Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Archiwum / przetargi dotyczące sprzedaży mienia komunalnego /  2012 rok
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem wykorzystywanym na cele inne niż mieszkalne położonej w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej
Data publikacji: 22.11.2012
Data na dokumencie/utworzenia: 22.11.2012
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki

 

Lubań, dnia 22 listopada 2012 r.

 

Nr  GGNiR.7125.3.1.2012

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) oraz Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (tekst jednolity – Dz. Urz. Woj. Doln. z 2011 roku Nr 5, poz.61 z późn.zm.),

 

B U R M I S T R Z   M I A S T A   L U B A Ń

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem wykorzystywanym na cele inne niż mieszkalne, położonej w Lubaniu, oznaczonej jako działka Nr 42/13, Obręb III, AM 4 o powierzchni 236 m2,  przy ulicy:

 

¨       Armii Krajowej

 

Nieruchomość gruntowa, położona w głębi ul. Armii Krajowej, zabudowana trzykondygnacyjnym budynkiem produkcyjnym, powstała poprzez wydzielenie, po obrysie murów konstrukcyjnych, z kompleksu biurowo – produkcyjnego. W efekcie tworzy samodzielną nieruchomość, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości od ul. Mickiewicza i ul. Armii Krajowej poprzez służebność drogową. Budynek od strony północno-zachodniej przylega do trzykondygnacyjnego budynku biurowego a od strony południowo – zachodniej do jednokondygnacyjnego budynku usługowego. Budynek został poddany modernizacji w latach 70-tych XX wieku, ale nie została ona zakończona. Fundamenty z kamienia i cegły, ściany z cegły, stropy z elementów prefabrykowanych na belkach stalowych, dach płaski, płyty żelbetowe pokryte papą, schody żelbetowe, posadzki cementowe, stolarki brak, budynek nie posiada instalacji wewnętrznych ani przyłączy sieci. Nieruchomość jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym – umową najmu.

Nieruchomość można oglądać codziennie w godzinach od 12.00 do 14.00, po uzgodnieniu z właścicielem sąsiedniego budynku usługowego.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 448.100,- zł (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy sto złotych), na którą składa się:

¨       Cena budynku - 435.400,00 zł, tj. 97,2 % ceny

¨       cena gruntu  - 12.700,00 zł, tj.   2,8 % ceny

 

Wadium 30.000,- zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Zgodnie z § 14 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2.108), postąpienie zostanie ustalone z uczestnikami przetargu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 08 stycznia 2013 r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta Lubania, ul. 7-ej Dywizji 14, sala nr 11.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, pod warunkiem wniesienia wadium. Wadium w gotówce należy wpłacić do dnia 04 stycznia 2013 roku, na konto Urzędu Miasta Lubań: Bank Gospodarki Żywnościowej 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550.

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 04 stycznia 2013 roku znajdowała się na rachunku Urzędu Miasta Lubań. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Urzędu Miasta Lubań.

 

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

 

Wadium przepada w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

 

Nabywca nieruchomości zostanie obciążony kosztami związanymi z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, zawarcia aktu notarialnego oraz wpisu do Księgi wieczystej.

 

100% ceny uzyskanej w przetargu za budynek i grunt oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży należy wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego, przed jego podpisaniem. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Lubań może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego.

 

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubania, ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, pokój nr 4, tel. 646-44-21.

 

 

Burmistrz Miasta Lubań

Arkadiusz Słowiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Siwarska
Osoba wprowadzająca dokument Anna Siwarska

 Rejestr zmian dokumentu
02.01.2014 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia