Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Styczeń (1-12)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 4/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 stycznia 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego
Data publikacji: 08.01.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 08.01.2009
Symbol dokumentu: GGNiR 0151-2/09
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

GGNiR 0151- 2/09

 

Zarządzenie Nr 4/2009

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 08 stycznia 2009 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, po.1591 z 2001 roku z póżń. zm.), art.35, art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz.2603 z póżń. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego Nr 34 poz.884 z póżń. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje :

 

§ 1

 

Przeznacza się do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Lubań, położoną w Lubaniu przy ulicy Granicznej, wymienioną w wykazie, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia :

- działka Nr 75/9, Obr. III, AM 3 o powierzchni 94 m2, KW 27656.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest na terenie, na którym nie ma obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubań, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 47.MW.UH.UG.UR.IS- tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego , usług handlu, usług gastronomii, usług rzemiosła i usług innych.

 

§ 2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08 stycznia 2009 roku.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza Miasta

Henryk Rogacki

Zastępca Burmistrza Miasta Lubań

 


Załączniki

Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr4/2009 Burmistrza Miasta
Lubań z dnia 08 stycznia 2009 roku
  ul.Graniczna.doc
(33 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Agnieszka Granisz
Osoba wprowadzająca dokument Agnieszka Granisz

 Rejestr zmian dokumentu
08.01.2009 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia