Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Archiwum / Obwieszczenia w sprawach gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska /  2013 rok
Tytuł dokumentu: Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Siekierka odbudowa koryta cieku, gm. Siekierczyn” zlokalizowanego na terenach położonych w gminie Siekierczyn i w mieście Lubań.
Data publikacji: 02.10.2013
Data na dokumencie/utworzenia: 02.10.2013
Symbol dokumentu: Nr OŚiGP.6220.15.2013
Typ dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Lubań, 2 październik 2013 r.

 

Nr OŚiGP.6220.15.2013

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm/   z a w i a d a m i a m, co następuje:

 

1.      Burmistrz Miasta Lubań na wniosek firmy BOWA Bolesław Walicki, ul. Batorego 126a, 65-735 Zielona Góra działającej z upoważnienia Dyrektor Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu (data wpływu: 11 września 2013 r.) wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Siekierka odbudowa koryta cieku, gm. Siekierczyn” zlokalizowanego na terenach położonych w gminie Siekierczyn i w mieście Lubań.

2.      Informacja o przedmiotowym wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym, wykazie danych o dokumentach - www.system.sios.pl/search pod nr 87/2013 prowadzonym przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań.

3.      Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy jest organ na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, w tym przypadku jest to Burmistrz Miasta Lubań.

4.      Organami właściwymi do wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu.

5.      Strony mogą brać czynny udział na każdym etapie postępowania, mogą zapoznać się z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta Lubań – Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej przy ul. Mickiewicza 6, pok. 9 w godzinach pracy urzędu oraz składać uwagi i wnioski do postępowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu pod ww. adresem bądź w formie elektronicznej na adres boi.um@luban.pl.

6.      Zgodnie art. 75 ust. 3 powołanej na wstępie ustawy oraz niniejsze obwieszczenie zostaje podane stroną postępowania do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań tj. http://bip.um-luban.dolnyslask.pl oraz na tablicach ogłoszeń Gminy Miejskiej Lubań i Gminy Siekierczyn.

 

 

 

 

Otrzymują z prośbą o niezwłoczne wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni licząc od dnia następnego wywieszenia oraz potwierdzenie terminu wywieszenia i zdjęcia obwieszczenia z tablicy:

  1. Wójt  Gminy Siekierczyn, 59-818 Siekierczyn 271

 

Do wiadomości:

BOWA Bolesław Walicki, ul. Jeżykowa 4/8, 65-304 Zielona Góra  

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Czyż
Osoba wprowadzająca dokument Aleksandra Fink

 Rejestr zmian dokumentu
24.02.2015 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia