Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
   Informacja o mieniu komunalnym
Tytuł dokumentu: informacja o mieniu komunalnym - 2010 rok
Data publikacji: 14.02.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 14.02.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 

Lubań, dnia  14 lutego 2011 roku

Informacja o mieniu komunalnym – 2010 rok

 

Sprawy ogólne.

Miasto Lubań podzielone jest na pięć obrębów ewidencyjnych. Dla poszczególnych obrębów  założona jest ewidencja gruntów, którą prowadzi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Lubaniu.

 

Inwentaryzacja nieruchomości komunalnych.

Mienie komunalne stanowią grunty nie zabudowane i będące pod zabudową w/g stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku o ogólnej powierzchni 436 ha, w tym  352 ha jest w zasobie gruntów komunalnych

 

Na mienie komunalne nabyto w 2010 roku na wniosek, z mocy prawa oraz na zasadzie umów cywilno – prawnych nieruchomości:

 

1.   Nieodpłatnie z mocy prawa nieruchomość nie zabudowaną, stanowiącą własność Skarbu Państwa, oznaczoną jako działka Nr 1/1, Obręb V, AM 6 o powierzchni 3.496 m2. Nieruchomość stanowi drogę publiczną Aleję Kombatantów.

2.   Nieodpłatnie z mocy prawa nieruchomość nie zabudowaną, stanowiącą własność Skarbu Państwa, oznaczoną jako działka  nr 2/2, Obręb IV, AM 12 o pow. 6.045 m2. Nieruchomość stanowi drogę publiczną – stara część ul. Jeleniogórskiej.

3.   Odpłatnie nieruchomości nie zabudowane, położone w Lubaniu przy ul. Głównej, stanowiące własność osób fizycznych, oznaczone jako:

- działka Nr 33/14, Obręb IV,  AM 7  o powierzchni ogólnej 63 m2,

- działka Nr 35/9, Obręb IV,  AM 7 o powierzchni ogólnej 79 m2, 

z przeznaczeniem  na cele publiczne, tj. poszerzenie pasa drogowego.

4.       Odpłatnie nieruchomości nie zabudowane, położone w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej, stanowiące własność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu, oznaczone geodezyjnie jako

- działka Nr 65/40, Obręb II, AM 14, o powierzchni ogólnej  947 m2

- oraz 60 % udziału w działce Nr 65/25, Obręb II, AM 14, o powierzchni ogólnej 226 m2 z przeznaczeniem na cele publiczne związane z budową parkingu publicznego.

 

W 2010 roku rozdysponowano nieruchomości poprzez:

 

1.     Sprzedaż  96 lokali mieszkalnych z udziałem ułamkowym w gruncie na rzecz najemców.

2.     Sprzedaż  lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne położonego w budynku przy ul. Bankowej 10  w Lubaniu.

3.     Sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 47/3, Obręb II, AM 18 o pow. 63 m2 położonej w Lubaniu przy ul. Łużyckiej zabudowanej budynkiem gospodarczym.

4.     Sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 55, Obręb V, AM 15 o pow. 632 m2 położonej w Lubaniu przy ul. Bema 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, przeznaczonym do remontu - rozbiórki.

5.     Sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 62/2, Obręb V, AM 18 o pow. 1.294 m2 położonej w Lubaniu przy ul. Leśnej 45, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, przeznaczonym do remontu – rozbiórki.

6.     Sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 65/26, Obręb II, AM 14 o pow. 2.307 m2 położonej w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej 3a, zabudowanej budynkiem po byłej siedzibie Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, przeznaczonym do remontu.

7.     Sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 71/9, Obręb III, AM 4 o pow. 22 m2 położonej w Lubaniu przy ul. Dąbrowskiego, zabudowanej budynkiem gospodarczym.

8.     Sprzedaż działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną położoną w Lubaniu w rejonie Osiedla Fabrycznego:

- działka Nr 17, Obręb I, AM 10 o pow. 600 m2

9.     Sprzedaż działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej, położoną w Lubaniu w rejonie Osiedla Fabrycznego:

- działka Nr 5/20, Obręb I, AM 10 o pow. 3.510 m

10.     Sprzedaż w formie bezprzetargowej, działek z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:

- działka Nr 32/13, Obręb III, AM 4 o pow. 20 m2 – ul. Bracka

- działka Nr 132/10, Obręb I, AM 9 o pow. 157 m2 – ul. Papieża Jana Pawła II

- działka Nr 188/2, Obręb I, AM 8 o pow. 37 m2 - ul. Kolorowa – Sąsiedzka

- działka Nr 204/3, Obręb I, AM 8 o pow. 69 m2 - ul. Kolorowa – Sąsiedzka

- działka Nr 75/18, Obręb III, AM  o pow. 26 m2 - ul. Mikołaja

- działka Nr 117/9, Obręb V, AM 6 o pow. 170 m2 - ul. Kościuszki.

11.     Sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę garażu położonej w Lubaniu przy ul. Polnej:

- działka Nr 25/9, Obręb V, AM 4, o pow. 26 m2

12.     Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem:

- działka Nr 3/7, Obręb III, AM 2, o pow. 19 m2 – ul. Łużycka

13.     Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych garażem oraz budynkiem gospodarczym, położonych w Lubaniu przy ul. Skalniczej:

- działka Nr 57/2, Obręb V, AM 16, o pow. 28 m2

- działka Nr 57/3, Obręb V, AM 16, o pow. 45 m2

 

Sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa

 

Zagospodarowanie mienia komunalnego obrazuje tabela

 

Lp.

Przedmiot sprzedaży lub oddania  w użytkowanie wieczyste w szt.

2006

2007

2008

2009

2010

1

lokale  mieszkalne

65

156

75

93

96

2

lokale użytkowe

4

2

1

2

1

3

budynek mieszkalno– użytkowy

-

-

-

-

-

4

budynki użytkowe

1

1

1

4

3

5

budynki mieszkalne

-

1

-

-

3

6

dosprzedaż pomieszczeń

-

-

-

-

-

działki budowlane

7

mieszkalne jednorodzinne

-

11

4

6

2

8

mieszkalne wielorodzinne

-

-

-

-

-

9

mieszkalno – usługowe

-

1

-

1

-

10

mieszkalno usługowo handlowe

-

1

1

-

-

11

handlowo – usługowe

-

-

5

-

-

12

usługowe

2

-

-

1

-

13

usługowo – rekreacyjne

-

1

-

-

-

14

zabudowa przemysłowa usługowa, składowa

-

-

-

-

1

15

poprawa warunków już posiadanych działek

8

7

2

5

5

16

uwłaszczanie działek zabud. garażami ze środków własnych

-

-

-

-

-

17

sprzedaż działek zabud. garażami bez przetargu

-

-

-

3

1

18

sprzedaż działek zabud, garażami w przetargu

-

-

-

-

1

19

działki pod budowę garaży w przetargu

-

2

3

2

1

20

działki pod eksploatację kopalin

 

-

-

-

-

21

działki inne(rolne)

2

2

-

-

-

 

 Ponadto:

1.   Kontynuowano dzierżawę 20 działek położonych w różnych częściach miasta z przeznaczeniem  na prowadzenie działalności handlowej, handlowo – usługowej i garaży z lokalizacją czasową.

2.   Kontynuowano dzierżawę dla 21 dzierżawców gruntów o powierzchni ok. 45,9 ha, które są uprawiane rolniczo.

3.   Zawarto 107 umów najmu komórek, 28 umów dzierżawy gruntu pod garażami przenośnymi, 17 umów najmu garaży, oraz 161 umów dzierżawy gruntu na cele ogródków działkowych.

4.   Wydano 13 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek zabudowanych budynkami jednorodzinnymi przy ul. Górniczej13, Strzeleckiej 3, Zielonej 4, Willowej 4, Fortowej 2, Górniczej 10, Kościuszki 16, Górniczej 1, Kwiatowej 6, Górniczej 20a, Łużyckiej 41b, Spokojnej 5

5.   Wydano 1 decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki zabudowanej budynkiem wielorodzinnym przy ul. Łużyckiej 27a.

6.   Zmieniono udziały w częściach wspólnych 26 budynków wielolokalowych i w prawie współużytkowania wieczystego gruntów.

7.       Zawarto aneks do umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Lubań a  Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. z/s w Warszawie dot. przedłużenia umowy dzierżawy  (część działki Nr 3, Obręb V, AM 8 przy ul. Sybiraków pod lokalizację stacji bazowej sieci Era) na dalsze 10 lat.

8.   W związku z wytypowaniem nieruchomości, tj. działki Nr 44/50, Obręb IV, AM 13 położonej w Lubaniu przy ul. Jeleniogórskiej do sprzedaży, wypowiedziano umowę dzierżawy gruntu, wykorzystywanego dotychczas na prowadzenie nauki jazdy,  z dniem 31 lipca 2010 roku.

9.   Z dniem 30 listopada 2010 roku za zgodą stron wypowiedziano umowę dzierżawy gruntu, wykorzystywanego dotychczas na prowadzenie nauki jazdy,  położonego w Lubaniu przy ul. Staszica.

10. Nadano numerację porządkową dla 33 nieruchomości.

11. Wydano 49 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.

 

Podział klasyfikacyjny gruntów komunalnych na grupy, podgrupy i rodzaje – stan na dzień 31 grudnia 2010 roku

 

Podział klasyfikacyjny gruntów komunalnych na grupy, podgrupy i rodzaje – stan na dzień

31 grudnia 2010 roku

grupa

podgrupa

Rodzaj

Powierzchnia w ha

Wartość               w zł

0 Grunty

436

35.796.824,27,-zł

 

01 Użytki rolne

104

 

 

010 Grunty orne

77

 

 

011 Sady

3

 

 

012 Łąki trwałe

14

 

 

013 Pastwiska trwałe

10

 

02 Grunty leśne

6

 

 

020 Lasy

6

 

 

021 Grunty zadrzewione i zakrzewione

0

 

03 Grunty zabudowane i zurbanizowane

251

 

 

030 Tereny mieszkalnictwa

67

 

 

031 Tereny przemysłowe

5

 

 

032 Tereny zabudowane

24

 

 

033 Zurbanizowane tereny nie zabudowane

24

 

 

034 Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe

58

 

 

035 Użytki kopalne

2

 

 

036 Tereny komunikacyjne

71

 

04 Użytki ekologiczne

0

 

 

040 Użytki ekologiczne

0

 

05 Tereny różne

61

 

 

050 Tereny różne

61

 

06 Nieużytki

6

 

 

060 Nieużytki

6

 

07 Wody

8

 

 

070 Wody

8

 

 

Lubań, dnia  14 lutego 2011 roku.

 

Naczelnik Wydziału GGNiR

Leszek Mańkowski

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Siwarska
Osoba wprowadzająca dokument Anna Siwarska

 Rejestr zmian dokumentu
29.11.2011 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia