Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Styczeń (1-12)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 5/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 stycznia 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiacych własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego
Data publikacji: 08.01.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 08.01.2009
Symbol dokumentu: GGNiR 0151-3/09
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

GGNiR 0151- 3 /09

 

Zarządzenie Nr 5/2009

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 08 stycznia 2009 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, po.1591 z 2001 roku z późn. zm.), art.35, art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz.2603 z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego Nr 34 poz.884 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje :

 

§ 1

 

Przeznacza się do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Miejskiej Lubań, położone w Lubaniu przy ulicy Gazowej, wymienione w wykazie, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia :

 

- działka Nr 6/18, Obr. IV, AM 8 o powierzchni 714 m2, KW 29103

- działka Nr 6/20, Obr. IV, AM 8 o powierzchni 215 m2, KW 29103

 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu Miasta Lubań nieruchomości położone są na obszarze oznaczonym symbolem planu

4AG/G- tereny aktywności gospodarczych z urządzeniami zaopatrzenia w gaz.

 

§ 2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08 stycznia 2009 roku.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza Miasta

Henryk Rogacki

Zastępca Burmistrza Miasta Lubań

 


Załączniki

Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 5/2009 Burmistrza Miasta
Lubań z dnia 08 stycznia 2009 roku
  wytypowanie do sprzedaży ul.Gazowa.doc
(33.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Agnieszka Granisz
Osoba wprowadzająca dokument Agnieszka Granisz

 Rejestr zmian dokumentu
08.01.2009 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia