Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Archiwum / przetargi dotyczące sprzedaży mienia komunalnego /  2012 rok
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lubaniu przy Placu Stefana Okrzei, stanowiacej działke ewidencyjna Nr 68/8, Obr.III, AM 6 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno-usługową
Data publikacji: 17.08.2012
Data na dokumencie/utworzenia: 16.08.2012
Symbol dokumentu: GGNiR 6840.2.4.2011-2012
Typ dokumentu: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki

 

Lubań dnia  16 sierpnia 2012r.

 

GGNiR 6840.2.4.2011-2012

 

OGŁOSZENIE

 

                          Na podstawie art. 37 ust.1, art.38 ust.1,art. 40 ust.1 pkt.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity – Dz. U. Nr 102 z 2010 roku, poz.651 z póżń.zm. ),§ 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 roku poz.2108 z póżń. zm.) oraz Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miejskiej Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań ( tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 5 z 2011 roku poz.61 z póżń.zm.), Zarządzenia Nr 116/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonej do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego;

 

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ

o g ł a s z a

pierwszy  przetarg  ustny  nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lubaniu przy Placu Stefana Okrzei, stanowiącej działkę ewidencyjną  nr 68/8, Obr. III, AM 6 o powierzchni  71 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczysta Nr KW JG1L/00018709/9.

  cena wywoławcza wynosi 50.000,-zł

 ( słownie :  pięćdziesiąt tysięcy złotych)

  wadium wynosi 5.000,- zł ( słownie : pięć tysięcy złotych)

Zgodnie z § 14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 z 2004 roku poz. 2108), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

( Dz. U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) do wylicytowanej ceny za działkę niezabudowaną doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 % .

Nieruchomość gruntowa niezabudowana  położona jest  w centralnej strefie lokalizacyjnej Miasta, w obszarze dla którego  nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, ale dla przedmiotowej działki została wydana Decyzja Nr 3/11 Burmistrza Miasta Lubań o warunkach zabudowy  Nr OŚGP-6730.20.2011 z dnia 23 marca 2012 roku dla budynku mieszkalno- usługowego.

Zgodnie z wydana decyzją realizacja inwestycji możliwa wyłącznie w całości tj. zabudowy działki 68/8, Obr. III, AM 6 oraz działki 68/7, Obr. III, AM 6 na warunkach określonych w niniejszej decyzji .

Ponad to, należy zachować przejazd pod nowo wybudowanym budynkiem o minimalnych parametrach : szerokość przejazdu 3,6m, wysokość przejazdy 4,2m, a  prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym wykonywanym przez uprawnionego archeologa. Inwestor zobowiązany jest uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu –Delegaturze w Jeleniej Górze pozwolenia na prowadzenie nadzoru archeologicznego;

Nieruchomość gruntowa nie posiada wykonanych przyłączy uzbrojenia technicznego, ale posiada możliwość wykonania przyłączy do sieci energii elektrycznej, wodnej, gazowej i kanalizacyjnej, według zasad określonych w szczegółowych warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Istniejące zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, w przypadku kolizji z planowaną zabudową, do przełożenia na koszt przyszłego właściciela  działki .

Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2012 roku o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miasta Lubań ul.7-ej Dywizji 14 ,sala nr 11.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, pod warunkiem wniesienia wadium.  Wadium w gotówce należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Lubań  Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział Lubań ul.7-ej Dywizji 14 nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 do dnia 17 września 2012 roku .

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu  17 września 2012 roku wadium znajdowało się na rachunku Urzędu Miasta Lubań . Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Urzędu Miasta.

Na dowodzie wpłaty wadium należy dopisać „ Przetarg  działka nr Plac Stefana Okrzei”.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od daty przeprowadzenia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej.

100 % ceny uzyskanej w przetargu, należy wpłacić najpóźniej w dniu  zawarcia aktu notarialnego, przed jego podpisaniem. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, okazanie komisji przed przetargiem dowodu wniesienia wadium oraz w przypadku osób fizycznych – dowodu osobistego, w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualnego zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego wypisu z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości po spełnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U. Nr 167 z 2004 roku poz.1758).

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul.7-ej Dywizji 14, I piętro ,pokój nr 5, tel.(075) 6464422.

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostaną doliczone koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

 Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania .

 

 Burmistrz Miasta Lubań

Arkadiusz Słowiński  

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Agnieszka Granisz
Osoba wprowadzająca dokument Agnieszka Granisz

 Rejestr zmian dokumentu
02.01.2014 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia