Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
   Informacja o mieniu komunalnym
Tytuł dokumentu: Informacja o mieniu komunalnym za 2005 rok
Data publikacji: 22.12.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 09.06.2006
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 

Informacja o mieniu komunalnym za 2005 rok

 

Sprawy ogólne

Miasto Lubań podzielone jest na pięć obrębów ewidencyjnych. Dla poszczególnych obrębów założona jest ewidencja gruntów, którą prowadzi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Lubaniu.

 

Inwentaryzacja nieruchomości komunalnych

Mienie komunalne stanowią grunty nie zabudowane i będące pod zabudową w/g stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku o ogólnej powierzchni 424,0 ha, w tym 329 ha jest w zasobie gruntów komunalnych

Na mienie komunalne nabyto w 2005 roku na wniosek oraz na zasadzie umów cywilno - prawnych:

1.     od PKS Sp. Z o.o. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lubaniu przy ul. Papieża Jana Pawła II, tj. działkę Nr 8/6, Obr. I, AM 10 o pow.263 m2

2.     od PKS w Lubaniu prawo użytkowania wieczystego działki nie zabudowanej Nr 8/17, Obr. I, AM 10 o pow. 444 m2 przy ulicy Papieża Jana Pawła II z przeznaczeniem na drogę dojazdową do będącego w budowie kościoła

3.     na własność od Skarbu Państwa działkę Nr 8/6, Obr. I, AM 10 o pow. 263 m2 przy ulicy Papieża Jana Pawła II.

W 2005 roku rozdysponowano poprzez:

1.     oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż działki z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanych nieruchomości:

-       diałka 29/19, Obręb II, AM 14 o pow. 95 m2                   - ul. Kazimierza Wielkiego

-       działka 31/2, Obręb I, AM 16 o pow. 112 m2                  - ul. Emilii Plater

-       działka 36/11, Obręb I, AM 14 o pow. 210 m2     - ul. Emilii Plater

-       1/2 część działki 93/3, Obręb V, AM 17 o pow. 136 m2   - ul. Leśna

-       działka 10/1, Obręb III, AM 8 o pow. 101 m2                  - ul. Torowa

-       działka 13/11, Obręb III, AM 8 o pow. 63 m2                  - ul. Torowa

-       działka 1/7, Obręb IV, AM 8 o pow. 2.846  m2    - ul. Izerska

-       działka 88/10, Obręb III, AM 3 o pow. 514 m2     - ul. Wrocławska

-       działka 118/1, Obręb I, AM 9 o pow. 252 m2                  - ul. Wrzosowa

-       działka 3/13, Obręb III, AM 10 o pow. 263 m2     - ul. Hutnicza

2.     oddanie w użytkowanie wieczyste dla Łużyckich Kopalni Bazaltu „Księginki” SA działki Nr 1/3, Obręb V, AM 3 o pow. 93.988 m2 z przeznaczeniem na cele publiczne, tj. poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin.

3.     sprzedaż działki Nr 3/17, Obręb III, AM 8 o pow. 900 m2 położonej przy ul. Rybackiej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowo – mieszkalne.

4.     sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, tj. działki Nr 119, Obręb I, AM 9, o pow. 843 m2 położonej przy ul. Wrzosowej

5.     sprzedaż nieruchomości składającej się z działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym Nr 87, Obręb III, AM 3 o pow. 103 m2 oraz działki nie zabudowanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkalno - usługowe Nr 88/7, Obręb III, AM 3 o pow. 92 m2 położonej przy ul. Wrocławskiej

6.     sprzedaż działki nie zabudowanej Nr 11/9, Obręb I, AM 10 o pow. 1.264 m2 z przeznaczeniem pod budownictwo usługowe, położonej przy ul. Fabrycznej Osiedle

7.     sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki Nr 21, Obręb V, AM 5 o pow. 327 m2 położonej przy ul. Łukasiewicza na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

8.     sprzedaż dwóch działek nie zabudowanych pod budowę garaży położonych przy ul. Dąbrowskiego o łącznej pow. 42 m2

9.     sprzedaż działki zabudowanej garażem o pow. 20 m2 przy ul. Zgorzeleckiej.

10.  sprzedaż na własność na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej Nova nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami wielorodzinnymi położonymi w Lubaniu przy ul. Hutniczej 2,4,6 na działce Nr 4/2,Obręb III, AM 10 o pow. 3170m2

 

Sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa

Zagospodarowanie mienia komunalnego obrazuje tabela

 

Lp.

Przedmiot sprzedaży lub oddania  w użytkowanie wieczyste w szt.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1

lokale  mieszkalne

409

83

36

76

97

44

2

lokale użytkowe

3

-

2

5

3

1

3

budynek mieszkalno– użytkowy

-

-

-

-

-

-

4

budynki użytkowe

1

1

3

1

1

-

5

budynki mieszkalne

-

2

-

-

1

2

6

dosprzedaż pomieszczeń

-

2

1

-

-

-

Działki budowlane

7

mieszkalne jednorodzinne

1

-

-

3

-

1

8

mieszkalne wielorodzinne

-

-

-

-

-

-

9

mieszkalno – usługowe

2

1

3

1

6

1

10

mieszkalno usługowo handlowe

-

4

-

-

-

-

11

handlowo – usługowe

-

5

6

-

-

-

12

usługowe

4

-

-

-

-

1

13

usługowo – rekreacyjne

-

-

-

-

-

-

14

zabudowa przemysłowa usługowa, składowa

-

-

-

-

-

-

15

poprawa warunków już posiadanych działek

13

11

39

8

2

9

16

uwłaszczanie działek zabud. garażami ze środków własnych

7

3

1

-

-

-

17

sprzedaż działek zabud. garażami bez przetargu

-

-

10

4

3

1

18

sprzedaż działek zabud, garażami w przetargu

1

-

-

-

-

-

19

działki pod budowę garaży w przetargu

7

11

1

12

1

-

20

działki pod eksploatację kopalin

-

-

-

-

-

1

 

Ponadto:

1.     wydzierżawiono 23 działki położone w różnych częściach miasta z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, handlowo - usługowej z lokalizacją czasową.

2.     wydzierżawiono18 dzierżawcom grunty o powierzchni ok. 40 ha, które są uprawiane rolniczo oraz część jako ogrody przydomowe.

3.     oddano w użyczenie na rzecz Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej Lubaniu działki o łącznej pow. 94509 m2:

-       działka Nr 12, Obręb II, AM 11

-       działka Nr 2/3, Obręb II, AM 9

-       działka Nr 13, Obręb II, AM 11

4.     z przeznaczeniem na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa, a szczególności na szkolenie psów służbowych Ośrodka tresury Psów Służbowych w Lubaniu.

5.     oddano w użyczenie działkę Nr 11/8, Obręb I, AM 10 o pow. 516 m2 z przeznaczeniem na utworzenie parkingu samochodowego położoną przy ul. Fabrycznej Osiedle

6.     wyrażono zgodę na przekazanie w formie aportu jako zwiększenie kapitału zakładowego Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Lubaniu udziału wynoszącego 70,9% w prawie własności nieruchomości, będącej własnością Gminy Miejskiej Lubań, stanowiącej działkę Nr 57/4, Obręb V, AM 16 o pow. 1080 m2 wraz z udziałem wynoszącym 70,9% w znajdującym się na niej budynku, położonej w Lubaniu przy ul. Skalniczej 2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

7.     wyrażono zgodę na przekazanie w formie aportu jako zwiększenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Spółki z o.o. z siedzibą w Lubaniu prawa własności nieruchomości nie zabudowanej, będącej własnością Gminy Miejskiej Lubań, stanowiącej działki Nr 10/243 i Nr 10/241, Obręb II, AM 6 o łącznej pow. 9772 m2, położonej w Lubaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

8.     zawarto ugodę pomiędzy Gminą Miejską Lubań a PKP SA dot. spłacenia zaległości podatkowych poprzez przeniesienie na rzecz Gminy Miejskiej Lubań własności nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego przedszkola położonej w Lubaniu przy ul. Jeleniogórskiej 11.

9.     wyrażono zgodę na wygaszenie trwałego zarządu dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu dot. całej nieruchomości, na której położony jest Ośrodek Wypoczynkowy „Rajsko” w Bożkowicach

 

Podział klasyfikacyjny gruntów komunalnych na grupy, podgrupy i rodzaje – stan na dzień 31 grudnia 2005 roku

 

Grupa

Podgrupa

Rodzaj

Powierzchnia w ha

Wartość w zł

0 Grunty

424

45.985.000 zł

 

01 Użytki rolne

103

5.670.000 zł

 

010 Grunty orne

76

4.560.000 zł

011 Sady

3

30.000 zł

012 Łąki trwałe

15

675.000 zł

013 Pastwiska trwałe

9

405.000 zł

02 Grunty leśne

6

120.000 zł

 

020 Lasy

6

120.000 zł

021 Grunty zadrzewione i zakrzewione

0

0

03 Grunty zabudowane i zurbanizowane

240

38.460.000 zł

 

030 Tereny mieszkalnictwa

74

14.800.000 zł

031 Tereny przemysłowe

4

1.000.000 zł

032 Tereny zabudowane

21

4.200.000 zł

033 Zurbanizowane tereny nie zabudowane

28

5.600.000 zł

034 Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe

58

11.600.000 zł

035 Użytki kopalne

2

200.000 zł

036 Tereny komunikacyjne

53

1.060.000 zł

04 Użytki ekologiczne

0

0

 

040 Użytki ekologiczne

0

0

05 Tereny różne

61

1.525.000 zł

 

050 Tereny różne

61

1.525.000 zł

06 Nieużytki

7

70.000 zł

 

060 Nieużytki

7

70.000 zł

07 Wody

7

140.000 zł

 

070 Wody

7

140.000 zł

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
22.12.2008 Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia