Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Listopad (113 - 128)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 128 /2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubań na 2008 rok.
Data publikacji: 09.12.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 28.11.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

 

Zarządzenie nr 128 /2008

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 28 listopada 2008 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2008 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust.2 pkt 2, art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 późniejszymi zmianami/, art. 165 ust. 1. art. 167 ust.2 pkt 1 i 2 , art. 184 ust.1 pkt 1 i 2, art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 13 ust.1 uchwały nr XVI/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2008 rok. Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje:

 

 

§ 1

1.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 2.000 zł

2.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 1.800 zł

3.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 11.200 zł

4.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 92.085 zł

5.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów w § 3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 92.085 zł

6.       Zmniejsza się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 1.048.600 zł

7.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.049.746 zł z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 18 zł

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 1.029.276 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 161 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 24 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.405 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 40 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 12.777 zł

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 366 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1.247 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 741 zł

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 1.000 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji o kwotę 691 zł

8.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.146 zł z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 883 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 263 zł

9.       Zmniejsza się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 12.550 zł

10.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 12.550 zł

11.   Zmniejsza się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 15.000 zł

12.   Zmniejsza się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 5.000 zł

13.   Zmniejsza się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 16.568 zł

14.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 16.568 zł

15.   Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 17.000 zł

16.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 17.000 zł

17.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 5.000 zł

18.   Zmniejsza się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 2.730 zł

19.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.730 zł.

20.   Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 15.654 zł

21.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15.654 zł

 

 

§ 2

 

1.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 14.768 zł z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.000 zł

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 6.889 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji o kwotę 4.879 zł

2.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 24.768 zł z tego:

§ 4110 składki o ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.990 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 291 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 244 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 2.500 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 743 zł

3.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł

4.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

w § 4260 zakup energii o kwotę 153.664 zł

z tego:

ABK-3

§ 4260 zakup energii o kwotę 95.664 zł

ABK-4

§ 4260 zakup energii o kwotę 58.000 zł

5.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 153.664 zł z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 8.000 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.512 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 500 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 109.452 zł

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 200 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 4.000 zł

§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 4.500 zł

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 1.500 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji o kwotę 5.000 zł

ABK-3

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.512 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 90.152 zł

ABK-4

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 8.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 500 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 19.300 zł

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 200 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 4.000 zł

§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 4.500 zł

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 1.500 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji o kwotę 5.000 zł

6.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 52.392 zł z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.155 zł

§ 4110 składki o ubezpieczenia społeczne o kwotę 18.000 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 10.312 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 15.000 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.935 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 2.000 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 518 zł

§ 4700 szkolenie pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.995 zł

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 477 zł

 

Szkoła Podstawowa nr 1

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.155 zł

§ 4110 składki o ubezpieczenia społeczne o kwotę 13.000 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.800 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 10.000 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.935 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 2.000 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 518 zł

§ 4700 szkolenie pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.995 zł

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 477 zł

 

Szkoła Podstawowa nr 3

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 10.312 zł

Szkoła Podstawowa nr 4

§ 4110 składki o ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.000 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 5.000 zł

7.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 52.392 zł z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.200 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.512 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 37.880 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji o kwotę 1.800 zł

 

Szkoła Podstawowa nr 1

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 22.880 zł

Szkoła Podstawowa nr 3

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.512 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji o kwotę 1.800 zł

Szkoła Podstawowa nr 4

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15.000 zł

8.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 39.499 zł z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 8.000 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 500 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 649 zł

§ 4580 odsetki pozostałe o kwotę 200 zł

§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 150 zł

Gimnazjum nr 2

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 5.000 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 449 zł

Gimnazjum nr 3

§ 4260 zakup energii o kwotę 3.000 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 500 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 200 zł

§ 4580 odsetki pozostałe o kwotę 200 zł

§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 150 zł

9.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 39.499 zł z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 180 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17.670 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20.449 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 100 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji o kwotę 1.100 zł

Gimnazjum nr 2

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20.449 zł

Gimnazjum nr 3

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 180 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.670 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 100 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji o kwotę 1.100 zł

10.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 25.000 zł

Przedszkole nr 1

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5.000 zł

Przedszkole nr 3

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 15.000 zł

Przedszkole nr 5

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5.000 zł

11.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 25.000 zł z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.300 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 2.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 3.200 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji o kwotę 500 zł

 

Przedszkole nr 1

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł

Przedszkole nr 3

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.000 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 2.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł

Przedszkole nr 5

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.300 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 3.200 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji o kwotę 500 zł

12.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Łużyckie Centrum Rozwoju) o kwotę 18.220 zł z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.450 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1.300 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 690 zł

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę 1.500 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 90 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 190 zł

13.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Łużyckie Centrum Rozwoju) o kwotę 18.220 zł z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 990 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1.200 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8.000 zł

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia o kwotę 30 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 1.000 zł

14.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 Rada Miasta w § 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 400 zł

15.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 Rada Miasta w § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 400 zł

16.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 20.000 zł

17.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 4300 zakup usług pozostałych o kwote 22.000 zł

18.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60095 Pozostała działalność w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł

19.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 9.000 zł z tego:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 2.000 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.000 zł

20.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 9.000 zł

21.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 8.000 zł

22.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8.000 zł

 

§ 3

 

Dochody budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą 50.003.656,60

Wydatki budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą 51.007.471,60

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki

Uzasadnienie do Zarządzenie nr 128 /2008 Burmistrza Miasta
Lubań z dnia 28 listopada 2008 roku
  Uzasadnienie do Zarządzenia128 Burmistrza Miasta Lubań.doc
(265.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Bogumiła Tomaszewska
Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia