Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Archiwum / Obwieszczenia w sprawach gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska /  2013 rok
Tytuł dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań
Data publikacji: 02.10.2013
Data na dokumencie/utworzenia: 02.10.2013
Symbol dokumentu: Nr OŚiGP.6220.15.2013
Typ dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Lubań, 2 październik 2013 r.

 

 

Nr OŚiGP.6220.15.2013

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm/   z a w i a d a m i a m, że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Siekierka odbudowa koryta cieku, gm. Siekierczyn” zlokalizowanego na terenach położonych w gminie Siekierczyn i w mieście Lubań, Burmistrz Miasta Lubań wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stroną postępowania do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań tj. http://bip.um-luban.dolnyslask.pl oraz na tablicach ogłoszeń Gminy Miejskiej Lubań i Gminy Siekierczyn.

 

 

 

 

Otrzymują z prośbą o niezwłoczne wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni licząc od dnia następnego wywieszenia oraz potwierdzenie terminu wywieszenia i zdjęcia obwieszczenia z tablicy:

  1. Wójt  Gminy Siekierczyn, 59-818 Siekierczyn 271

 

Do wiadomości:

BOWA Bolesław Walicki, ul. Jeżykowa 4/8, 65-304 Zielona Góra

   

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Joanna Czyż
Osoba wprowadzająca dokument Aleksandra Fink

 Rejestr zmian dokumentu
24.02.2015 Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia