Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Archiwum / przetargi dotyczące sprzedaży mienia komunalnego /  2012 rok
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym, położonej w Lubaniu przy ul. Starolubańskiej 24, działka Nr 25, AM 21, Obręb II o pow. 1.730 mkw.
Data publikacji: 28.09.2012
Data na dokumencie/utworzenia: 27.09.2012
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki

 

Lubań, dnia 27 września 2012 roku

GGNiR 6840.1.2.2012

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust.1 i 2, art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 roku poz. 2108 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miejskiej Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 5 z 2011 roku poz. 61 ze zm.); Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 180/2012 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej z pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym, położonej w Lubaniu przy ul. Starolubańskiej 24.

 

 

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalno – gospodarczym, położonej w Lubaniu przy ul. Starolubańskiej 24, w pośredniej strefie lokalizacyjnej miasta., tj. działka numer 25 AM 21 Obr. II, o pow. 1 730 mkw., dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu prowadzi Księgę wieczystą numer: JG1L/00013318/6.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położona jest w jednostce planistycznej 1MN6 - tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej. Na działce zlokalizowany jest budynek mieszkalno - gospodarczy o pow. zabudowy ok. 146 mkw., w tym część mieszkalna 104 mkw., część gospodarcza 42 mkw. Część mieszkalna, to budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony ze strychem gospodarczym. Część gospodarcza, to budynek jednokondygnacyjny ze strychem. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość gruntowa uzbrojona jest w sieć energii elektrycznej.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości został przeprowadzony dnia 21 sierpnia 2012 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Wadium: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Zgodnie z  § 14 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), postąpienie zostanie ustalone z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 listopada 2012 roku o godzinie 1000 w budynku Urzędu Miasta Lubań, ul. 7-mej Dywizji 14, sala numer 11.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium.

Wadium w gotówce należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Lubań ul. 7-mej Dywizji 14, numer: 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 do dnia 31 października 2012 roku.

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześnie tak, aby w dniu 31 października 2012 roku wadium znajdowało się na rachunku Urzędu Miasta Lubań. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Urzędu Miasta.

Na dowodzie wpłaty wadium należy dopisać „przetarg ul. Starolubańska 24.”

Wadium zostanie zwrócone w dniu następnym po przeprowadzeniu przetargu.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium przepada w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Nabywca zostanie obciążony kosztami związanymi z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, zawarcia aktu notarialnego oraz wpisu do Księgi wieczystej.

100 % ceny uzyskanej w przetargu za nieruchomość oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży należy wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego, przed jego podpisaniem.

Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie oznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość po spełnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu

i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Lubań może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego.

Bliższe informacje o przetargu uzyskać można w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań, ul. 7-mej Dywizji 14, I piętro pokój numer 5, tel. 646-44-22.

 

 

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ

Arkadiusz Słowiński  

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aniela Prorok
Osoba wprowadzająca dokument Barbara Kończyk

 Rejestr zmian dokumentu
02.01.2014 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia