Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Styczeń (1-12)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 7/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 9 stycznia 2009 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
Data publikacji: 13.01.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 09.01.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 7/2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 9 stycznia 2009 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 11 ust. 1,2 i 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1.     Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

2.     Rodzaj zadań publicznych i zasady przeprowadzenia konkursu określa ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik nr 1 do zarządzenia podlega ogłoszeniu w dzienniku o zasięgu lokalnym, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubań.

 

 

 

 


Załączniki

Otwarty konkurs ofert-Zał. Nr 1 do Zarzędzenia Nr7-2009.doc
  Otwarty konkurs ofert-Zał. Nr 1 do Zarzędzenia Nr7-2009.doc
(64.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Beata Soczyńska
Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
13.01.2009 Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia