Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Listopad (113 - 128)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 122/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Miasta Lubań Polityki Bezpieczeństwa oraz wprowadzenia procedury dotyczącej dostępu do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców dla Straży Miejskiej w Lubaniu
Data publikacji: 28.11.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 19.11.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

 

Zarządzenie Nr 122/2008

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 20 listopada 2008 roku

 

W sprawie:

zmiany Zarządzenia Nr 69/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Miasta Lubań Polityki Bezpieczeństwa oraz wprowadzenia procedury dotyczącej dostępu do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców dla Straży Miejskiej w Lubaniu

 

Na postawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) § 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych (Dz. U. Nr 18 poz. 162) oraz § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024 późn. zm.) zarządzam:

 

§ 1

 

Punkt 2 w Załączniku Nr 3 do Zarządzeniu Nr 69/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Miasta Lubań Polityki Bezpieczeństwa, otrzymuje brzmienie

 

„2. Budynek Nr 2 – ulica Mickiewicza 6, w którym znajduje się:

a) Wydział Spraw Obywatelskich – mieszczący się w pokojach:

- na parterze: 1, 2,

- na I piętrze: 3, 7

b) Straż Miejska – mieszcząca się w pokojach:

- na I piętrze: 4, 5, 6

- na III piętrze: 7 (oznakowany „CEPiK - pomieszczenie przetwarzania danych”)

Dane osobowe przetwarzane są w pomieszczeniach dla potrzeb Urzędu Miasta:

- na parterze: 1, 2

- na I Pietrze: 3, 7

- na III piętrze: 7 (oznakowany „CEPiK - pomieszczenie przetwarzania danych”)”.

 

§ 2

 

Wprowadzenie procedury dotyczącej dostępu do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w celu obsługi przez Straż Miejską w Lubaniu strefy płatnego parkowania w brzmieniu ustalonym w Załączniku Nr 1do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno–Prawnego i Komendantowi Starży miejskiej w Lubaniu

 

§ 4

 

Zarządzenie w wchodzi w życie z dniem podpisania przez Burmistrza.

 

Burmistrz Miasta Lubań

Konrad Rowiński


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Ryszard Skowron

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia