Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Przyjmowanie i załatwianie spraw /  Wydział Organizacyjno-Prawny
Tytuł dokumentu: Załatwianie skarg i wniosków
Data publikacji: 31.01.2012
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 


Załatwianie skarg i wniosków


Problematykę przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują artykuły 221 - 259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 200 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. nr 5 poz. 46 ).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, ustnie do protokołu, faxem, w postaci poczty elektronicznej. Bez rozpoznania pozostawia się skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego.

Skargę lub wniosek rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego były adresowane. Jeżeli organ gminy, do którego złożono skargę lub wniosek nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazuje on skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego. Organ gminy może również wskazać wnoszącemu właściwe miejsce przekazania skargi lub wniosku. Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można ustalić organu właściwego albo z treści skargi wynika, że właściwe w sprawie są organy wymiaru sprawiedliwości, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, zwraca je wnoszącemu w terminie siedmiu dni z odpowiednim wyjaśnieniem.

Skargi i wnioski w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie podlegają opłacie skarbowej. Nie dotyczy to pism określonych przez strony jako skargi, lecz będących w swej istocie środkami odwoławczymi składanymi w toku instancji.
Załatwienie skargi lub wniosku jest poprzedzone rozpatrzeniem wszystkich okoliczności sprawy. Skarżący lub składający wniosek jest zawiadamiany o sposobie rozstrzygnięcia. Termin załatwienia skargi lub wniosku wynosi miesiąc.


Burmistrz Miasta oraz Zastępca Burmistrza Miasta przyjmują zainteresowanych w sprawach skarg, wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 1300 do 1600.
Rejestracja osób zainteresowanych odbywa się w Biurze Obsługi Interesanta  Urzędu Miasta, pok. 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
Naczelnicy wydziałów i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przyjmują zainteresowanych w sprawach skarg, wniosków i petycji w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków reguluje Zarządzenie nr 184/2014
Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21.08.2014  roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz interwencji mieszkańców w Urzędzie Miasta Lubań.

  

Załączniki

Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia
28.01.2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 184/2014
Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20.08.2014 r. organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz interwencji
mieszkańców w Urzędzie Mi
  zmiana zarządzenia skargi.pdf
(118.83 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Urszula Marzec
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

 Rejestr zmian dokumentu
14.05.2015 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia