Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Uchwały Rady Miasta Lubań / VI kadencja (lata 2010-2014) / 2011 rok /  Sesja nr V z dnia 22 lutego 2011 r. ( nr 26 - 30 )
Tytuł dokumentu: UCHWAŁA Nr V/29/2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu na okres od dnia 01.04.2011r.–31.03.2012r.
Data publikacji: 24.02.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 22.02.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała Rady Miasta Lubań

 

UCHWAŁA Nr V/29/2011

RADY MIASTA LUBAŃ

z dnia 22 lutego 2011 roku

 

w sprawie:  zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu na okres od dnia 01.04.2011r. – 31.03.2012r.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123 , poz. 858 z późn. zmianami) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.     Zatwierdza się na okres l roku taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu.

 

2.     Ustala się cenę netto za dostarczaną wodę w następujących wysokościach:

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Jednostka miary

 

1.

 Wszyscy odbiorcy

 

 Cena za 1m3 dostarczanej wody

 

 2,64

 

zł/m3

 

3.     Ustala się cenę netto za odprowadzone ścieki w następujących wysokościach:

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

netto

Jednostka miary

 

1.

Gospodarstwa domowe

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków

 

4,73

 

zł/m3

 

2.

Pozostali odbiorcy

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków

 

6,81

 

 

zł/m3

 

3.

Gmina Siekierczyn

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków

 

5,06

 

 

zł/m3

 

4.     Ustala się miesięczną opłatę abonamentową netto w rozliczeniach z odbiorcami wody, w następujących wysokościach:

 

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto

 

 

Jednostka miary

 

1.

 

Wszyscy odbiorcy

 

 

4,40

 

zł/odbiorcę

 

 

2.

 

Osoba korzystająca z lokalu w budynku wielolokalowym , która rozliczana jest odrębnie przez LPWiK Sp. z o.o. na podstawie umowy

 

 

 

 

4,30

 

 

 

zł/odbiorcę.

 

 

5.     Ustala się miesięczną opłatę abonamentową netto w rozliczeniach z odbiorcami ścieków nie korzystających z wody miejskiej a ilość dostarczonych ścieków ustalana jest na podstawie odczytu licznika wody pobranej z własnego ujęcia ,w następujących wysokościach:

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto

Jednostka miary

 

1.

 

Wszyscy odbiorcy

 

 

4,40

 

zł/odbiorcę

 

 

6. Stawka opłaty netto za przyłączenie do urządzeń wod-kan, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług - 210,00 złotych.

 

7. Do zatwierdzonych taryf dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

 

8.Taryfy obowiązują od dnia 01 kwietnia 2011 roku.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.04.2011r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubań.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Grzesiak


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Krystyna Bajdor
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
24.02.2011 Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia