       nr XXIII/130/2008 z dnia 24 czerwca 2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XXXVIII/286/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 27 września 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań, dla terenu oznaczonego symbolem 2KS2.

 

§ 5

 

1.       Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego, który kieruje jej pracami.

2.       Komisja obraduje w siedzibie Urzędu Miasta. Urząd Miasta zapewnia obsługę administracyjną i techniczną Komisji.

3.       W uzasadnionych przypadkach Komisja może dokonywać wizji w terenie lub obradować poza siedzibą Urzędu.

4.       Komisja może obradować, jeśli obecnych jest, co najmniej 3 członków Komisji, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

5.       W razie nieobecności przewodniczącego zastępuje go wiceprzewodniczący.

 

§ 6

 

1.       Członkowie Komisji, niebędący pracownikami Urzędu Miasta otrzymują za udział w pracach komisji zryczałtowaną dietę w wysokości 350 zł miesięcznie oraz zwrot kosztów przejazdu, zgodnie z zasadami dotyczącymi zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników samorządowych.

2.       Członkowie Komisji, będący pracownikami Urzędu Miasta biorą udział w jej pracach w ramach swoich obowiązków służbowych, czas pracy w Komisji jest równoznaczny z czasem pracy w ramach ich stosunku pracy w Urzędzie.

 

§ 7

 

Z posiedzeń Komisji spisuje się protokół, dokumentujący przebieg obrad, w szczególności wnioski, opinie, uwagi i propozycje Komisji. Protokół spisuje jeden z członków Komisji, wyznaczony przez przewodniczącego.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aleksandra Fink
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia