Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Archiwum / Obwieszczenia w sprawach gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska /  2013 rok
Tytuł dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań dla terenów położonych przy ul. Bazaltowej oraz ul. Skalniczej
Data publikacji: 24.09.2013
Data na dokumencie/utworzenia: 25.09.2013
Symbol dokumentu: OŚiGP.6720.1.2013
Typ dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Lubań, 25 wrzesień 2013 r.

 

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Lubań

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań dla terenów położonych przy ul. Bazaltowej oraz ul. Skalniczej

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Lubań uchwały Nr XL/294/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań dla terenów położonych przy ul. Bazaltowej oraz ul. Skalniczej.

Opracowaniem objęty jest obszar w południowej części miasta Lubań w granicach określonych w załącznikach do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań, w terminie do dnia 16 października 2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, na podstawie art. 54, ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań dla terenów położonych przy ul. Bazaltowej oraz ul. Skalniczej.

Wnioski i uwagi do ww. opracowania należy składać do 16 października 2013 r., na piśmie na adres: Urzędu Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań lub pocztą elektroniczną na adres: boi.um@luban.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Lubań

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Lubań  

Załączniki

Załącznik do obwieszczenia
  SUiKZP załącznik graficzny.pdf
(920.95 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Aleksandra Fink
Osoba wprowadzająca dokument Aleksandra Fink

 Rejestr zmian dokumentu
24.02.2015 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia