Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Archiwum / przetargi dotyczące sprzedaży mienia komunalnego /  2012 rok
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne położonego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 39
Data publikacji: 28.09.2012
Data na dokumencie/utworzenia: 27.09.2012
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne

 

Lubań, dnia 27 września  2012 r.

 

Nr  GGNiR.6840.1.2012

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) oraz Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (tekst jednolity – Dz. Urz. Woj. Doln. z 2011 roku Nr 5, poz.61 z późn.zm.),

 

 

BURMISTRZ  MIASTA  LUBAŃ

 

ogłasza

 

trzeci przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne, znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu i tak:

 

¨       Dąbrowskiego 39

 

Przedmiotowy lokal wykorzystywany na cele inne niż mieszkalne położony jest na parterze budynku i zajmuje całą lewą stronę parteru. Składa się z jednego pomieszczenia w którym wydzielono cienkimi ściankami działowymi boksy sanitarne (wc, umywalka, pomieszczenie sanitarne). Lokal posiada wejście ze wspólnego korytarza po trzech stopniach w dół oraz niezależne wejście od zaplecza budynku. Stan techniczny dobry. W lokalu wykonano wzmocnienie stropów za pomocą belek stalowych wspartych na słupie żeliwnym. Powierzchnia lokalu 77,50 m2. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Układ funkcyjny lokalu korzystny. Lokal wymaga remontu. Podłogi w lokalu betonowe, wyłożone w części płytkami ceramicznymi. Ściany tynkowane. Stolarka okienna stara, stalowa szklona pojedynczo, drzwi drewniane. Wysokość lokalu – 3,90 m. Lokal wyposażony w instalacje: energii elektrycznej, wodną (sieć miejska), kanalizacyjną (sieć miejska), gazową, telekomunikacyjną. Wszystkie instalacje wewnętrzne wymagają wymiany.

 

Lokal można oglądać w godzinach od 10.00 do 14.00. Klucze znajdują się w Administracji Mieszkań Komunalnych, w Lubaniu ul. Bracka 11.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 120.000,- zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych), na którą składa się:

¨       cena lokalu - 118.644,00 zł, tj. 98,87 % ceny

¨       cena ułamkowej części gruntu - 1.356,00 zł, tj. 1,13 % ceny

 

Wadium 12.000,- zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

Zgodnie z § 14 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2.108), postąpienie zostanie ustalone z uczestnikami przetargu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 07 listopada 2012 r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta Lubania, ul. 7-ej Dywizji 14, sala nr 11.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, pod warunkiem wniesienia wadium. Wadium w gotówce należy wpłacić do dnia 31 października 2012 roku, na konto Urzędu Miasta Lubań: Bank Gospodarki Żywnościowej 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550.

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 31 października 2012 roku znajdowała się na rachunku Urzędu Miasta Lubań. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Urzędu Miasta Lubań.

 

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

 

Wadium przepada w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

 

Nabywca nieruchomości zostanie obciążony kosztami związanymi z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, zawarcia aktu notarialnego oraz wpisu do Księgi wieczystej.

 

100% ceny uzyskanej w przetargu za lokal, pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącą 25% wartości gruntu oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży należy wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego, przed jego podpisaniem. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Lubań może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego.

 

Pierwszy przetarg na zbycie lokalu został przeprowadzony 12 lipca 2012 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg na zbycie lokalu przeprowadzony został 28 sierpnia 2012 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubania, ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, pokój nr 4, tel. 646-44-21.

 

 

 

Burmistrz Miasta Lubań

Arkadiusz Słowiński

 

 

 

 

   

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Siwarska
Osoba wprowadzająca dokument Anna Siwarska

 Rejestr zmian dokumentu
02.01.2014 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia